43

Cov tijlaug coj Npeeyamee rov moog huv Iyi tebchaws

1Kev tshaib nqhes tseed muaj luj heev huv lub tebchaws. 2Thaus Yakhauj tsev tuabneeg noj tej mog hab qeb kws puab coj huv Iyi tebchaws lug taag lawm, leej txwv txawm has rua puab tas, “Ca le rov moog yuav mivntswv mov lug rua peb noj.” 3Kuas Yuta has rua nwg tas, “Tug num hov has tu nrho rua peb tas, ‘Yog mej tug kwv tsw nrug mej tuaj, tes mej yuav tsw pum kuv lub ntsej muag hlo le.’ 4Yog koj tso tug kwv nrug peb moog, peb le maav moog yuav mov noj lug rua koj. 5Tassws yog koj tsw tso tug kwv moog, peb yuav tsw moog le, vem tug num hov has rua peb tas, ‘Yog mej tug kwv tsw nrug mej tuaj, tes mej yuav tsw pum kuv ntsej muag hlo le.’ ” 6Yixayee txhad has tas, “Ua caag mej ua tsw zoo rua kuv es tseed qha rua tug yawm hov tas muaj dua ib tug kwv hab nua?” 7Puab teb tas, “Tug yawm hov nug txhaab nug txhua txug peb hab peb cov kwvtij has tas, ‘Mej txwv tseed muaj txujsa nyob lov? Mej muaj dua ib tug kwv lov?’ Peb txhad teb lawv le nwg nug ntawd. Peb yuav ua caag paub tas yog nwg yuav lem kuas coj tug kwv moog nua?”
8Yuta txhad has rua nwg txwv Yixayee tas, “Tso tug miv kwv nrug kuv moog, peb yuav sawv kev moog mas peb hab koj hab peb cov mivnyuas suavdawg txhad caj sa nyob tsw tuag tshaib. 9Kuv yuav muab kuv lub taubhau tiv tug kwv nuav, hab kuv yuav ua tug kws qhwv hlo nwg. Yog kuv tsw coj nwg rov lug rua koj hab tsw cob nkaus rua ntawm koj xubndag, tes ca kuv rws txujkev txhum nuav moog ib txhws. 10Yog peb tsw taab kaum le nuav, tes peb tub moog ob tsaav lawm lauj.”
11Puab txwv Yixayee txawm has rua puab tas, “Ca mej ua le nuav. Muab tej qoob loos kws zoo kawg huv lub tebchaws nuav ib yaam mivntswv ntim rua mej lub naab coj moog ua tshaav ntuj pub rua tug yawm num hov, yog mivntswv roj ntoo ua tshuaj, mivntswv zwb ntaab, roj ntoo, roj tsw qaab, noob txwv ntoo roj hab noob txwv duaj. 12Hab coj nyaj ob npaug moog hab. Coj tej nyaj kws muab thim rua ntawm mej cov ncauj seev, tej zag yog puab tsw ncu saib lawm xwb. 13Ca le sawv kev coj mej tug kwv moog cuag tug yawm num hov. 14Thov Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus ua rua tug yawm hov khuvleej mej, sub nwg txhad tso mej tug tijlaug hab Npeeyamee rov lug. Txawm yog kuv tej mivnyuas yuav ncaim kuv los xwjpeem.” 15Puab txhad le coj tej tshaav ntuj hab nyaj txag ob npaug hab Npeeyamee ua ke moog. Puab sawv kev moog rua nraag Iyi tebchaws hab moog cuag Yauxej.
16Thaus Yauxej pum Npeeyamee nrug puab tuaj nwg txawm has rua tug tub qhe kws saib tsev tas, “Ca le coj cov tuabneeg nuav moog rua huv tsev, hab tua ib tug tsaj hab npaaj rooj tog kuas txhwj, tsua qhov cov tuabneeg nuav yuav nrug kuv noj su.” 17Tug kws saib tsev ua lawv le Yauxej has, nwg coj cov tuabneeg hov moog rua huv Yauxej tsev. 18Cov tuabneeg hov kuj ntshai heev vem luas coj puab moog rua huv Yauxej tsev, puab txawm sws thaam has tas, “Ntshai yog tim tej nyaj kws zag u muab thim rua huv peb tej seev, puab txhad coj peb lug rua huv nuav, sub tug num txhad nrhav tau swjhawm nplawm peb hab nteg peb ua qhev hab txeeb peb tej neeg luav.” 19Puab txhad moog cuag tug kws saib Yauxej tsev hab has rua nwg ntawm qhov rooj. 20Puab has tas, “Yawm hlub, thov koj noog peb has. Zag u peb tuaj yuav mov noj, 21mas thaus peb moog txug chaw su peb qheb peb tej seev kuj pum txhua tug le nyaj nyob huv txhua tug lub ncauj seev, tej nyaj hov nyob txhwj zog tsw poob ib feeb le. Peb txhad coj tej nyaj hov rov tuaj. 22Peb tseed coj dua ib co nyaj ntawm teg tuaj yuav mov moog noj hab. Peb tsw paub le sov leejtwg muab tej nyaj hov ntim rov rua huv tej seev.” 23Tug kws saib tsev txawm teb tas, “Tsw xob txhawj, tsw xob ntshai. Tej zag yog mej tug Vaajtswv hab mej txwv tug Vaajtswv muab tej nyaj txag rua huv mej tej seev kaj. Mej cov nyaj zag hov kuv tub khaws lawm.” Tes nwg txawm coj Xime‑oo lug rua puab. 24Thaus tug kws saib tsev coj puab lug rua huv Yauxej lub tsev, nwg muab dej rua puab ntxuav kwtaw hab muab quav nyaab rua neeg luav noj. 25Puab npaaj tej tshaav ntuj tog cev rua Yauxej rua thaus taav su nwg yuav lug, tsua qhov puab nov tas puab yuav noj mov ua ke hov ntawd.
26Thaus Yauxej rov lug tsev, puab txawm coj tej tshaav ntuj kws puab npaaj hov tuaj rua huv tsev muab pub rua Yauxej hab pe Yauxej ti nkaus aav. 27Yauxej nug txug puab kev noj qaab nyob zoo hab has tas, “Leejtxwv laug laug kws mej has txug hov nyob zoo hab lov? Nwg tseed muaj txujsa nyob lov?” 28Puab teb tas, “Peb txwv kws yog koj tug qhev nyob zoo tseed muaj txujsa nyob.” Tes puab txawm nyo hau pe dua ib zag. 29Yauxej tsaa muag saib pum nwg tug kwv Npeeyamee kws nrug nwg koom nam, hab nug tas, “Tug nuav yog tug kwv ntxawg kws mej has rua kuv lov? Mivtub, thov Vaajtswv hlub koj.” 30Tes Yauxej txawm tawm plawg lawm, vem yog nwg mob sab tug kwv heev tauv tsw taug kua muag nwg txhad moog rua huv txaaj hab quaj. 31Yauxej txawm ntxuav muag taag rov lug, ua sab tawv tawv has tas, “Rau zaub rau mov.” 32Cov tub qhe rau ib rooj rua Yauxej tuab leeg noj hab rau ib rooj rua cov kwvtij noj, hab rau dua ib lub rooj rua cov Iyi noj, tsua qhov cov Iyi caiv tsw nrug cov Henplais koom rooj noj mov vem tas puab suav tas yog kev qas vuab tsuab rua cov Iyi. 33Yauxej cov kwvtij nyob ntawm nwg lub xubndag, nyob quas zug tug hlub kws muaj feem ua tij moog txug tug yau kawg. Puab ib leeg saib ib leeg xaav tsw thoob le. 34Cov tub qhe ntaus zaub mov ntawm Yauxej lub rooj rua cov kwvtij, tassws Npeeyamee le feem mas ntau dua cov tijlaug le tswb npaug. Puab txhad nrug Yauxej noj haus xyiv faab hlo.