43

Cov tijlaug coj Npeeyamee rov mus hauv Iyi tebchaws

1Kev tshaib nqhis tseem muaj loj heev hauv lub tebchaws. 2Thaum Yakhauj tsev neeg noj tej mog thiab qeb uas lawv coj hauv Iyi tebchaws los tag lawm, leej txiv txawm hais rau lawv tias, “Cia li rov mus yuav mentsis mov los rau peb noj.” 3Tiamsis Yuda hais rau nws tias, “Tus nom ntawd hais tu nrho rau peb tias, ‘Yog nej tus kwv tsis nrog nej tuaj, ces nej yuav tsis pom kuv lub ntsej muag kiag li.’ 4Yog koj tso tus kwv nrog peb mus, peb mam li mus yuav mov noj los rau koj. 5Tiamsis yog koj tsis tso tus kwv mus, peb yuav tsis mus li, vim tus nom ntawd hais rau peb tias, ‘Yog nej tus kwv tsis nrog nej tuaj, ces nej yuav tsis pom kuv ntsej muag kiag li.’ ” 6Yixayee thiaj hais tias, “Ua cas nej ua tsis zoo rau kuv es tseem qhia rau tus yawg ntawd tias muaj dua ib tug kwv thiab no?” 7Lawv teb tias, “Tus yawg ntawd nug txhab nug txhua txog peb thiab peb cov kwvtij hais tias, ‘Nej txiv tseem muaj txojsia nyob lov? Nej muaj dua ib tug kwv lov?’ Peb thiaj teb raws li nws nug ntawd. Peb yuav ua cas paub tias yog nws yuav lem kom coj tus kwv mus no?” 8Yuda thiaj hais rau nws txiv Yixayee tias, “Tso tus me kwv nrog kuv mus, peb yuav sawv kev mus mas peb thiab koj thiab peb cov menyuam sawvdaws thiaj ciaj sia nyob tsis tuag tshaib. 9Kuv yuav muab kuv lub taubhau tiv tus kwv no, thiab kuv yuav ua tus uas qhwv kiag nws. Yog kuv tsis coj nws rov los rau koj thiab tsis cob nkaus rau ntawm koj xubntiag, ces cia kuv ris txojkev txhaum no mus ib txhis. 10Yog peb tsis tab kaum li no, ces peb twb mus ob tsav lawm lauj.”
11Lawv txiv Yixayee txawm hais rau lawv tias, “Cia nej ua li no. Muab tej qoob loo uas zoo kawg hauv lub tebchaws no ib yam mentsis ntim rau nej lub hnab coj mus ua tshav ntuj pub rau tus yawg nom ntawd, yog mentsis roj ntoo ua tshuaj, mentsis zib ntab, roj ntoo, roj tsw qab, noob txiv ntoo roj thiab noob txiv duaj. 12Thiab coj nyiaj ob npaug mus thiab. Coj tej nyiaj uas muab thim rau ntawm nej cov ncauj seev, tej zaum yog lawv tsis nco saib lawm xwb. 13Cia li sawv kev coj nej tus kwv mus cuag tus yawg nom ntawd. 14Thov Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus ua rau tus yawg ntawd khuvleej nej, xwv nws thiaj tso nej tus tijlaug thiab Npeeyamee rov los. Txawm yog kuv tej menyuam yuav ncaim kuv los xijpeem.” 15Lawv thiaj li coj tej tshav ntuj thiab nyiaj txiag ob npaug thiab Npeeyamee ua ke mus. Lawv sawv kev mus rau nram Iyi tebchaws thiab mus cuag Yauxej.
16Thaum Yauxej pom Npeeyamee nrog lawv tuaj nws txawm hais rau tus tub qhe uas saib tsev tias, “Cia li coj cov neeg no mus rau hauv tsev, thiab tua ib tug tsiaj thiab npaj rooj tos kom txhij, rau qhov cov neeg no yuav nrog kuv noj su.” 17Tus uas saib tsev ua raws li Yauxej hais, nws coj cov neeg ntawd mus rau hauv Yauxej tsev. 18Cov neeg ntawd kuj ntshai heev vim luag coj lawv mus rau hauv Yauxej tsev, lawv txawm sib tham hais tias, “Ntshai yog tim tej nyiaj uas zaum i muab thim rau hauv peb tej seev, lawv thiaj coj peb los rau hauv no, kom tus nom thiaj nrhiav tau sijhawm nplawm peb thiab ntes peb ua qhev thiab txeeb peb tej nees luav.” 19Lawv thiaj mus cuag tus uas saib Yauxej tsev thiab hais rau nws ntawm qhov rooj. 20Lawv hais tias, “Yawg hlob, thov koj mloog peb hais. Zaum i peb tuaj yuav mov noj, 21mas thaum peb mus txog chaw so peb qheb peb tej seev kuj pom txhua tus li nyiaj nyob hauv txhua tus lub ncauj seev, tej nyiaj ntawd nyob txhij zog tsis poob ib feeb li. Peb thiaj coj tej nyiaj ntawd rov tuaj. 22Peb tseem coj dua ib co nyiaj ntawm tes tuaj yuav mov mus noj thiab. Peb tsis paub li xyov leejtwg muab tej nyiaj ntawd ntim rov rau hauv tej seev.” 23Tus uas saib tsev txawm teb tias, “Tsis txhob txhawj, tsis txhob ntshai. Tej zaum yog nej tus Vajtswv thiab nej txiv tus Vajtswv muab tej nyiaj txiag rau hauv nej tej seev kaj. Nej cov nyiaj zaum ntawd kuv twb khaws lawm.” Ces nws txawm coj Xime‑oo los rau lawv. 24Thaum tus uas saib tsev coj lawv los rau hauv Yauxej lub tsev, nws muab dej rau lawv ntxuav kotaw thiab muab quav nyab rau nees luav noj. 25Lawv npaj tej tshav ntuj tos cev rau Yauxej rau thaum tav su nws yuav los, rau qhov lawv hnov tias lawv yuav noj mov ua ke qhov ntawd.
26Thaum Yauxej rov los tsev, lawv txawm coj tej tshav ntuj uas lawv npaj ntawd tuaj rau hauv tsev muab pub rau Yauxej thiab pe Yauxej ti nkaus av. 27Yauxej nug txog lawv kev noj qab nyob zoo thiab hais tias, “Leejtxiv laus laus uas nej hais txog ntawd nyob zoo thiab lov? Nws tseem muaj txojsia nyob lov?” 28Lawv teb tias, “Peb txiv uas yog koj tus qhev nyob zoo tseem muaj txojsia nyob.” Ces lawv txawm nyo hau pe dua ib zaug. 29Yauxej tsa muag ntsia pom nws tus kwv Npeeyamee uas nrog nws koom niam, thiab nug tias, “Tus no yog tus kwv ntxawg uas nej hais rau kuv lov? Metub, thov Vajtswv hlub koj.” 30Ces Yauxej txawm tawm plaws lawm, vim yog nws mob siab tus kwv heev tauv tsis taus kua muag nws thiaj mus rau hauv txaj thiab quaj. 31Yauxej txawm ntxuav muag tag rov los, ua siab tawv tawv hais tias, “Rau zaub rau mov.” 32Cov tub qhe rau ib rooj rau Yauxej tib leeg noj thiab rau ib rooj rau cov kwvtij noj, thiab rau dua ib lub rooj rau cov Iyi noj, rau qhov cov Iyi caiv tsis nrog cov Henplais koom rooj noj mov vim tias lawv suav tias yog kev qias vuab tsuab rau cov Iyi. 33Yauxej cov kwvtij nyob ntawm nws lub xubntiag, nyob zuj zus tus hlob uas muaj feem ua tij mus txog tus yau kawg. Lawv ib leeg saib ib leeg xav tsis thoob li. 34Cov tub qhe ntaus zaub mov ntawm Yauxej lub rooj rau cov kwvtij, tiamsis Npeeyamee li feem mas ntau dua cov tijlaug li tsib npaug. Lawv thiaj nrog Yauxej noj haus xyiv fab hlo.