44

Lub khob nyiaj ploj

1Yauxej hais rau tus saib nws lub tsev tias, “Cia li ntim mog thiab qeb kom puv cov neeg no tej seev npaum li uas lawv thauj taus, thiab muab lawv cov nyiaj ntsaws rau hauv lawv txhua tus lub ncauj seev, 2thiab muab kuv lub khob nyiaj ntsaws rau hauv tus kwv ntxawg lub seev ua ke nrog cov nyiaj yuav tej mog thiab qeb.” Nws txawm ua raws nraim li Yauxej hais. 3Thaum kaj ntug nws thiaj tso lawv cov neeg ntawd thiab tej nees luav rov mus tsev. 4Thaum lawv tawm hauv nroog mus tsis tau deb heev, Yauxej hais rau tus uas saib xyuas tsev tias, “Cia li sawv tsees mus caum cov neeg ntawd, thaum mus caum cuag, cia li nug tias, ‘Ua cas nej yuav ua kev phem pauj kev zoo? Ua cas nej nyiag kuv lub khob nyiaj los lawm? 5Lub khob ntawd yog kuv tus tswv lub khob haus thiab siv twv txog tom hauv ntej. Nej ua li no mas yog ua txhaum.’ ”
6Thaum nws caum cuag lawv nws hais tej lus ntawd rau lawv. 7Lawv txawm teb tias, “Yawg hlob ua cas koj hais li kod? Peb uas yog koj cov tub qhe peb yeej tsis tau ua li kod. 8Sim xav saib maj, cov nyiaj uas peb pom hauv peb tej ncauj seev, peb tseem coj hauv Khana‑as tebchaws rov qab tuaj rau koj. Peb yuav nyiag tej nyiaj tej kub hauv koj tus tswv lub tsev tau li cas? 9Yog koj pom lub khob ntawd nyob hauv peb cov uas yog koj tub qhe no leejtwg, koj kuj muab tus ntawd tua, thiab peb tseem yuav mus ua koj uas yog peb tus tswv li qhev thiab.” 10Nws hais tias, “Cia ua raws li uas nej hais. Yog kuv pom lub khob ntawd nyob ntawm leejtwg mas tus ntawd yuav tsum ua kuv li qhev, hos nej cov mas tsis txhaum.” 11Lawv sawvdaws maj nroos nyias tsaws nyias tej seev rau hauv pem teb, thiab qheb tej ncauj seev. 12Tus uas saib tsev thiaj tshawb saib tus tub hlob li mus txog ntua tus tub ntxawg li, mas pom lub khob nyob hauv Npeeyamee lub seev. 13Lawv txawm dua rhe lawv tej tsho thiab txhua tus tsaws tej nra rau nees luav thauj rov los rau hauv lub nroog.
14Thaum Yuda thiab cov kwvtij los txog Yauxej lub tsev, Yauxej tseem nyob hauv tsev. Lawv thiaj khwb nkaus rau hauv av ntawm Yauxej xubntiag. 15Yauxej thiaj hais rau lawv tias, “Nej ua dabtsi li no? Nej tsis paub tias neeg zoo li kuv no mas paub tau tej uas yuav muaj tshwm los rau tom hauv ntej lov?” 16Yuda teb tias, “Peb yuav teb li cas rau kuv tus tswv? Peb yuav hais li cas? Peb yuav hais daws peb zaj li cas? Vajtswv muab peb uas yog koj cov tub qhe tej kev txhaum nthuav los lawm. Yawg hlob, peb txhua tus thiab tus uas pom lub khob nyob hauv nws txhais tes yuav ua koj li qhev.” 17Tiamsis Yauxej hais tias, “Kuv yeej los yuav tsis ua li ntawd. Tsuas yog tus uas pom lub khob nyob hauv nws txhais tes ua kuv li qhev xwb. Tiamsis dua li nej cov mas cia li rov qab mus kom txog nej txiv yam kaj siab lug.”

Yuda thov kom tso Npeeyamee

18Yuda thiaj nkag mus cuag Yauxej hais tias, “Yawg hlob 'e, kuv uas yog koj tus tub qhe thov hais ib lus rau koj. Thov koj tsis txhob chim rau kuv uas yog koj tus tub qhe, rau qhov koj zoo tam li Falau ntag. 19Koj nug peb uas yog koj li tub qhe tias, ‘Nej tseem muaj txiv thiab muaj kwv thiab lov?’ 20Peb thiaj teb kuv tus tswv tias, ‘Peb muaj txiv, nws laus laus li lawm thiab muaj ib tug kwv yau uas yug rau thaum txiv laus lawm. Tus kwv yau ntawd tus tijlaug kuj tuag lawm, cov uas nrog nws koom niam tshuav nws ib leeg xwb. Txiv hlub tus ntawd heev.’ 21Koj txawm hais rau peb uas yog koj li tub qhe tias, ‘Coj tus kwv ntawd tuaj rau kuv saib ntawm no.’ 22Peb thiaj hais rau yawg hlob tias, ‘Tus tub hluas no yuav ncaim tsis tau leej txiv kiag li. Yog nws ncaim txiv mus lawm mas txiv yuav tuag xwb.’ 23Koj txawm hais rau peb uas yog koj li tub qhe tias, ‘Yog nej tus kwv ntxawg tsis nrog nej tuaj mas nej yuav tsis pom kuv lub ntsej muag dua li lawm.’ 24Thaum peb rov mus txog kuv txiv uas yog koj tus tub qhe lawm, peb kuj piav koj tej lus rau nws mloog. 25Mas thaum peb txiv hais tias, ‘Nej rov mus yuav mentsis mov rau peb noj,’ 26peb thiaj hais tias, ‘Peb mus tsis tau. Yog tus kwv ntxawg nrog peb mus, peb li mus, rau qhov peb yuav tsis pom tus yawg hlob ntawd lub ntsej muag kiag li yuav yog tus kwv ntxawg nrog peb mus xwb.’ 27Kuv txiv uas yog koj tus tub qhe thiaj hais rau peb tias, ‘Nej paub tias kuv tus pojniam yug tau ob tug tub rau kuv. 28Ib tug ncaim kuv lawm mas kuv xav tias tsiaj nyaum muab nws dua noj tag lawm, kuv tsis pom nws los txog niaj hnub nimno li. 29Yog nej tseem coj tus no ncaim kuv mus es yog nws raug xwm txheej li cas lawm, nej yuav ua rau kuv tus dawb hau no mus ua lwj siab kawg li rau hauv tub tuag teb.’ 30Vim li no yog kuv rov qab mus txog kuv txiv uas yog koj tus tub qhe es tus tub hluas no tsis nrog peb mus, mas thaum kuv txiv uas nws txojsia cog nkaus rau tus tub hluas no 31pom tias tus tub hluas no tsis nrog peb rov mus tsev, txiv yuav tuag. Peb uas yog koj li tub qhe yuav ua rau peb txiv tus dawb hau uas yog koj tus tub qhe mus rau hauv tub tuag teb ua lwj siab kawg li xwb. 32Kuv uas yog koj tus tub qhe qhwv kiag tus kwv no rau txiv hais tias, ‘Yog kuv tsis coj nws rov los rau koj, kuv yuav ris txojkev txhaum no rau ntawm koj xubntiag mus ib txhis li.’ 33Vim li no thov cia kuv uas yog koj tus tub qhe nyob tug tub hluas chaw ua koj li qhev es thov tso tus kwv nrog cov tijlaug mus. 34Yog tus tub hluas tsis nrog kuv ua ke, kuv yuav ua li cas rov mus cuag tau kuv txiv? Ntshai tsam yuav pom xwm txheej phem los raug kuv txiv.”