44

Kơčŏk Amrăk Yôsêp Rơngiă

1Hlak anŭn Yôsêp pơđar kơ pô ding kơna ñu jing pô ding kơna gai bruă amăng sang ñu tui anai, “Pơbă bĕ abih bang hơdôm kơsăk gơñu dơ̆ pă ƀing gơñu dưi djă̱ ba laih anŭn pioh glaĭ rĭm prăk ƀơi amăng bah kơsăk kơ rĭm čô. 2Giŏng anŭn, pioh mŭt kơčŏk kâo, jing kơčŏk amrăk kâo pô anŭn, ƀơi amăng bah kơsăk pô adơi rơnuč wơ̆t hăng prăk kơ pơdai ñu mơ̆n.” Laih anŭn pô ding kơna anŭn ngă tui yơh tơlơi Yôsêp hơmâo pơtă laih.
3Mơguah ưm, arăng brơi ayŏng adơi Yôsêp glaĭ wơ̆t hăng tơpul aseh glai gơñu mơ̆n. 4Ƀing gơñu aka đuaĭ ataih mơ̆ng plei anŭn ôh tơdang Yôsêp laĭ hăng pô ding kơna gai bruă ñu tui anai, “Kiaŏ tui ƀing mơnuih anŭn bĕ, tơdang ih truh pơ ƀing gơñu laih, ih tơña kơ ƀing gơñu, ‘Yua hơget ƀing gih kla glaĭ tơlơi sat kơ tơlơi hiam lĕ? 5Yua hơget ƀing gih klĕ mă kơčŏk mah khua kâo lĕ? Kơčŏk anai yơh khua kâo mơñum hăng yua tơdang ñu ngă pơjâo. Ƀing gih hơmâo ngă sa tơlơi sat ƀai biă mă.’ ”
6Tơdang pô ding kơna anŭn kiaŏ hơma̱o ƀing gơñu laih, ñu laĭ glaĭ khul tơlơi pơhiăp anŭn hăng ƀing gơñu. 7Samơ̆ ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ gơ̆, “Ơ khua, yua hơget ih laĭ kar hăng anŭn lĕ? Ƀing gơmơi ƀuăn sĭt ƀing gơmơi ƀu ngă sa tơlơi hrup hăng anŭn ôh. 8Tơdang ƀing gơmơi wơ̆t rai mơ̆ng anih lŏn Kanaan, ƀing gơmơi ăt ba glaĭ kơ ih mơ̆n khul prăk amrăk ƀing gơmơi hơmâo ƀuh laih ƀơi hơdôm amăng bah kơsăk gơmơi anŭn. Tui anŭn, hiư̆m ƀing gơmơi thâo klĕ mă amrăk ƀôdah mah mơ̆ng sang khua ih lĕ? 9Tơdah hlơi pô amăng ƀing ding kơna ih anai hơmâo mă gơnam anŭn, ñu či djai yơh; laih anŭn abih bang ƀing gơmơi či jing hlŭn kơ ih yơh.”
10Ñu laĭ, “Ơ kâo tŭ ư yơh. Samơ̆ kơnơ̆ng hlơi pô mă kơčŏk anŭn đôč či jing hlŭn kâo, laih anŭn abih bang ƀing gih dưi glaĭ rơngai yơh.” 11Rĭm čô ƀing gơñu mă trŭn kơsăk gơñu ƀơi lŏn hăng pŏk hĭ. 12Giŏng anŭn, pô hlŭn anŭn hơduah kơsem, čơdơ̆ng mơ̆ng pô tha hloh hlŏng truh kơ pô čơđai hloh. Laih anŭn hơduah ƀuh kơčŏk anŭn amăng kơsăk Benyamin. 13Ƀơi mông anai, ƀing ayŏng ñu hek ao gơñu pô rơngot yơh. Giŏng anŭn, ƀing gơñu pioh glaĭ kơsăk pơdai gơñu ƀơi rŏng aseh glai gơñu hăng wơ̆t glaĭ pơ plei.
14Yôsêp ăt hlak dŏ amăng sang mơ̆n tơdang Yudah laih anŭn ƀing ayŏng adơi ñu mŭt rai; tui anŭn ƀing gơñu bon kơkuh ƀơi anăp ñu. 15Yôsêp laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Hơget jing tơlơi anai ƀing gih hơmâo ngă laih lĕ? Hiư̆m pă ƀing gih ƀu thâo ôh hă sa čô hrup hăng kâo anai dưi hơduah thâo mơ̆ng tơlơi pơjâo?”
16Yudah laĭ glaĭ, “Hơget tơlơi ƀing gơmơi dưi laĭ hăng ih lĕ, khua ăh? Ƀu hơmâo tơlơi hơget dơ̆ng tah ƀing gơmơi dưi pơhiăp. Hiư̆m ƀing gơmơi dưi pơrơđah kơ tơlơi ƀing gơmơi ƀu ngă soh lĕ? Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih tơlơi soh gơmơi. Ƀing gơmơi ră anai jing abih ƀing hlŭn kơ ih yơh ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơjăn pô arăng hơmâo hơduah ƀuh kơčŏk mah amăng kơsăk gơ̆ ôh.”
17Samơ̆ Yôsêp laĭ, “Ơ ơh, kâo ƀu či ngă hrup hăng anŭn ôh! Kơnơ̆ng hlơi pô hơmâo kơčŏk kâo đôč či jing hlŭn kâo. Abih ƀing gih wơ̆t glaĭ bĕ hăng tơlơi rơnŭk rơnua hăng pơthâo kơ ama gih.”

Yudah Kwưh Pơala Kơ Benyamin

18Giŏng anŭn, Yudah nao ƀơi anăp Yôsêp hăng laĭ, “Ơ khua ăh, brơi bĕ kơ kâo ding kơna ih anai pơhiăp ƀiă hăng ih. Rơkâo kơ ih anăm hil ôh kơ kâo wơ̆t tơdah ih hrup hăng pơtao Pharaoh pô yơh. 19Ơ khua ăh, ih hơmâo tơña laih kơ ƀing gơmơi, ‘Ama gih ăt dŏ hơdip laih anŭn ƀing gih ăt hơmâo ayŏng adơi pơkŏn dơ̆ng mơ̆?’ 20Ƀing gơmơi laĭ glaĭ, ‘Ama tha gơmơi ăt dŏ hơdip mơ̆n laih anŭn ƀing gơmơi ăt hơmâo sa čô adơi rơnuč, hơmâo tơkeng rai laih kơ ñu amăng thŭn ñu tha laih. Amĭ adơi rơnuč gơmơi anŭn kơnơ̆ng hơmâo dua čô ană đah rơkơi đôč; ayŏng ñu rơngiă laih, tui anŭn ñu yơh jing kơnơ̆ng sa čô ană đah rơkơi amĭ ñu ăt dŏ hơdip; ama ñu khăp kơ ñu biă mă.’ 21Giŏng anŭn, ih laĭ kơ ƀing gơmơi, ‘Ba rai bĕ ñu kơ kâo tui anŭn kâo či ƀuh ñu hăng mơta kâo.’ 22Laih anŭn ƀing gơmơi laĭ laih kơ ih, ‘Ñu ƀu dưi đuaĭ ataih mơ̆ng ama ñu ôh, tơdah ñu đuaĭ ataih mơ̆ng ama ñu, ama ñu či djai yơh yuakơ rơngot hơning.’ 23Samơ̆ ih laĭ kơ ding kơna ih anai, ‘Tơdah adơi rơnuč gih ƀu rai hrŏm hăng ƀing gih ôh, ƀing gih ƀu či ƀuh ƀô̆ mơta kâo dơ̆ng tah.’
24“Tơdang ƀing gơmơi wơ̆t glaĭ kơ ding kơna ih ama gơmơi, ƀing gơmơi ră ruai kơ ñu hơget tơlơi ih hơmâo laĭ laih. 25Tơdơi kơ anŭn ñu pơđar ƀing gơmơi, ‘Wơ̆t glaĭ hăng blơi ƀiă gơnam ƀơ̆ng bĕ.’ 26Ƀing gơmơi laĭ glaĭ, ‘Ƀing gơmơi ƀu dưi nao ôh. Kơnơ̆ng adơi rơnuč gơmơi nao hrŏm hăng ƀing gơmơi anŭn kăh ƀing gơmơi či nao. Ƀing gơmơi ƀu dưi ƀuh ƀô̆ mơta pô khua anŭn ôh tơdah adơi rơnuč gơmơi ƀu rai hrŏm hăng ƀing gơmơi.’ 27Ding kơna ih ama gơmơi laĭ hăng ƀing gơmơi, ‘Ƀing gih thâo amĭ ñu jing bơnai kâo anŭn hơmâo kơnơ̆ng dua čô ană đôč. 28Sa čô đuaĭ ataih laih mơ̆ng kâo laih anŭn kâo pơmĭn hlô mơnơ̆ng hơmâo hek ƀơ̆ng hĭ laih, laih anŭn kâo ƀu thâo ƀuh ñu dơ̆ng tah čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn. 29Tơdah ƀing gih mă pơđuaĭ hĭ pô anai mơ̆ng kâo mơ̆n laih anŭn tơlơi sat truh ƀơi ñu, ƀing gih či ngă kơ kâo trŭn nao amăng anih ƀing djai Seôl amăng tơlơi rơngot hơning yơh yuakơ kâo tha laih.’
30“Tui anŭn, yuakơ tơlơi hơdip ding kơna ih ama gơmơi dŏ jĕ biă mă hăng tơlơi hơdip čơđai anai; tơdah gơ̆ ƀu glaĭ hrŏm hăng ƀing gơmơi ôh, tơdang ƀing gơmơi glaĭ laĭ hăng ama gơmơi, laih anŭn ñu 31ƀu ƀuh čơđai anai pơ anŭn ôh, ñu či djai yơh. Ding kơna ih kâo anai či ngă kơ ama tha gơmơi trŭn nao amăng anih ƀing djai Seôl amăng tơlơi rơngot hơning yơh. 32Kâo pơkơjăp laih hăng ama gơmơi tơlơi rơnŭk rơnua kơ čơđai anai. Kâo laĭ, ‘Tơdah kâo ƀu ba ñu glaĭ kơ ih ôh, kâo či glăm mă tơlơi brŏk ƀuăh ƀơi anăp ih amăng abih tơlơi hơdip kâo yơh, Ơ ama kâo ăh!’ 33Hơnŭn yơh tă anai, kâo či dŏ glaĭ pơ anai jing hlŭn ih pơala kơ čơđai anŭn, samơ̆ brơi ñu glaĭ bĕ hrŏm hăng ƀing ayŏng ñu. 34Hiư̆m kâo thâo glaĭ kơ ama gơmơi tơdah čơđai anai ƀu nao hrŏm hăng ƀing gơmơi lĕ? Ơ ơh! Rơkâo kơ ih anăm brơi kơ kâo ƀuh tơlơi răm rai prŏng anŭn či truh ƀơi ama gơmơi ôh.”