45

Yôsêp Pơrơđah Ñu Pô Kơ Ƀing Ayŏng Adơi Ñu

1Tơdang Yudah pơhiăp giŏng laih, Yôsêp ƀu dưi pơkơ̆ng glaĭ tơlơi pơpư̆ pơgơi amăng pran jua ñu dơ̆ng tah ƀơi anăp ƀing ding kơna ñu, tui anŭn ñu pơhiăp kraih amăng tơlơi pơhiăp Êjip, “Abih bang tơbiă bĕ mơ̆ng anăp kâo.” Tui anŭn, ƀu hơmâo hlơi pô ôh dŏ hrŏm hăng Yôsêp tơdang ñu pơrơđah ñu pô kơ ƀing ayŏng adơi ñu. 2Ñu hia hăng dơnai prŏng biă mă tui anŭn ƀing Êjip gah rơngiao hơmư̆ laih anŭn ƀing gơñu ruai kơ sang anŏ Pharaoh hơmư̆ kơ tơlơi anŭn mơ̆n.
3Yôsêp pơhiăp hăng ƀing ayŏng adơi ñu, “Kâo jing Yôsêp yơh! Ama ta ăt dŏ hơdip mơ̆n hă?” Samơ̆ ƀing ayŏng adơi ñu ƀu thâo laĭ glaĭ ôh, yuakơ ƀing gơñu huĭ bra̱l ƀơi anăp Yôsêp.
4Giŏng anŭn, Yôsêp laĭ kơ ƀing ayŏng adơi ñu, “Rai jĕ kơ kâo bĕ!” Tơdang ƀing gơñu rai jĕ, Yôsêp laĭ, “Kâo jing Yôsêp, adơi gih, jing pô ƀing gih sĭ hĭ kơ ƀing Êjip! 5Laih anŭn ră anai, anăm pơtơnap anăm hil kơ gih pô yuakơ sĭ hĭ kâo jing hlŭn pơ anai ôh; anŭn yuakơ Ơi Adai kiăng pơklaih tơlơi hơdip mơnuih yơh, tui anŭn Ñu pơkiaŏ kâo rai hlâo kơ ƀing gih. 6Ră anai hơmâo dua thŭn laih tơlơi ư̆ rơpa amăng anih lŏn anai laih anŭn dŏ rơma thŭn pơanăp dơ̆ng ƀu či dưi pla ôh laih anŭn kŏn dưi hơpuă lơi. 7Samơ̆ Ơi Adai pơkiaŏ laih kâo rai hlâo kơ ƀing gih kiăng kơ răk pioh kơnung djuai gih ƀơi lŏn tơnah laih anŭn pơklaih tơlơi hơdip gih hăng sa tơlơi pơklaih prŏng prin yơh.
8“Tui anŭn, ƀu djơ̆ ƀing gih pơkiaŏ kâo rai pơ anai ôh, samơ̆ Ơi Adai yơh. Ñu hơmâo pơjing kâo jing khua djru pơmĭn amăng sang pơtao Pharaoh, jing khua kơ abih lŏn čar ñu, laih anŭn git gai abih čar Êjip. 9Ră anai ječ ameč glaĭ tañ kơ ama ta bĕ hăng laĭ kơ ñu, ‘Anai jing tơlơi ană ih Yôsêp laĭ: Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ kâo jing khua kơ abih čar Êjip. Rai pơ kâo bĕ; anăm dŏ akaih ôh. 10Ih či hơdip amăng anih tring Gôsen jing anih jĕ hăng kâo yơh, wơ̆t hăng ih, ƀing ană bă ih, ƀing tơčô ih, tơpul triu, tơpul bơbe ih laih anŭn abih gơnam ih hơmâo mơ̆n. 11Kâo či pha brơi kơ ih pơ anŭn, yuakơ rơma thŭn ư̆ rơpa dơ̆ng ăt či rai. Kơđai glaĭ tơdah ih ƀu rai ôh, ih hăng sang anŏ ih laih anŭn abih bang hlơi pô lŏm kơ ih či kơƀah hĭ gơnam ƀơ̆ng yơh.’
12“Anai nê ƀing gih laih anŭn wơ̆t hăng ih mơ̆n Benyamin ăh, lăng bĕ hăng mơta gih pô, kâo pô biă mă yơh anai hlak pơhiăp hăng ƀing gih. 13Ruai bĕ kơ ama kâo tơlơi dưi kâo hơmâo anai amăng čar Êjip laih anŭn kơ hơget tơlơi ƀing gih hơmâo ƀuh laih. Giŏng anŭn, ba rai tañ bĕ ama kâo pơ anai.”
14Giŏng anŭn, ñu kuar tơngan ñu jum dar adơi ñu Benyamin hăng hia; Benyamin ăt kuar ñu laih anŭn hia mơ̆n. 15Giŏng anŭn, ñu kuar čum pơpŭ abih bang ƀing ayŏng ñu hăng hia kơ ƀing gơ̆. Tơdơi kơ anŭn ƀing ayŏng adơi ñu čơdơ̆ng pơhiăp hăng ñu.

Pharaoh Jak Iâu Yakôb Rai Pơ Čar Êjip

16Tơdang abih bang ƀing sang pơtao Pharaoh hơmư̆ ƀing ayŏng adơi Yôsêp hơmâo rai laih, Pharaoh laih anŭn ƀing khua moa ñu ăt mơak hrŏm. 17Pharaoh laĭ kơ Yôsêp, “Laĭ bĕ kơ ƀing ayŏng adơi ih, ‘Ngă tui anai: Pioh bĕ gơnam ƀơ̆ng ƀơi tơpul aseh glai gơñu laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn Kanaan, 18laih anŭn ba rai bĕ ama gih, sang anŏ gih pơ anih lŏn anai, kâo či brơi anih lŏn hiam hloh amăng čar Êjip anai laih anŭn ƀing gih či mơak tŭ mă tơlơi hiam amăng anih lŏn anai yơh.’ 19Ih pô khŏm laĭ kơ ƀing gơñu ngă tui tơlơi anai, ‘Mă ba bĕ hơdôm rơdêh rơmok aseh mơ̆ng čar Êjip kiăng kơ ba rai ƀing ană bă ƀing ih laih anŭn kơ ƀing bơnai ƀing ih, laih anŭn ba rai wơ̆t hăng ama gih mơ̆n. 20Anăm bơngơ̆t ôh kơ hơget tơlơi lŏm kơ ƀing ih, yuakơ gơnam hiam hloh amăng čar Êjip anai či jing gơnam kơ ƀing gih yơh.’ ”
21Ƀing ană bă Israel anŭn ngă tui hăng tơlơi Pharaoh pơđar anŭn yơh: Yôsêp brơi kơ ƀing gơ̆ khul rơdêh rơmok aseh tui hăng Pharaoh hơmâo pơđar laih, laih anŭn ñu ăt brơi gơnam ƀơ̆ng kơ jơlan ƀing gơ̆ rơbat mơ̆n. 22Kơ rĭm čô ñu brơi sa blah ao phrâo, samơ̆ kơ Benyamin ñu brơi klâo-rơtuh sekel amrăk laih anŭn rơma blah ao phrâo. 23Laih anŭn anai jing gơnam ñu mơit kơ ama ñu: pluh drơi aseh glai pơdiăng bă hăng gơnam hiam hloh amăng čar Êjip, laih anŭn pluh drơi aseh glai pơdiăng bă hăng pơdai laih anŭn ƀañ tơpŭng, wơ̆t hăng gơnam ƀơ̆ng pơkŏn dơ̆ng mơ̆n kiăng kơ ƀing gơñu ƀơ̆ng ƀơi jơlan rơbat. 24Giŏng anŭn, ñu brơi kơ ƀing ayŏng adơi ñu glaĭ, tơdang ƀing gơñu hlak rơbat glaĭ Yôsêp pơtă kơ ƀing gơñu, “Anăm pơhiăp brŏk kơtuai jơlan ôh!”
25Tui anŭn, ƀing gơñu tơbiă mơ̆ng čar Êjip hăng wơ̆t glaĭ kơ ama gơñu Yakôb amăng anih lŏn Kanaan. 26Ƀing gơñu ruai hăng gơ̆, “Yôsêp ăt dŏ hơdip! Laih dơ̆ng ñu jing khua kơ abih čar Êjip.” Yakôb dŏ kơtuă biă mă; ñu ƀu đaŏ ôh kơ tơlơi anŭn. 27Samơ̆ tơdang ƀing gơñu ruai glaĭ kơ gơ̆ abih bang tơlơi Yôsêp hơmâo pơtă laih kơ ƀing gơñu laih anŭn tơdang ñu ƀuh khul rơdêh rơmok aseh Yôsêp mơit rai kiăng kơ ba ñu nao, jua pơmĭn ama gơñu Yakôb hơmâo hơdip glaĭ. 28Laih anŭn Israel laĭ, “Pran jua kâo pơčŭt biă mă! Ană kâo Yôsêp ăt dŏ hơdip. Kâo khŏm nao bưp ñu tañ yơh hlâo kơ kâo djai.”