46

Yakhauj tsev tuabneeg moog nraag Iyi tebchaws

1Yixayee txhad coj nwg tej cuab txhaj cuab taam huvsw taug kev moog. Thaus moog txug ntawm Npe‑awsenpa, nwg kuj xyeem hov txhua chaw rua nwg txwv Yiha tug Vaajtswv. 2Thaus tsaus ntuj Yixayee ua yug quas toog nov Vaajtswv has lug rua nwg tas, “Yakhauj, Yakhauj 'e.” Yakhauj teb tas, “Kuv nyob ntawm nuav 'os.” 3Vaajtswv has tas, “Kuv yog Vaajtswv, yog koj txwv tug Vaajtswv. Koj tsw xob ntshai qhov kws moog rua nraag Iyi tebchaws, tsua qhov kuv yuav pub koj ua ib haiv tuabneeg coob coob rua ntawd. 4Kuv yuav nrug koj moog rua Iyi tebchaws, hab kuv yuav coj koj rov qaab lug dua ib zag. Yauxej yuav muab nwg txhais teg plhw koj ob lub qhov muag thaus koj tuag.”
5Yakhauj txawm tawm ntawm Npe‑awsenpa moog. Yixayee cov tub muab leej txwv Yakhauj hab puab tej mivnyuas yau hab puab tej quaspuj caij tej tsheb kws Falau xaa tuaj tog puab. 6Taag nrho Yakhauj hab nwg tej tub ki huvsw coj puab tej tsaj txhu cuab txhaj cuab taam kws puab muaj huv Khana‑aa tebchaws huvsw moog rua huv Iyi tebchaws. 7Yakhauj coj nwg cov tub hab tej tub xeeb ntxwv nwg cov ntxhais hab tej ntxhais xeeb ntxwv nrug nwg moog. Nwg cov tub ki xeeb ntxwv huvsw nwg coj nrug nwg moog rua nraag Iyi tebchaws.
8Cov nuav yog Yixayee tej tub ki xeeb ntxwv kws moog rua huv Iyi tebchaws tej npe, yog Yakhauj hab nwg tej tub. Lunpee yog Yakhauj tug tub hlub. 9Lunpee cov tub yog Hanau, Palu, Hexaloo hab Khami. 10Xime‑oo cov tub yog Yemu‑ee, Yami, Auha, Yakhi, Xauha hab Sa‑u kws yog tug quaspuj Khana‑aa yug. 11Levi cov tub yog Kwsoo, Khauha, hab Melali. 12Yuta cov tub yog Ws, Auna, Sela, Peles hab Xelag, tassws Ws hab Auna tub tuag rua tebchaws Khana‑aa lawm. Peles cov tub yog Hexaloo hab Hamu. 13Ixakha cov tub yog Thaula, Puva, Yasu, hab Siloo. 14Xenpuloo cov tub yog Xeles, Eloo hab Yale‑ee. 15Cov nuav yog cov tub kws Le‑a yug huv tebchaws Panta Alaa rua Yakhauj, hab ib tug ntxhais hu ua Ntina. Le‑a tej tub ki xeeb ntxwv huvsw muaj peb caug peb leeg.
16Kas cov tub yog Xifi‑oo, Hakiv, Suni, Exanpoo, Elis, Alaunti hab Aleli. 17Asaw cov tub yog Ina, Isava, Isavi hab Npeliya, hab ib tug ntxhais hu ua Xelas. Npeliya cov tub yog Henpaw hab Makhi‑ee. 18Cov nuav yog cov tub ki xeeb ntxwv kws Xilapa yug rua Yakhauj, huvsw muaj kaum rau leej. Xilapa yog tug nkauj qhev kws Lanpaa muab pub rua nwg tug ntxhais Le‑a.
19Yakhauj tug quaspuj Lachee le tub yog Yauxej hab Npeeyamee. 20Yauxej cov tub kws yug huv Iyi tebchaws yog Manaxe hab Efa‑i. Ob tug nuav yog tug pov thawj Pautifela kws nyob lub moos Oo tug ntxhais Axena yug. 21Npeeyamee cov tub yog Npela, Npekhaw, Asanpee, Kela, Na‑amaa, Ehi, Laus, Mupi, Hupi hab As. 22Cov nuav yog cov tub ki xeeb ntxwv kws Lachee yug rua Yakhauj mas huvsw muaj kaum plaub leeg.
23Ntaaj tug tub yog Husi. 24Nathali cov tub yog Yaxe‑ee, Kuni, Yexaw hab Silee. 25Cov nuav yog cov tub ki xeeb ntxwv kws Npiha yug rua Yakhauj, mas huvsw muaj xyaa leej. Npiha yog tug nkauj qhev kws Lanpaa muab pub rua nwg tug ntxhais Lachee.
26Yakhauj cov tuabneeg kws yog nwg cov tseem noob kws nrug nwg moog rua huv Iyi tebchaws tsw suav Yakhauj cov nyaab mas huvsw muaj rau caum rau leej. 27Yauxej cov tub kws yug rua huv Iyi tebchaws muaj ob leeg. Suav Yakhauj tsev tuabneeg huvsw kws moog rua huv Iyi tebchaws muaj xyaa caum leej.

Yakhauj tsev tuabneeg nyob huv Iyi tebchaws

28Yakhauj khaiv Yuta ua ntej moog qha Yauxej tuaj ntswb puab rua huv Kausee. Mas puab txhad moog txug ntawm Kausee. 29Yauxej txawm caij tsheb moog ntswb nwg txwv Yixayee ntawm Kausee. Thaus moog cuag leej txwv nwg txhad khawm nkaus leej txwv cej daab hab quaj ntev ntev. 30Yixayee has rua Yauxej tas, “Nwgnuav kuv tuag los tau lawm lauj, tsua qhov kuv tub pum koj lub ntsej muag lawm hab paub tas koj tseed muaj txujsa nyob.” 31Yauxej has rua nwg cov kwvtij hab nwg txwv tsev tuabneeg tas, “Kuv yuav moog cuag Falau hab has rua nwg tas, ‘Kuv cov kwvtij hab kuv txwv tsev tuabneeg kws nyob huv Khana‑aa tebchaws lug txug kuv lawm. 32Cov tuabneeg hov yog tuabneeg yug yaaj yug tshws hab yug nyuj. Puab coj puab tej yaaj tej tshws tej nyuj hab puab cuab txhaj cuab taam huvsw lug lawm.’ 33Thaus Falau hu mej moog cuag hab nug mej tas, ‘Mej ib txwm ua num daabtsw?’ 34mej yuav tsum has tas, ‘Peb kws yog koj cov tub qhe yog tuabneeg yug tsaj txhu ib txwm thaus yau lug txug naj nub nwgnuav, ib yaam le peb tej laug yeej los yug,’ sub mej txhad tau nyob huv Kausee vem tas cov tuabneeg Iyi ntxub txhua tug kws yug yaaj yug tshws.”