46

Yakhauj tsev neeg mus nram Iyi tebchaws

1Yixayee thiaj coj nws tej cuab txhiaj cuab tam huvsi taug kev mus. Thaum mus txog ntawm Npe‑awsenpa, nws kuj xyeem qhov txhia chaw rau nws txiv Yiha tus Vajtswv. 2Thaum tsaus ntuj Yixayee ua yog toog hnov Vajtswv hais lus rau nws tias, “Yakhauj, Yakhauj 'e.” Yakhauj teb tias, “Kuv nyob ntawm no 'os.” 3Vajtswv hais tias, “Kuv yog Vajtswv, yog koj txiv tus Vajtswv. Koj tsis txhob ntshai qhov uas mus rau nram Iyi tebchaws, rau qhov kuv yuav pub koj ua ib haiv neeg coob coob rau ntawd. 4Kuv yuav nrog koj mus rau Iyi tebchaws, thiab kuv yuav coj koj rov qab los dua ib zaug. Yauxej yuav muab nws txhais tes plhws koj ob lub qhov muag thaum koj tuag.”
5Yakhauj txawm tawm ntawm Npe‑awsenpa mus. Yixayee cov tub muab leej txiv Yakhauj thiab lawv tej menyuam yaus thiab lawv tej pojniam caij tej tsheb uas Falau xa tuaj tos lawv. 6Tag nrho Yakhauj thiab nws tej tub ki huvsi coj lawv tej tsiaj txhu cuab txhiaj cuab tam uas lawv muaj hauv Khana‑as tebchaws huvsi mus rau hauv Iyi tebchaws. 7Yakhauj coj nws cov tub thiab tej tub xeeb ntxwv nws cov ntxhais thiab tej ntxhais xeeb ntxwv nrog nws mus. Nws cov tub ki xeeb ntxwv huvsi nws coj nrog nws mus rau nram Iyi tebchaws.
8Cov no yog Yixayee tej tub ki xeeb ntxwv uas mus rau hauv Iyi tebchaws tej npe, yog Yakhauj thiab nws tej tub. Lunpee yog Yakhauj tus tub hlob. 9Lunpee cov tub yog Hanau, Palu, Hexaloo thiab Khami. 10Xime‑oo cov tub yog Yemu‑ee, Yami, Auha, Yakhi, Xauha thiab Sa‑u uas yog tus pojniam Khana‑as yug. 11Levi cov tub yog Kwsoo, Khauha, thiab Melali. 12Yuda cov tub yog Ws, Auna, Sela, Peles thiab Xelag, tiamsis Ws thiab Auna twb tuag rau tebchaws Khana‑as lawm. Peles cov tub yog Hexaloo thiab Hamu. 13Ixakha cov tub yog Thaula, Puva, Yasu, thiab Siloo. 14Xenpuloo cov tub yog Xeles, Eloo thiab Yale‑ee. 15Cov no yog cov tub uas Le‑a yug hauv tebchaws Pada Alas rau Yakhauj, thiab ib tug ntxhais hu ua Dina. Le‑a tej tub ki xeeb ntxwv huvsi muaj peb caug peb leeg.
16Kas cov tub yog Xifi‑oo, Hakiv, Suni, Exanpoo, Elis, Alaudi thiab Aleli. 17Asaw cov tub yog Ina, Isava, Isavi thiab Npeliya, thiab ib tug ntxhais hu ua Xelas. Npeliya cov tub yog Henpaw thiab Makhi‑ee. 18Cov no yog cov tub ki xeeb ntxwv uas Xilapa yug rau Yakhauj, huvsi muaj kaum rau leej. Xilapa yog tus nkauj qhev uas Lanpas muab pub rau nws tus ntxhais Le‑a.
19Yakhauj tus pojniam Lachee li tub yog Yauxej thiab Npeeyamee. 20Yauxej cov tub uas yug hauv Iyi tebchaws yog Manaxe thiab Efa‑i. Ob tug no yog tus pov thawj Pautifela uas nyob lub moos Oo tus ntxhais Axena yug. 21Npeeyamee cov tub yog Npela, Npekhaw, Asanpee, Kela, Na‑amas, Ehi, Laus, Mupi, Hupi thiab As. 22Cov no yog cov tub ki xeeb ntxwv uas Lachee yug rau Yakhauj mas huvsi muaj kaum plaub leeg.
23Daj tus tub yog Husi. 24Nathali cov tub yog Yaxe‑ee, Kuni, Yexaw thiab Silee. 25Cov no yog cov tub ki xeeb ntxwv uas Npiha yug rau Yakhauj, mas huvsi muaj xya leej. Npiha yog tus nkauj qhev uas Lanpas muab pub rau nws tus ntxhais Lachee.
26Yakhauj cov neeg uas yog nws cov tseem noob uas nrog nws mus rau hauv Iyi tebchaws tsis suav Yakhauj cov nyab mas huvsi muaj rau caum rau leej. 27Yauxej cov tub uas yug rau hauv Iyi tebchaws muaj ob leeg. Suav Yakhauj tsev neeg huvsi uas mus rau hauv Iyi tebchaws muaj xya caum leej.

Yakhauj tsev neeg nyob hauv Iyi tebchaws

28Yakhauj txib Yuda ua ntej mus qhia Yauxej tuaj ntsib lawv rau hauv Kausee. Mas lawv thiaj mus txog ntawm Kausee. 29Yauxej txawm caij tsheb mus ntsib nws txiv Yixayee ntawm Kausee. Thaum mus cuag leej txiv nws thiaj khawm nkaus leej txiv caj dab thiab quaj ntev ntev. 30Yixayee hais rau Yauxej tias, “Nimno kuv tuag los tau lawm lauj, rau qhov kuv twb pom koj lub ntsej muag lawm thiab paub tias koj tseem muaj txojsia nyob.” 31Yauxej hais rau nws cov kwvtij thiab nws txiv tsev neeg tias, “Kuv yuav mus cuag Falau thiab hais rau nws tias, ‘Kuv cov kwvtij thiab kuv txiv tsev neeg uas nyob hauv Khana‑as tebchaws los txog kuv lawm. 32Cov neeg ntawd yog neeg yug yaj yug tshis thiab yug nyuj. Lawv coj lawv tej yaj tej tshis tej nyuj thiab lawv cuab txhiaj cuab tam huvsi los lawm.’ 33Thaum Falau hu nej mus cuag thiab nug nej tias, ‘Nej ib txwm ua haujlwm dabtsi?’ 34nej yuav tsum hais tias, ‘Peb uas yog koj cov tub qhe yog neeg yug tsiaj txhu ib txwm thaum yau los txog niaj hnub nimno, ib yam li peb tej poj koob yawm txwv yeej los yug,’ xwv nej thiaj tau nyob hauv Kausee vim tias cov neeg Iyi ntxub txhua tus uas yug yaj yug tshis.”