48

Yakôb Bơni Hiam Kơ Ephraim Hăng Manasseh

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn Yôsêp hơmư̆, “Ama ih ruă kơtang.” Tui anŭn, ñu ba dua čô ană ñu Manasseh hăng Ephraim nao pơ ama ñu. 2Tơdang Yakôb hơmư̆ arăng laĭ, “Ană ih Yôsêp rai kơ ih,” Israel hăng abih tơlơi kơtang ñu dŏ be̱r ƀơi sưng ñu.
3Yakôb laĭ hăng Yôsêp, “Ơi Adai Dưi Kơtang hơmâo pơƀuh rai kơ kâo ƀơi anih Luz amăng anih lŏn Kanaan, laih anŭn pơ anŭn yơh Ñu bơni hiam kơ kâo 4hăng pơhiăp hăng kâo, ‘Kâo či brơi ih lar tui lu. Kâo či ngă brơi kơ ih jing hĭ ƀing mơnuih lu laih anŭn Kâo či brơi kơ ih anih lŏn anai jing sa gơnam hlŏng lar kơ ih hăng kơ kơnung djuai ih tơdơi kơ ih.’
5“Ră anai dua čô ană đah rơkơi hơmâo tơkeng rai kơ ih amăng čar Êjip hlâo kơ kâo rai pơ anai či lŏm kơ kâo yơh; Ephraim laih anŭn Manasseh jing hĭ ană kâo kar hăng Reuben laih anŭn Simeôn jing laih ană kâo. 6Ƀing ană bă hơmâo tơkeng rai tơdơi kơ ƀing gơñu či jing ƀing ană bă ih yơh; amăng anih guai lŏn ƀing gơñu či tŭ mă, ƀing gơñu či lŏm gah yŭ kơ anăn ƀing ayŏng gơñu Ephraim hăng Manasseh yơh. 7Kâo ngă tui anai yuakơ amĭ ih HʼRačel yơh; tơdang kâo hlak glaĭ mơ̆ng anih Paddan, kơ tơlơi rơngot kâo, gơ̆ djai hĭ amăng anih lŏn Kanaan tơdang ƀing gơmơi hlak ƀơi jơlan jĕ truh kơ plei Ephrat laih. Tui anŭn, kâo dơ̱r atâo ñu pơ anŭn ƀơi akeng jơlan nao kơ plei Ephrat, anŭn ăt jing plei Bêtlehem mơ̆n.” 8Tơdang Israel ƀuh ƀing ană Yôsêp, ñu tơña, “Ƀing hlơi anai lĕ?”
9Yôsêp laĭ glaĭ kơ ama ñu, “Ƀing gơñu jing ƀing ană đah rơkơi Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ kâo.” Giŏng anŭn, Israel laĭ, “Ba rai ƀing gơñu kơ kâo, tui anŭn kâo či bơni hiam kơ ƀing gơñu.”
10Hlak anŭn mơta Israel ƀu ƀuh rơđah dơ̆ng tah yuakơ thŭn tha ñu, tui anŭn ñu tơnap ƀuh biă mă. Tui anŭn, Yôsêp ba rai ƀing ană đah rơkơi ñu jĕ gơ̆, laih anŭn ama ñu kuar čum ju̱m ƀing gơ̆.
11Israel laĭ kơ Yôsêp, “Kâo ƀu čang rơmang dưi ƀuh ƀô̆ mơta ih dơ̆ng tah, samơ̆ ră anai Ơi Adai ăt brơi kâo dưi ƀuh ƀing ană đah rơkơi ih mơ̆n.”
12Giŏng anŭn, Yôsêp brơi ƀing gơ̆ đuaĭ mơ̆ng tơŭt gah anăp ơi gơñu Israel laih anŭn bon kơkuh ƀô̆ ñu ƀơi anăp ama ñu. 13Laih anŭn Yôsêp mă dua ƀing gơ̆, Ephraim ƀơi gah hơnuă laih anŭn Manasseh ƀơi gah ieo ñu; tui anŭn tơdang ñu ba ƀing gơ̆ rai jĕ pơ ama ñu, Ephraim anăp nao pơ gah ieo laih anŭn Manasseh anăp nao pơ gah hơnuă ama ñu Israel yơh. 14Samơ̆ Israel yơr tơbiă tơngan gah hơnuă ƀơi akŏ Ephraim jing pô čơđai ƀiă kiăng kơ hơmâo tơlơi bơni hiam hloh, laih anŭn pơkăl hĭ dua tơngan ñu, ñu pioh tơngan gah ieo ñu ƀơi akŏ Manasseh, wơ̆t tơdah Manasseh jing ană kơčoa.
15Giŏng anŭn, ñu bơni hiam kơ Yôsêp tui anai,
  “Rơkâo Ơi Adai jing Pô
   ƀing ơi kâo Abraham laih anŭn ama kâo Isa̱k kơkuh pơpŭ,
   rơkâo Ơi Adai jing Pô wai triu kơ abih tơlơi hơdip kâo truh kơ tă anai;
  16Rơkâo Ling Jang jing Pô pơklaih kâo mơ̆ng abih bang tơlơi sat;
   rơkâo Ñu bơni hiam kơ ƀing čơđai anai.
  Yuakơ ƀing gơñu yơh, brơi kơ arăng thâo krăn anăn kâo,
   anăn ơi kâo Abraham laih anŭn ama kâo Isa̱k nanao,
   laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu či lar tui lu jai ƀơi lŏn tơnah anai yơh.”
17Tơdang Yôsêp ƀuh ama ñu pioh tơngan gah hơnuă ñu ƀơi akŏ Ephraim, ñu ƀu mơak ôh; tui anŭn ñu djă̱ ƀơi tơngan ama ñu kiăng kơ ba mơ̆ng akŏ Ephraim nao ƀơi akŏ Manasseh. 18Yôsêp laĭ kơ ama ñu, “Ƀu djơ̆ ôh ama ăh, pô anai jing blung hlâo; pioh bĕ tơngan gah hơnuă ih ƀơi akŏ ñu.”
19Samơ̆ ama ñu hơngah hăng laĭ, “Ơ ană hơi, kâo thâo. Ñu ăt či jing sa phung mơnuih laih anŭn ñu ăt či prŏng mơ̆n. Samơ̆ adơi ñu či prŏng hloh kơ ñu laih anŭn ƀing kơnung djuai ñu či jing sa grup lŏn čar.” 20Ñu bơni hiam kơ ƀing gơ̆ hăng laĭ,
  “Amăng anăn ƀing ih yơh ƀing Israel či pơhiăp rơđah tơlơi mơyŭn hiam anai nanao:
   ‘Rơkâo Ơi Adai pơjing kơ ih hrup hăng Ephraim laih anŭn Manasseh.’ ”
   Tui anŭn, ñu pơkô̆ brơi Ephraim jing akŏ kơ ayŏng ñu Manasseh.
21Giŏng anŭn, Israel laĭ kơ Yôsêp, “Kâo jĕ či djai laih, samơ̆ Ơi Adai či dŏ hrŏm ƀing gih hăng ba glaĭ ƀing gih pơ anih lŏn ƀing ơi adon gih. 22Bơ kơ ih jing sa čô gah ngŏ kơ ƀing ayŏng adơi ih, kâo brơi anih lŏn hiam hloh jing anih kâo mă mơ̆ng ƀing Amôr hăng hraŏ, đao kâo, ƀu djơ̆ kơ ƀing ayŏng adơi ih ôh.”