48

Y-Yakôp Hơêč Hmưi Kơ Y-Êphraim Leh Anăn Y-Manasê

1Leh klei anăn arăng hưn kơ Y-Yôsep, “Nĕ anei, ama ih ruă.” Snăn Y-Yôsep mă mbĭt hŏng ñu dua čô anak êkei ñu Y-Manasê leh anăn Y-Êphraim. 2Arăng hưn kơ Y-Yakôp, “Anak êkei ih Y-Yôsep hriê kơ ih.” Y-Israel gĭr kgŭ dôk ti jhưng pĭt. 3 Y-Yakôp lač kơ Y-Yôsep, “Aê Diê, Pô Mâo Jih Klei Myang, bi êdah leh kơ kâo ti ƀuôn Lus hlăm čar Kanaan, leh anăn ñu hơêč hmưi kơ kâo. 4Ñu lač kơ kâo, ‘Nĕ anei, kâo srăng brei ih jing lu leh anăn bi lar êngŭm. Kâo srăng brei ih jing sa phung găp djuê, leh anăn kâo srăng brei čar anei kơ phung anak čô ih êdei jing dŏ diñu hlŏng lar.’ 5Ară anei dua čô anak êkei arăng kkiêng kơ ih hlăm čar Êjip êlâo kâo truh kơ ih hlăm čar Êjip jing anak kâo. Y-Êphraim leh anăn Y-Manasê srăng jing anak kâo msĕ si Y-Ruben leh anăn Y-Simêôn. 6Bi phung anak ih mâo êdei kơ diñu srăng jing anak ih. Digơ̆ srăng čih anăn diñu tui si anăn phung ayŏng adei diñu hlăm anôk diñu dưn ngăn. 7 Tơdah kâo hriê mơ̆ng krĭng Padan, H'Račel djiê bi ênguôt kâo hlăm čar Kanaan ktuê êlan, kyuadah ăt dôk kbưi mơ̆ng ƀuôn Êphrata; snăn kâo dơr ñu tinăn ti êlan nao kơ ƀuôn Êphrata (jing ƀuôn Betlêhem).”
8Tơdah Y-Israel ƀuh phung anak êkei Y-Yôsep, ñu lač, “Hlei phung anei?” 9Y-Yôsep lač kơ ama ñu, “Diñu jing anak êkei kâo Aê Diê brei kơ kâo leh tinei.” Y-Israel lač, “Brei diñu hriê giăm kâo, kâo akâo kơ ih, čiăng kơ kâo dưi hơêč hmưi kơ diñu.” 10Hlăk anăn ală Y-Israel mmăt kyua mduôn; ñu amâo lŏ dưi ƀuh ôh. Y-Yôsep brei digơ̆ nao giăm Y-Israel. Ñu čŭm leh anăn kmiêk digơ̆. 11Y-Israel lač kơ Y-Yôsep, “Kâo amâo mĭn ôh kâo srăng ƀuh ƀô̆ mta ih, leh anăn nĕ anei, Aê Diê brei kâo ƀuh wăt phung anak ih.” 12Y-Yôsep mă hĕ phung anak êkei ñu mơ̆ng kơŭt ama ñu, leh anăn ñu buôn kŭp ƀô̆ ti lăn. 13Y-Yôsep atăt digơ̆ jih dua, dưm Y-Êphraim tĭng hnuă ñu, tĭng điâo Y-Israel; leh anăn dưm Y-Manasê tĭng điâo ñu, tĭng hnuă Y-Israel; leh anăn Y-Yôsep brei digơ̆ nao giăm Y-Israel. 14Y-Israel yơr kngan hnuă ñu leh anăn ênă ti boh kŏ Y-Êphraim adei mda. Leh anăn ñu ênă kngan điâo ñu ti boh kŏ Y-Manasê, tui si ñu čiăng, kyuadah Y-Manasê jing anak kkiêng tal êlâo. 15Ñu hơêč hmưi kơ Y-Yôsep leh anăn lač,
  “Aê Diê, ti anăp pô aê kâo Y-Abraham,
   leh anăn ama kâo Y-Isăk êbat leh;
  Aê Diê, pô jing mgăt kâo
   jih klei hdĭp kâo hlŏng kơ hruê anei,
  16Dĭng buăl jăk bi pô tui leh kâo mơ̆ng jih klei jhat,
   hơêč hmưi brei kơ phung hđeh anei!
  Brei ih pioh hlăm diñu anăn kâo,
   leh anăn anăn aê kâo Y-Abraham leh anăn ama kâo Y-Isăk;
   leh anăn brei diñu jing lar êngŭm ti krah lăn ala.”
17Tơdah Y-Yôsep ƀuh ama ñu ênă kngan hnuă ti boh kŏ Y-Êphraim, ñu amâo mơak ôh; leh anăn ñu djă kngan ama ñu, čiăng bi mlih mơ̆ng boh kŏ Y-Êphraim kơ boh kŏ Y-Manasê. 18Y-Yôsep lač kơ ama ñu, “Amâo djŏ snăn ôh, Ơ ama kâo, kyuadah ñu anei jing anak kkiêng tal êlâo. Dưm kngan hnuă ih ti boh kŏ ñu.” 19Ƀiădah ama ñu hngah leh anăn lač, “Kâo thâo klei anăn, Ơ dam, kâo thâo klei anăn! Ñu msĕ mơh srăng jing sa phung găp djuê, leh anăn ñu srăng jing prŏng mơh. Ƀiădah adei ñu srăng jing prŏng hĭn kơ ñu, leh anăn phung anak čô ñu srăng jing lu phung găp djuê mnuih.” 20 Snăn Y-Israel hơêč hmưi kơ digơ̆ hruê anăn leh anăn lač,
   “Hŏng anăn ih phung Israel srăng hơêč hmưi, lač,
   ‘Brei Aê Diê mjing ih msĕ si Y-Êphraim leh anăn Y-Manasê.’ ”
 Snăn ñu yap Y-Êphraim êlâo hĭn kơ Y-Manasê.
21Y-Israel lač kơ Y-Yôsep, “Nĕ anei, kâo dơ̆ng djiê, ƀiădah Aê Diê srăng dôk mbĭt hŏng diih, leh anăn ñu srăng lŏ atăt diih wĭt kơ čar phung ama diih. 22Leh anăn kâo brei kơ ih sa boh čư̆ lu hĭn kơ phung ayŏng adei ih, sa boh čư̆+ kâo mă leh mơ̆ng kngan phung Amôrit hŏng đao gưm leh anăn hna kmêč kâo.”