49

Yakhauj foom koob moov rua cov tub

1Yakhauj hu nwg cov tub lug mas has tas, “Mej ca le lug txoos ua ke, kuv yuav has tej kws yaav tom hauv ntej yuav tshwm lug rua mej.
  2“Yakhauj cov tub 'e,
   ca le lug ua ke noog,
  ca le tig ntsej noog mej txwv
   Yixayee tej lug.

  3“Lunpee, koj yog kuv tug tub hlub,
   hab yog kuv tug zug,
   hab yog thawj yaam ntawm kuv tug zug.
  Koj lub koob meej nchaa dua luas
   hab koj tug zug heev dua luas.
  4Koj sab tsw ruaj khov
   yaam nkaus le dej ndaas,
  koj yuav tsw tau ua thawj,
   vem koj nkaag moog
   rua huv koj txwv lub txaaj pw.
  Koj ua rua lub txaaj hov qas tsw huv,
   koj nkaag moog rua huv kuv lub txaaj pw.

  5“Xime‑oo hab Levi yog ob tug kwvtij.
   ob tug raab ntaaj
   yog cuab yeej ua nruj ua tswv.
  6Kuv tug ntsuj plig 'e,
   tsw xob nkaag moog rua huv
   ob tug lub chaw sablaaj.
  Kuv lub sab 'e,
   tsw xob moog nrug ob tug cov tuabneeg koom.
  Vem yog ob tug chim
   tes txawm ca le tua tuabneeg,
  hab ob tug txav leeg rawg nyuj
   lawv le ob tug lub sab.
  7Thov ca ob tug txujkev chim
   raug foom tsw zoo,
   vem yog ob tug ua nruj ua tswv.
  Ca ob tug txujkev npau tawg
   raug foom tsw zoo
   vem yog ob tug nyaum heev.
  Kuv yuav muab ob tug cais
   tsw pub ua ke rua huv Yakhauj,
  hab ua rua ob tug tawg
   ua saab ua sua rua huv Yixayee.

  8“Yuta, koj cov kwvtij yuav qhuas koj,
   koj txhais teg yuav nas
   koj cov yeeb ncuab caaj qwb,
  koj txwv cov tub
   yuav khoov ntshws pe koj.
  9Yuta yog mivnyuas tsuv ntxhuav.
   Tub, koj tawm ntawm tug qauv moog lawm.
  Nwg yuav plab lua pw khwb rwg
   yaam le txwv tsuv ntxhuav
   hab zoo le maum tsuv ntxhuav.
  Leejtwg yuav muaj cuabkaav
   zwg nwg sawv?
  10Tug cwj yuav tsw tu ncua ntawm Yuta,
   tug thawj kaav tug paas nreg
   yuav tsw pluj ntawm nwg kwtaw moog le
  moog txug thaus tug kws muaj feem lug txug,
   hab ib tsoom tuabneeg
   yuav noog tug hov has.
  11Nwg yuav muab nwg tug neeg luav khi
   rua ntawm tsob txwv maab,
  hab muab tug mivnyuas neeg luav khi
   rua ntawm tsob txwv maab kws zoo heev.
  Nwg muab cawv txwv maab
   ntxhua nwg tej rwg tsho,
  hab muab kua txwv maab
   kws lab ploog le ntshaav
   ntxhua nwg tsoog tsho.
  12Nwg lub qhov muag
   lab quas khav cawv txwv maab,
   nwg kaug nav dawb paug le kua mig.

  13“Xenpuloo yuav nyob ntawm ntug havtxwv,
   nwg yuav ua chaw nreg nkoj,
  nwg le nrwm teb
   yuav npuas lub moos Xaintoo.

  14“Ixakha yog tug neeg luav
   kws muaj zug heev,
   nwg plab lua cug nwg lub nraa.
  15Nwg pum tas lub chaw su zoo,
   hab lub tebchaws txaus sab,
  tes txawm cug xub pwg kwv,
   hab yeem raug luas yuam ua qhev.

  16“Ntaaj yuav ua ib tug tu plaub
   rua nwg haiv tuabneeg,
   yog ib xeem huv cov Yixayee.
  17Ntaaj yuav zoo le ib tug naab
   kws nyob ntawm ntug kev,
  yog ib tug naab muaj taug ntawm ntug kev
   kws tum neeg lauj taw
   ua rua tug kws caij poob ntxeev hlo.
  18Au Yawmsaub, kuv tog ntsoov
   koj txujkev cawm dim.

  19“Kas yuav muaj tuabneeg lws nwg,
   tassws nwg rov lawv puab qaab
   moog lws tau.

  20“Asaw yuav muaj qoob loos nplua mag,
   nwg yuav ua tej zaub mov
   kws vaajntxwv noj.

  21“Nathali yog ib tug maum muas lwj
   kws dha ywj sab ywj ntsws,
   nwg yug tau mivnyuas muas lwj zoo nkauj.

  22“Yauxej yog ib tug ceg kws txw txwv ncw,
   yog tug ceg txw txwv
  kws nyob ntawm qhov dej txhawv,
   nwg tej ceg nthuav moog hlaa ntsaa loog.
  23Cov tub rog tua neev
   tua nwg ua nruj ua tswv,
  puab tua neev
   hab ua nyaum kawg le rua nwg.
  24Tassws nwg raab neev tseed khov kho,
   hab nwg txhais npaab tseed muaj zug,
  vem yog muaj Yakhauj tug Vaajtswv
   kws muaj fwjchim txhais teg,
  hab vem muaj tug yug yaaj
   kws yog Yixayee lub Txhwb Zeb lub npe,
  25hab vem muaj koj txwv tug Vaajtswv
   kws yuav paab koj,
  yog Vaajtswv tug muaj fwjchim luj kawg nkaus
   kws yuav foom koob moov rua koj,
  yog tej moov kws lug sau ntuj lug
   hab tej moov kws lug huv nruab tiv txwv,
  hab tej moov kws lug ntawm cov kua mig
   hab lub plaab mivnyuas.
  26Tej moov kws lug ntawm koj txwv lug
   mas luj dua tej moov
   kws lug ntawm tej roob kws nyob ib txhws,
  hab luj dua tej kws zoo nplua quas mag
   sau tej pov roob kws nyob moog ib txhws.
  Thov tej moov nuav lug
   rua sau Yauxej lub taubhau
  hab lug rua sau
   tug kws raug ncaim cov kwvtij lub hauv plaj.

  27“Npeeyamee yog ib tug maa nyaum lawv nqaj,
   thaus sawv ntxuv
   nwg noj tej kws tum tau lawm,
  thaus tsaus ntuj
   nwg muab tej kws txeeb tau faib.”

28Cov nuav yog Yixayee kaum ob xeem. Tej lug nuav yog tej kws leej txwv has rua puab rua thaus foom koob moov rua puab. Nwg foom koob moov rua txhua tug lawv le tswm nyog txhua tug tau.

Yakhauj tuag hab muab log

29Yakhauj nkaw lug rua puab tas, “Kuv yuav moog nrug kuv tej laug nyob, ca muab kuv log ua ke nrug kuv tej laug rua huv lub qhov tsua kws nyob ntawm Efoo kws yog tuabneeg Hithai daim teb. 30Yog lub qhov tsua kws nyob huv daim teb ntawm Mapela kws nyob Maale saab nub tuaj huv Khana‑aa tebchaws. Lub qhov tsua hab daim teb nuav Aplahaa yuav ntawm Efoo kws yog tuabneeg Hithai lug ua nwg tug ca ua toj ntxaas. 31Qhov chaw ntawd puab tub log Aplahaa hab Xala kws yog nwg tug quaspuj hab puab log Yiha hab Lenpekha kws yog nwg tug quaspuj. Hab tuab qhov chaw ntawd kuv kuj log Le‑a. 32Daim teb hab lub qhov tsua kws nyob huv daim teb hov peb yuav ntawm cov tuabneeg Hithai.” 33Thaus Yakhauj has rua nwg cov tub taag lawm, nwg txawm nqaa hlo nwg txhais kwtaw rua sau lub txaaj tes tu sav nrho, moog nrug nwg tej laug nyob.