49

Yakhauj foom koob hmoov rau nws cov tub

1Yakhauj hu nws cov tub los mas hais tias, “Nej cia li los txoos ua ke, kuv yuav hais tej uas yav tom hauv ntej yuav tshwm los rau nej.
  2“Yakhauj cov tub 'e, cia li los ua ke mloog,
   cia li tig ntsej mloog nej txiv Yixayee tej lus.

  3“Lunpee, koj yog kuv tus tub hlob,
   thiab yog kuv lub zog,
   thiab yog thawj yam ntawm kuv lub zog.
  Koj lub koob meej ncha dua luag
   thiab koj lub zog heev dua luag.
  4Koj siab tsis ruaj khov
   yam nkaus li dej ntas,
  koj yuav tsis tau ua thawj,
   vim koj nkag mus
   rau hauv koj txiv lub txaj pw.
  Koj ua rau lub txaj ntawd qias tsis huv,
  koj nkag mus rau hauv kuv lub txaj pw.

  5“Xime‑oo thiab Levi yog ob tug kwvtij.
   ob tug rab ntaj
   yog cuab yeej ua nruj ua tsiv.
  6Kuv tus ntsuj plig 'e,
   tsis txhob nkag mus rau hauv
   ob tug lub chaw sablaj.
  Kuv lub siab 'e, tsis txhob mus
   nrog ob tug cov neeg koom.
  Vim yog ob tug chim
   ces txawm cia li tua neeg,
  thiab ob tug txiav leeg raws nyuj
   raws li ob tug lub siab.
  7Thov cia ob tug txojkev chim
   raug foom tsis zoo,
   vim yog ob tug ua nruj ua tsiv.
  Cia ob tug txojkev npau taws
   raug foom tsis zoo
   vim yog ob tug nyaum heev.
  Kuv yuav muab ob tug cais
   tsis pub ua ke rau hauv Yakhauj,
  thiab ua rau ob tug tawg
   ua sab ua sua rau hauv Yixayee.

  8“Yuda, koj cov kwvtij yuav qhuas koj,
   koj txhais tes yuav nias
   koj cov yeeb ncuab caj qwb,
  koj txiv cov tub y
   uav khoov ntshis pe koj.
  9Yuda yog menyuam tsov ntxhuav.
   Tub, koj tawm ntawm tus qauv mus lawm.
  Nws yuav pliab lua pw khwb rwg
   yam li txiv tsov ntxhuav
   thiab zoo li maum tsov ntxhuav.
  Leejtwg yuav muaj cuabkav
   zes nws sawv?
  10Tus cwj yuav tsis tu ncua ntawm Yuda,
   tus thawj kav tus pas nrig
   yuav tsis ploj ntawm nws kotaw mus li
  mus txog thaum tus uas muaj feem los txog,
   thiab ib tsoom neeg
   yuav mloog tus ntawd hais.
  11Nws yuav muab nws tus nees luav khi
   rau ntawm tsob txiv hmab,
  thiab muab tus menyuam nees luav khi
   rau ntawm tsob txiv hmab uas zoo heev.
  Nws muab cawv txiv hmab
   ntxhua nws tej ris tsho,
  thiab muab kua txiv hmab
   uas liab ploog li ntshav
   ntxhua nws tsoos tsho.
  12Nws lub qhov muag
   liab khiav rau cawv txiv hmab,
   nws kaus hniav dawb paug li kua mis.

  13“Xenpuloo yuav nyob ntawm ntug hiavtxwv,
   nws yuav ua chaw nres nkoj,
  nws li ciam teb
   yuav npuas lub moos Xaidoo.

  14“Ixakha yog tus nees luav
   uas muaj zog heev,
   nws pliab lua cug nws lub nra.
  15Nws pom tias lub chaw so zoo,
   thiab lub tebchaws txaus siab,
  ces txawm cug xub pwg kwv,
   thiab yeem raug luag yuam ua qhev.

  16“Daj yuav ua ib tug tu plaub
   rau nws haiv neeg,
   yog ib xeem hauv cov Yixayee.
  17Daj yuav zoo li ib tug nab
   uas nyob ntawm ntug kev,
  yog ib tug nab muaj taug ntawm ntug kev
   uas tom nees luj taws
   ua rau tus uas caij poob ntxeev kiag.
  18Au Yawmsaub, kuv tos ntsoov
   koj txojkev cawm dim.

  19“Kas yuav muaj neeg lws nws,
   tiamsis nws rov caum qab mus lws tau lawv.

  20“Asaw yuav muaj qoob loo nplua mias,
   nws yuav ua tej zaub mov uas vajntxwv noj.

  21“Nathali yog ib tug maum muas lwj
   uas dhia ywj siab ywj ntsws,
   nws yug tau menyuam muas lwj zoo nkauj.

  22“Yauxej yog ib tug ceg uas txi txiv ncw,
   yog tus ceg txi txiv
  uas nyob ntawm qhov dej txhawv,
   nws tej ceg nthuav mus hla ntsa loog.
  23Cov tub rog tua hneev
   tua nws ua nruj ua tsiv,
  lawv tua hneev
   thiab ua nyaum kawg li rau nws.
  24Tiamsis nws rab hneev tseem khov kho,
   thiab nws txhais npab tseem muaj zog,
  vim yog muaj Yakhauj tus Vajtswv
   uas muaj hwjchim txhais tes,
  thiab vim muaj tus yug yaj
   uas yog Yixayee lub Txhib Zeb lub npe,
  25thiab vim muaj koj txiv tus Vajtswv
   uas yuav pab koj,
  yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
   uas yuav foom koob hmoov rau koj,
  yog tej hmoov uas los saum ntuj los
   thiab tej hmoov uas los hauv nruab tiv txwv,
  thiab tej hmoov uas los ntawm
   cov kua mis thiab lub plab menyuam.
  26Tej hmoov uas los ntawm koj txiv los
   mas loj dua tej hmoov
   uas los ntawm tej roob uas nyob ib txhis,
  thiab loj dua tej uas zoo nplua mias
   saum tej pov roob uas nyob mus ib txhis.
  Thov tej hmoov no los
   rau saum Yauxej lub taubhau
  thiab los rau saum
   tus uas raug ncaim cov kwvtij lub hauv pliaj.

  27“Npeeyamee yog
   ib tug hma nyaum raws nqaij,
  thaum sawv ntxov nws noj
   tej uas tom tau lawm,
  thaum tsaus ntuj
   nws muab tej uas txeeb tau faib.”

28Cov no yog Yixayee kaum ob xeem. Tej lus no yog tej uas leej txiv hais rau lawv rau thaum foom koob hmoov rau lawv. Nws foom koob hmoov rau txhua tus raws li tsim nyog txhua tus tau.

Yakhauj tuag thiab muab log

29Yakhauj nkaw lus rau lawv tias, “Kuv yuav mus nrog kuv tej poj koob yawm txwv nyob, cia muab kuv log ua ke nrog kuv tej poj koob yawm txwv rau hauv lub qhov tsua uas nyob ntawm Efoo uas yog neeg Hithai daim teb. 30Yog lub qhov tsua uas nyob hauv daim teb ntawm Mapela uas nyob Male sab hnub tuaj hauv Khana‑as tebchaws. Lub qhov tsua thiab daim teb no Aplahas yuav ntawm Efoo uas yog neeg Hithai los ua nws tug cia ua toj ntxas. 31Qhov chaw ntawd lawv twb log Aplahas thiab Xala uas yog nws tus pojniam thiab lawv log Yiha thiab Lenpekha uas yog nws tus pojniam. Thiab tib qhov chaw ntawd kuv kuj log Le‑a. 32Daim teb thiab lub qhov tsua uas nyob hauv daim teb ntawd peb yuav ntawm cov neeg Hithai.” 33Thaum Yakhauj hais rau nws cov tub tag lawm, nws txawm nqa kiag nws txhais kotaw rau saum lub txaj ces tu siav nrho, mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob.