49

Yakôb Laĭ Lui Hlâo Kơ Ƀing Ană Đah Rơkơi Ñu

1Giŏng anŭn, Yakôb iâu rai abih bang ƀing ană đah rơkơi ñu hăng laĭ, “Dŏ jum dar bĕ, tui anŭn kâo dưi ruai brơi hơget tơlơi či truh kơ ƀing gih amăng hrơi pơanăp anai.”
  2“Rai hrŏm hơbĭt hăng hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing ană đah rơkơi Yakôb;
   hơmư̆ bĕ kơ ama ƀing ih Israel anai.

  3“Ơ Reuben, ih jing ană kơčoa kâo,
   tơlơi kơtang kâo, jing gru blung hlâo kơ tơlơi kơtang kâo jing đah rơkơi,
   tơlơi pơpŭ laih anŭn tơlơi dưi ih jing yom hloh amăng abih bang ƀing ană đah rơkơi kâo.
  4Ƀu thâo pơkơ̆ng glaĭ hrup hăng ia li̱ng ôh; ih ƀu či jing pô yom hloh dơ̆ng tah,
   yuakơ ih nao dŏ hrŏm laih hăng bơnai ama ih,
   amăng anih anơ̆m kâo yơh laih anŭn pơgrĭ hĭ ih pô.

  5“Simeôn hăng Lêwi jing ayŏng adơi hrup amăng bruă mă,
   khul đao gưm gơñu jing hĭ hơdôm gơnam blah kiăng kơ kơsung blah.
  6Kâo ƀu či pơgop amăng tơlơi ƀing gơñu pơdjru pơmĭn ôh,
   kŏn pơgop amăng tơlơi jơnum pơƀut gơñu lơi,
  yuakơ ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ mơnuih amăng tơlơi ƀing gơñu hil,
   kar hăng arăng pơrơwen hĭ tơpul rơmô amăng tơlơi ƀing gơñu mơak.
  7Tơlơi hơtŏm păh yơh dŏ amăng tơlơi ƀing gơñu hil yuakơ sat ƀai đơi,
   laih anŭn amăng tơlơi ƀing gơñu hil nač yuakơ răm rai đơi!
  Kâo či pơbra hĭ ƀing gơñu amăng kơnung djuai Yakôb
   laih anŭn či pơčơlah ƀing gơñu amăng kơnung djuai Israel yơh.

  8“Ơ Yudah, ƀing ayŏng adơi ih či bơni kơ ih;
   yuakơ tơngan ih či djă̱ ƀơi tơkuai ƀing rŏh ayăt ih,
   ƀing ană đah rơkơi ama ih či bon kơkuh kơ ih.
  9Ơ Yudah, ih hrup hăng rơmung dŭl dăm;
   Ơ ană kâo hơi, ih glaĭ mơ̆ng hlô mơnơ̆ng ih hơmâo mă.
  Hrup hăng sa drơi rơmung dŭl ƀư̆ drơi laih anŭn pun,
   kar hăng sa drơi rơmung dŭl ania, hlơi khĭn pơsŭh ñu lĕ?
  10Yudah či djă̱ gai hơnuăt pơtao nanao,
   gai jra khua wai lăng či dŏ hăng kơnung djuai ñu,
   tơl ñu rai
   laih anŭn abih bang mơnuih mơnam či tui gưt yuakơ gai hơnuăt pơtao lŏm kơ Ñu yơh.
  11Yudah či dŏ amăng anih lŏn hiam bă blai,
   boh kơƀâo hiam či hơmâo lu bă blai,
  tơl ñu dưi akă ană aseh glai ñu ƀơi phŭn hrĕ boh kơƀâo,
   tơpai boh kơƀâo mriah či hơmâo bă blai
   tơl ñu dưi yua kar hăng ia kiăng boh ao ñu.
  12Mơta ñu či mriah yuakơ mơñum lu tơpai boh kơƀâo,
   tơgơi ñu či kô̱̆ yuakơ mơñum lu ia tơsâo yơh.

  13“Zebulun či hơdip ƀơi ha̱ng ia rơsĭ
   laih anŭn anih anŭn jing anih jưh kơ khul sŏng;
   guai anih ñu dŏ či rơhaih tui truh pơ Sidôn.

  14“Issakhar kar hăng sa drơi aseh glai kơtang
   pun đih kơplăh wăh dua kơsăk mơrai.
  15Tơdang ñu ƀuh anih ñu pơdơi jing hiam
   laih anŭn anih lŏn ñu jing mơak mơai,
  ñu pơgu rŏng ñu kiăng kơ pơdiăng kơtraŏ
   laih anŭn jao ñu pô kơ tơlơi mă bruă kar hăng hlŭn.

  16“Dan či pha brơi tơlơi djơ̆ lăp kơ kơnung djuai ñu
   hrup hăng rĭm grup pơkŏn amăng kơnung djuai Israel.
  17Dan či răng pơgang kơnung djuai ñu
   ñu či jing kar hăng ala ƀơi kơtuai jơlan,
  kar hăng sa drơi ala tơpơ̆ng akeng jơlan,
   jing hlô čŏh khul kơđŭl aseh
   hăng ngă brơi kơ pô rŏh ayăt đĭ aseh rơbuh pơđang.

  18“Ơ Yahweh, kâo dŏ tơguan kơ tơlơi Ih pơklaih ƀing gơmơi.

  19“Gad či pơblah glaĭ hăng kiaŏ blah sa phung mơnuih ƀai,
   wơ̆t tơdah ƀing gơñu kơsung rai blah Gad.

  20“Aser či hơmâo gơnam ƀơ̆ng jơma̱n bă blai;
   ñu či djru brơi gơnam ƀơ̆ng hiam lăp kơ pơtao.

  21“Naptali jing pô hrup hăng sa drơi rơsa ania rơngai
   ñu hơmâo rai lu ană hiam.

  22“Yôsêp či lar tui kar hăng sa phŭn hrĕ boh kơƀâo hiam,
   phŭn hrĕ boh kơƀâo jĕ ƀơi hơnŏh ia,
   khul than ñu lar bă gah ngŏ pơnăng.
  23Ƀing rŏh ayăt kơsung blah ñu kơtang biă mă;
   ƀing gơñu kiaŏ pơnăh gơ̆ hăng khul ƀrŏm hraŏ.
  24Samơ̆ ñu djă̱ hraŏ ñu ăt dŏ dơnơ̆ng,
   hơpăl tơngan ñu ăt dŏ rơjăng kơtang,
  yuakơ mơ̆ng tơngan Pô Dưi Kơtang Yakôb,
   yuakơ mơ̆ng Pô Wai Triu laih anŭn Boh Pơtâo Israel yơh.
  25Rơkâo kơ Ơi Adai ama ih yơh djru ih,
   rơkâo kơ Pô Dưi Kơtang yơh bơni hiam kơ ih
  hăng khul tơlơi mơyŭn hiam khul adai gah ngŏ,
   hăng khul tơlơi mơyŭn hiam hlung dơlăm gah yŭ,
   hăng khul tơlơi mơyŭn hiam hơmâo lu ană laih anŭn hlô mơnơ̆ng rong yơh.
  26Khul tơlơi mơyŭn hiam ama ih či prŏng
   hloh kơ khul tơlơi mơyŭn hiam mơ̆ng khul čư̆ đưm đă adih,
   hloh kơ khul tơlơi mơyŭn hiam bă blai mơ̆ng khul čư̆ tha thŭn.
  Brơi kơ abih bang tơlơi anai dŏ ƀơi ih Yôsêp,
   ƀơi athơi pô khua tŏng krah ƀing ayŏng adơi ñu yơh.

  27“Benyamin jing pô hrup hăng asâo glai juăt hek ƀơ̆ng;
   amăng mơguah ñu kơsung mă hek ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng,
   amăng klăm ñu pơpha gơnam ƀơ̆ng rơbeh ñu hơmâo laih anŭn.”
28Anŭn yơh jing tơlơi ama gơñu Yakôb hơmâo pơhiăp laĭ lui hlâo kơ ƀing gơñu tơdang ñu bơni hiam kơ ƀing gơ̆; ñu pha brơi tơlơi bơni hiam jing djơ̆ kơ rĭm čô. Abih bang ƀing anai jing hĭ pluh-dua kơnung djuai Israel yơh.

Tơlơi Yakôb Pơhiăp Hơnăl Tuč Laih Anŭn Tơlơi Djai Ñu

29Giŏng anŭn, Yakôb pơtă kơ ƀing gơñu khul tơlơi anai, “Kâo jĕ či wơ̆t glaĭ hrŏm hăng ƀing mơnuih kâo laih. Dơ̱r bĕ atâo kâo hăng ƀing ơi adon kâo amăng đang hơma Êphrôn ƀing Hit anŭn, 30ƀơi pa̱r pơsat amăng đang hơma Makpêlah anŭn, jĕ anih Mamre amăng anih lŏn Kanaan, jing anih Abraham hơmâo blơi laih kar hăng sa anih pơsat mơ̆ng Êphrôn ƀing Hit anŭn, wơ̆t hăng đang hơma mơ̆n. 31Pơ anih anŭn yơh arăng dơ̱r atâo Abraham hăng atâo bơnai gơ̆ HʼSarah, atâo Isa̱k laih anŭn atâo bơnai gơ̆ HʼRebekah, laih anŭn ăt pơ anŭn mơ̆n kâo dơ̱r atâo HʼLeah. 32Đang hơma laih anŭn pơsat amăng anŭn hơmâo blơi mă laih mơ̆ng ƀing Hit.”
33Tơdang Yakôb giŏng laih mơ̆ng tơlơi ñu pơtă kơ ƀing ană đah rơkơi ñu, ñu đih ăh ñu pô amăng sưng, suă jua hơnăl tuč laih anŭn tơĭ pran yơh.