49

Gia-cốp Chúc Phước Cho Các Con

1Gia-cốp triệu tập các con và bảo: “Hãy tập hợp quanh cha để cha nói cho các con biết những gì sẽ xảy đến cho các con trong tương lai.
  2Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy tập họp mà nghe.
   Hãy nghe lời của Y-sơ-ra-ên, cha các con:
  3Ru-bên, con trưởng nam của cha;
   Sức mạnh và dấu hiệu đầu tiên của năng lực cha.
   Con được vinh dự cao cả và quyền năng tuyệt hảo;
  4Con hỗn loạn như nước nên sẽ chẳng còn trổi hơn ai;
   Vì con đã lên giường cha,
   Lên chõng cha mà làm hoen ố.
  5Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em ruột;
   Lưỡi gươm của chúng là khí giới tàn bạo.
  6Cầu cho tâm hồn cha đừng tham gia mưu nghị của chúng.
   Vinh quang cha không hợp cùng phe chúng.
  Vì chúng đã giết người trong cơn giận dữ;
   Và cắt gân chân bò đực theo sở thích,
  7Cơn giận chúng đáng rủa sả vì thật hung tàn;
   Thạnh nộ chúng thật dữ dằn.
  Ta sẽ làm cho chúng tản lạc trong nhà Gia-cốp,
   Và phân tán chúng giữa Y-sơ-ra-ên.
  8Giu-đa ơi, các anh em sẽ khen ngợi con.
   Tay con sẽ nắm cổ quân thù;
   Các con trai cha sẽ cúi đầu trước mặt con.
  9Giu-đa ơi, con là một sư tử tơ.
   Con ta ơi, con bắt được mồi rồi quay về,
  Nó thu gối nằm xuống như sư tử đực,
   Như sư tử cái, ai dám chọc nó?
  10Cây trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa;
   Gậy chỉ huy cũng không ra khỏi hai chân nó,
  Cho đến khi người đến Si-lô,
   Và các dân tộc vâng phục người.
  11Người về buộc con lừa mình vào cây nho,
   Và lừa con mình vào cành tươi tốt nhất;
  Ngươi sẽ giặt y phục mình trong rượu nho,
   Và áo dài mình trong huyết nho.
  12Mắt người đậm hơn rượu nho,
   Và răng người trắng hơn sữa.
  13Sa-bu-luân sẽ sống ở miền duyên hải,
   Và trở thành nơi các tàu ẩn trú.
   Bờ cõi người chạy hướng Si-đôn.
  14Y-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ,
   Nằm xuống giữa hai cái yên.
  15Khi người thấy nơi mình nghỉ ngơi thật thoải mái,
   Và đất đai thật tốt đẹp;
  Người sẽ ghé vai mang gánh nặng,
   Và chịu làm sưu dịch.
  16Đan sẽ xét xử dân tộc mình theo công lý.
   Như các chi tộc khác của Y-sơ-ra-ên.
  17Đan sẽ là con rắn nằm bên đường;
   Con rắn hổ nằm dọc đường mòn,
  Cắn gót chân ngựa
   Làm người cưỡi té ngửa ra sau.
  18Lạy CHÚA, con trông mong sự giải cứu của Ngài!
  19Gát sẽ bị một băng đảng xông đánh,
   Nhưng người sẽ phản công và đuổi theo chúng.
  20A-se có thực phẩm dồi dào,
   Cung cấp cao lương mỹ vị cho nhà vua.
  21Nép-ta-li là một con sơn dương được phóng thích,
   Nói những lời văn hoa.
  22Giô-sép là một cây nho sai trái;
   Một cây nho trồng gần suối nước,
   Nhánh leo lên tường.
  23Các xạ thủ cay đắng tiến công người,
   Bắn tên vào người cách thù hận.
  24Nhưng nhờ tay Đấng Toàn Năng của Gia-cốp,
   Nhờ Đấng chăn chiên, vầng đá của Y-sơ-ra-ên,
  Nên cung người vẫn vững chắc
   Và cánh tay người vẫn mạnh mẽ.
  25Nhờ Đức Chúa Trời của cha giúp đỡ con,
   Nhờ Đấng Toàn Năng ban phước cho con,
  Với phước lành từ các từng trời sa xuống,
   Và phước lành từ vực thẳm dâng lên,
   Phước lành của vú và dạ con mẹ,
  26Phước lành cha chúc cho con,
   Lớn hơn các phước lành của núi cổ
   Và của đồi xưa.
  Nguyện các phước ấy ở trên đầu của Giô-sép,
   Nơi trán của ông hoàng giữa các anh em mình.
  27Bên-gia-min là một con chó sói ưa cấu xé.
   Buổi sáng đi cắn nuốt mồi;
   Buổi tối phân chia mồi cướp được.”
28Các người đó là mười hai tộc trưởng của Y-sơ-ra-ên, và đó là những lời cha họ đã nói khi chúc phước cho họ, mỗi người được một lời chúc thích hợp cho mình.

Gia-cốp Qua Đời

29Gia-cốp ra chỉ thị cho các con: “Cha sắp được tiếp về với tổ tông. Các con hãy chôn cha chung với các tổ phụ nơi hang đá trong cánh đồng Ếp-rôn, người Hê-tít, 30tức bộng đá trong đồng ruộng của Mặc-bê-la, gần Mam-rê trong xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua của Hếp-rôn, người Hê-tít làm mộ địa luôn với cánh đồng. 31Áp-ra-ham và Sa-ra, vợ người đã được an táng tại đó. Y-sác và Rê-bê-ca, vợ người cũng được an táng nơi này. Cha cũng đã chôn Lê-a tại đó.” 32Đồng ruộng và hang đá trong đó đã mua của người Hếch.
33Sau khi trối xong những lời đó cho các con trai, Gia-cốp rút chân mình vào giường rồi tắt hơi và được rước về với tổ tông.