49

Klei Hưn Êlâo Y-Yakôp Brei kơ Phung Anak Êkei Ñu

1Y-Yakôp iêu phung anak êkei ñu leh anăn lač, “Bi kƀĭn bĕ diih, čiăng kơ kâo dưi hưn klei srăng truh kơ diih hlăm ênuk êdei.
  2Bi kƀĭn bĕ diih, hmư̆ bĕ, Ơ phung anak êkei Y-Yakôp,
   mđing bĕ knga diih kơ Y-Israel ama diih.
  3Ơ Y-Ruben, ih jing anak kkiêng kơ kâo tal êlâo,
   ai ktang kâo, leh anăn boh êlâo klei mơai kâo;
   prŏng hĭn hlăm klei mpŭ leh anăn hlăm klei ktang.
  4Ih jing msĕ si êa poh yă, ih amâo srăng jing prŏng hĭn ôh,
   kyuadah ih nao đih leh ti jhưng pĭt ama ih,
   ih bi čhŏ hĕ leh jhưng anăn, ih nao đih leh ti jhưng pĭt kâo!
  5Y-Simêôn leh anăn Y-Lêwi jing ayŏng adei,
   diñu yua đao gưm čiăng ngă klei ƀai.
  6Ơ mngăt kâo, đăm bi mguôp ôh hŏng klei diñu kčĕ,
   Ơ ai tiê kâo, đăm bi mguôp ôh hŏng phung diñu,
  kyuadah hlăm klei diñu krêñ diñu bi mdjiê leh mnuih,
   hlăm klei diñu lêñ diñu khăt leh kđao êmô.
  7Tăm pah hĕ klei diñu krêñ, kyuadah klei anăn ƀai;
   tăm pah hĕ klei diñu ngêñ, kyuadah klei anăn jhat!
  Kâo srăng bi kah diñu hlăm phung Yakôp
   leh anăn prŭng diñu hlăm phung Israel.
  8Ơ Y-Yuđa, phung ayŏng adei ih srăng bi mni kơ ih;
   kngan ih srăng ngă kơ kkuê phung roh ih;
   phung anak êkei ama ih srăng buôn kkuh ti anăp ih.
  9 Y-Yuđa jing sa drei êđai êmông gu;
   Ơ dam, ih đĭ nao leh mơ̆ng mnơ̆ng ih hiêk ƀơ̆ng.
  Ñu buôn, ñu lua msĕ si sa drei êmông gu,
   msĕ si sa drei ana êmông gu; hlei pô jhŏng bi mdih ñu?
  10Giê mtao amâo srăng đuĕ mơ̆ng Y-Yuđa ôh,
   kăn giê knuăk kiă kriê đuĕ rei mơ̆ng ti krah jơ̆ng ñu,
  tơl pô jing năng kơ dŏ anăn truh;
   leh anăn kơ ñu yơh phung ƀuôn sang srăng gưt asăp.
  11Ñu srăng kă aseh dliê ñu ti ana boh kriăk ƀâo,
   leh anăn kă êđai aseh dliê ñu ti adhan boh kriăk ƀâo jăk hĭn.
  Ñu boh čhiăm ao ñu hlăm êa kpiê,
   leh anăn boh ao kpal ñu hlăm êrah boh kriăk ƀâo.
  12Ală ñu srăng jing hrah hŏng êa kpiê,
   leh anăn êgei ñu srăng kô̆ hŏng êa ksâo êmô.
  13Y-Sabulôn srăng dôk ti hang êa ksĭ;
   ñu srăng jing anôk lu boh kŭmpăn jưh,
   knông lăn ñu srăng truh jĕ ƀuôn Sidôn.
  14Y-Isakar jing sa drei aseh dliê ktang,
   dôk đih mdei plah wah war biăp.
  15Ñu ƀuh leh anôk mdei jăk,
   leh anăn čar jing siam.
  Ñu bi gô mra ñu čiăng gui mnơ̆ng ktrŏ,
   leh anăn jing hlŭn mă bruă arăng mgô̆.
  16Y-Dan srăng phat kđi kơ phung ƀuôn sang ñu,
   msĕ si sa hlăm phung găp djuê Israel.
  17Y-Dan srăng jing sa drei ala ktuê êlan,
   sa drei ala kpơ̆ng ktuê êlan điêt,
  čoh kđul aseh,
   tơl pô đĭ aseh lĕ buh mđang.
  18Kâo dôk guôn klei ih bi mtlaih, Ơ Yêhôwa.
  19Phung plah mă srăng ngă kơ Y-Gat,
   ƀiădah ñu mơh srăng tiŏ phung anăn, lŏ plah mă.
  20Y-Aser mdrŏng hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   ñu srăng brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă jăk năng kơ mtao.
  21Y-Naptali jing sa drei hlô rang ana phưi êngiê,
   ñu mđai êđai siam.
  22Y-Yôsep jing sa ƀĕ adhan mboh lu,
   sa ƀĕ adhan mboh lu ti akŏ êa;
   adhan ñu srăng gao mnư̆.
  23Phung mnah hna bi blah hŏng ñu,
   sơ̆ng ƀrăm kơ ñu leh anăn ngă jhat kơ ñu;
  24ƀiădah hna kmêč ñu ăt dôk ktang,
   păl kngan ñu dôk kjăp
  hŏng kngan Pô Myang Y-Yakôp,
   hŏng Anăn Mgăt Ƀiăp, Boh Tâo phung Israel,
  25hŏng Aê Diê ama ih, pô đru ih,
   hŏng Pô Mâo Jih Klei Myang, pô brei klei jăk jĭn kơ ih,
  klei jăk jĭn mơ̆ng adiê ti dlông,
   klei jăk jĭn mơ̆ng êa êlam ti gŭ,
   klei jăk jĭn mơ̆ng ksâo leh anăn tian.
  26Klei hơêč hmưi mơ̆ng ama ih
   jing prŏng hĭn kơ klei hơêč hmưi mơ̆ng čư̆ dôk hlŏng lar,
  boh mơ̆ng kbuôn dôk hlŏng lar,
   srăng dôk ti dlông boh kŏ Y-Yôsep,
   ti dlông boh kŏ pô bi ktlah leh mơ̆ng phung ayŏng adei ñu.
  27Y-Benjamin jing sa drei asâo tan kreh hiêk ƀơ̆ng,
   ti aguah ñu ƀơ̆ng hlô ñu mă,
   leh anăn ti tlam ñu bi mbha mnơ̆ng ñu mâo plah mă.”
28Jih phung anei jing phung pluh dua găp djuê Israel; leh anăn snăn klei ama diñu blŭ tơdah gơ̆ hơêč hmưi kơ diñu. Gơ̆ brei kơ grăp čô diñu klei hơêč hmưi năng kơ pô mdê mdê.

Klei Y-Yakôp Djiê leh anăn Klei Arăng Dơr Ñu

29Y-Yakôp mtă kơ diñu leh anăn lač, “Kâo srăng djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê kâo. Dơr bĕ kâo mbĭt hŏng phung aê kâo hlăm ƀăng čư̆ hlăm hma Y-Êprôn mnuih Hitit, 30 hlăm ƀăng čư̆ ti hma Makpêla, tĭng ngŏ Mamrê hlăm čar Kanaan, anôk Y-Abraham blei leh mbĭt hŏng hma mơ̆ng Y-Êprôn mnuih Hitit čiăng mâo anôk msat. 31 Tinăn arăng dơr leh Y-Abraham leh anăn H'Sara mô̆ ñu. Tinăn mơh arăng dơr leh Y-Isăk leh anăn H'Rêƀêka mô̆ ñu; leh anăn tinăn mơh kâo dơr leh H'Lêa. 32Hma leh anăn ƀăng čư̆ tinăn arăng blei leh mơ̆ng phung Hitit.” 33 Tơdah Y-Yakôp ruê̆ mtă kơ phung anak êkei ñu, ñu lŏ đih ti jhưng pĭt leh anăn tuč êwa, leh anăn nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu.