50

1Yauxej puag nkaus nwg txwv xubndag quaj hab nwj nwg. 2Yauxej has rua cov Kws tshuaj kws yog nwg le tub teg tub taw kuas muab tshuaj pleev hab cub nwg txwv lub cev. Cov Kws tshuaj kuj ua le ntawd rua Yixayee lub cev tuag. 3Puab ua tau plaub caug nub vem qhov kws pleev hab cub tshuaj rua lub cev tuag swv swjhawm plaub caug nub. Cov Iyi kuj quaj ntsuag Yixayee tau xyaa caum nub.
4Thaus dhau lub swjhawm quaj ntsuag lawm, Yauxej has rua Falau cov tub teg tub taw tas, “Yog mej txaus sab rua kuv, thov paab moog has rua Falau le nuav, 5‘Kuv txwv kuas kuv cog lug twv ca has tas, “Kuv tub yuav tuag, koj ca le coj kuv moog log rua huv kuv lub qhov ntxaa kws kuv khawb rua huv Khana‑aa tebchaws.” Yog le nuav thov koj tso kev rua kuv moog log kuv txwv, kuv le rov lug.’ ” 6Falau teb tas, “Ca le coj koj txwv moog log lawv le nwg kuas koj cog lug twv tseg lawm.”
7Yauxej txhad coj nwg txwv moog log, Falau cov tub teg tub taw huvsw yog cov kev txwj quas laug huv Falau lub tsev hab cov kev txwj quas laug huv Iyi tebchaws suavdawg nrug nwg moog. 8Hab Yauxej tsev tuabneeg huvsw hab nwg cov kwvtij hab nwg txwv tsev tuabneeg suavdawg moog hab, tseg puab tej mivnyuas hab tej yaaj tej tshws tej nyuj nyob huv Kausee. 9Hab muaj tej tsheb ua rog hab muaj cov kws caij neeg nrug nwg moog ua ib paab coob heev kawg le. 10Thaus puab moog txug lub tshaav ntaus qoob ntawm Atha kws nyob ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj, puab quaj quaj ntsuag lwj sab ntsuav qhov ntawd. Yauxej ua kevcai paam leej txwv hov ntawd xyaa nub. 11Thaus cov tuabneeg Khana‑aa kws nyob huv lub tebchaws hov pum qhov kws paam tuag huv lub tshaav ntaus qoob ntawm Atha, puab sws thaam has tas, “Nuav yog cov Iyi le kev paam tuag lwj sab heev.” Vem le hov puab txhad hu lub chaw hov ua Anpee Mila‑i, yog nyob ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj. 12Yakhauj cov tub paam leej txwv lawv le nwg tau has rua puab. 13Nwg cov tub coj nwg moog rua Khana‑aa tebchaws muab log rua huv lub qhov tsua ntawm daim teb huv Mapela kws nyob ntawm Maale saab nub tuaj. Lub qhov tsua hab daim teb nuav Aplahaa yuav ntawm Efoo kws yog tuabneeg Hithai lug ua nwg tug ca ua toj ntxaas. 14Thaus muab leej txwv log taag lawm, Yauxej hab nwg cov kwvtij hab txhua tug kws nrug nwg moog log leej txwv suavdawg rov lug rua Iyi tebchaws.

Yauxej has rua cov kwvtij kuas tsw xob ntshai

15Thaus Yauxej cov tijlaug pum tas leej txwv tuag lawm, puab txawm sws thaam has tas, “Ntshai Yauxej yuav ntxub peb hab yuav ua pauj txhua yaam kws peb ua phem rua nwg lawm.” 16Puab txhad le khaiv tuabneeg moog has rua Yauxej tas, “Thaus koj txwv tsw tau tuag nwg has ca le nuav tas, 17‘Mej ca le has rua Yauxej tas, Kuv thov kuas koj zaam koj cov tijlaug tej kev txhum txem kws puab ua phem rua koj.’ Mas nwgnuav peb thov koj zaam peb kws yog koj txwv tug Vaajtswv cov tub qhe tej kev txhum.” Thaus Yauxej nov cov tijlaug tej lug nuav nwg quaj quaj. 18Nwg cov tijlaug txhad ua ke tuaj khwb nkaus pe Yauxej has tas, “Peb yog koj le tub qhe lauj!” 19Yauxej txhad has rua puab tas, “Mej tsw xob ntshai le, kuv nim yog Vaajtswv lov? 20Mej xaav ua phem rua kuv tag, tassws Vaajtswv muab ua kuas tau qhov zoo lug cawm tau tuabneeg coob coob txujsa yaam le kws naj nub nwgnuav cawm tau lawm. 21Yog le nuav mej tsw xob ntshai le, kuv yuav yug mej hab mej cov mivnyuas.” Yauxej has tej lug nuav nplig puab lub sab txhad le ua rua puab suv sab lawm.

Yauxej tuag

22Yauxej hab nwg txwv tsev tuabneeg nyob huv Iyi tebchaws. Yauxej noob nyoog muaj ib puas kaum xyoo. 23Yauxej kuj pum Efa‑i le tub hab xeeb leej xeeb ntxwv. Manaxe tug tub Makhi kuj yug mivnyuas rua sau Yauxej hauv caug.
24Yauxej has rua nwg cov kwvtij tas, “Kuv tub yuav tuag, kuas Vaajtswv yuav lug saib mej hab yuav coj mej tawm huv lub tebchaws nuav moog rua lub tebchaws kws Vaajtswv cog lug rua Aplahaa, Yiha hab Yakhauj.” 25Yauxej kuas Yixayee cov tub cog lug twv tseg has tas, “Thaus Vaajtswv lug saib mej, mej yuav coj kuv cov pob txhaa nrug mej tawm huv lub tebchaws nuav moog.” 26Yauxej tuag thaus nwg noob nyoog muaj ib puas kaum xyoo. Puab muab tshuaj pleev hab cub nwg lub cev tuag, tso rua huv hleb khaws ca rua huv Iyi tebchaws.