50

1Yauxej puag nkaus nws txiv xubntiag quaj thiab nwj nws. 2Yauxej hais rau cov Kws tshuaj uas yog nws li tub teg tub taws kom muab tshuaj pleev thiab tsau nws txiv lub cev. Cov Kws tshuaj kuj ua li ntawd rau Yixayee lub cev tuag. 3Lawv ua tau plaub caug hnub vim qhov uas pleev thiab tsau tshuaj rau lub cev tuag siv sijhawm plaub caug hnub. Cov Iyi kuj quaj ntsuag Yixayee tau xya caum hnub.
4Thaum dhau lub sijhawm quaj ntsuag lawm, Yauxej hais rau Falau cov tub teg tub taws tias, “Yog nej txaus siab rau kuv, thov pab mus hais rau Falau li no, 5‘Kuv txiv kom kuv cog lus twv cia hais tias, “Kuv twb yuav tuag, koj cia li coj kuv mus log rau hauv kuv lub qhov ntxa uas kuv khawb rau hauv Khana‑as tebchaws.” Yog li no thov koj tso kev rau kuv mus log kuv txiv, kuv li rov los.’ ” 6Falau teb tias, “Cia li coj koj txiv mus log raws li nws kom koj cog lus twv tseg lawm.”
7Yauxej thiaj coj nws txiv mus log, Falau cov tub teg tub taws huvsi yog cov kev txwj laus hauv Falau lub tsev thiab cov kev txwj laus hauv Iyi tebchaws sawvdaws nrog nws mus. 8Thiab Yauxej tsev neeg huvsi thiab nws cov kwvtij thiab nws txiv tsev neeg sawvdaws mus thiab, tseg lawv tej menyuam thiab tej yaj tej tshis tej nyuj nyob hauv Kausee. 9Thiab muaj tej tsheb ua rog thiab muaj cov uas caij nees nrog nws mus ua ib pab coob heev kawg li. 10Thaum lawv mus txog lub tshav ntaus qoob ntawm Atha uas nyob ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj, lawv quaj quaj ntsuag lwj siab ntsuav qhov ntawd. Yauxej ua kevcai pam leej txiv qhov ntawd xya hnub. 11Thaum cov neeg Khana‑as uas nyob hauv lub tebchaws ntawd pom qhov uas pam tuag hauv lub tshav ntaus qoob ntawm Atha, lawv sib tham hais tias, “No yog cov Iyi li kev pam tuag lwj siab heev.” Vim li ntawd lawv thiaj hu qhov chaw ntawd ua Anpee Mila‑i, yog nyob ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj. 12Yakhauj cov tub pam leej txiv raws li nws tau hais rau lawv. 13Nws cov tub coj nws mus rau Khana‑as tebchaws muab log rau hauv lub qhov tsua ntawm daim teb hauv Mapela uas nyob ntawm Male sab hnub tuaj. Lub qhov tsua thiab daim teb no Aplahas yuav ntawm Efoo uas yog neeg Hithai los ua nws tug cia ua toj ntxas. 14Thaum muab leej txiv log tag lawm, Yauxej thiab nws cov kwvtij thiab txhua tus uas nrog nws mus log leej txiv sawvdaws rov los rau Iyi tebchaws.

Yauxej hais rau cov kwvtij kom tsis txhob ntshai

15Thaum Yauxej cov tijlaug pom tias leej txiv tuag lawm, lawv txawm sib tham hais tias, “Ntshai Yauxej yuav ntxub peb thiab yuav ua pauj txhua yam uas peb ua phem rau nws lawm.” 16Lawv thiaj li txib neeg mus hais rau Yauxej tias, “Thaum koj txiv tsis tau tuag nws hais cia li no tias, 17‘Nej cia li hais rau Yauxej tias, Kuv thov kom koj zam koj cov tijlaug tej kev txhaum txim uas lawv ua phem rau koj.’ Mas nimno peb thov koj zam peb uas yog koj txiv tus Vajtswv cov tub qhe tej kev txhaum.” Thaum Yauxej hnov cov tijlaug tej lus no nws quaj quaj. 18Nws cov tijlaug thiaj ua ke tuaj khwb nkaus pe Yauxej hais tias, “Peb yog koj li tub qhe lauj!” 19Yauxej thiaj hais rau lawv tias, “Nej tsis txhob ntshai li, kuv nim yog Vajtswv lov? 20Nej xav ua phem rau kuv tiag, tiamsis Vajtswv muab ua kom tau qhov zoo los cawm tau neeg coob coob txojsia yam li uas niaj hnub nimno cawm tau lawm. 21Yog li no nej tsis txhob ntshai li, kuv yuav yug nej thiab nej cov menyuam.” Yauxej hais tej lus no nplij lawv lub siab thiaj li ua rau lawv sov siab lawm.

Yauxej tuag

22Yauxej thiab nws txiv tsev neeg nyob hauv Iyi tebchaws. Yauxej hnub nyoog muaj ib puas kaum xyoo. 23Yauxej kuj pom Efa‑i li tub thiab xeeb leej xeeb ntxwv. Manaxe tus tub Makhi kuj yug menyuam rau saum Yauxej hauv caug.
24Yauxej hais rau nws cov kwvtij tias, “Kuv twb yuav tuag, tiamsis Vajtswv yuav los xyuas nej thiab yuav coj nej tawm hauv lub tebchaws no mus rau lub tebchaws uas Vajtswv cog lus rau Aplahas, Yiha thiab Yakhauj.” 25Yauxej kom Yixayee cov tub cog lus twv tseg hais tias, “Thaum Vajtswv los xyuas nej, nej yuav coj kuv cov pob txha nrog nej tawm hauv lub tebchaws no mus.” 26Yauxej tuag thaum nws hnub nyoog muaj ib puas kaum xyoo. Lawv muab tshuaj pleev thiab tsau nws lub cev tuag, tso rau hauv hleb khaws cia rau hauv Iyi tebchaws.