50

1Y-Yôsep kmiêk ti ƀô̆ mta ama ñu, hia, leh anăn čŭm gơ̆. 2Y-Yôsep mtă kơ phung aê êa drao dĭng buăl ñu mkra asei mlei ama ñu kơ klei dơr; snăn phung aê êa drao mkra asei mlei Y-Israel. 3Pă pluh hruê diñu dôk ngă klei anăn, kyuadah dŭm anăn yơh hruê pioh mkra asei mlei kơ klei dơr. Phung Êjip hia kơ ñu êjai kjuh pluh hruê.
4Tơdah hruê kơŭ kyăm kơ ñu jih leh, Y-Yôsep blŭ kơ sang Pharaôn snei, “Tơdah kâo mâo klei pap leh ti anăp ală diih, kâo akâo kơ diih blŭ brei kơ Pharaôn, lač, 5 ‘Ama kâo brei kâo kat asei, lač, “Kâo dơ̆ng djiê. Brei ih dơr kâo hlăm msat kâo blei leh hlăm čar Kanaan.” Snăn ară anei, brei kâo nao dơr ama kâo, kâo akâo kơ ih; leh anăn kâo srăng lŏ hriê.’ ” 6Pharaôn lač, “Nao bĕ, dơr ama ih tui si klei ñu brei ih kat asei leh.” 7Snăn Y-Yôsep nao dơr ama ñu. Jih jang phung dĭng buăl Pharaôn nao mbĭt hŏng ñu, phung khua mduôn sang ñu, leh anăn jih jang phung khua mduôn hlăm čar Êjip, 8jih phung sang Y-Yôsep, phung ayŏng adei ñu, leh anăn phung sang ama ñu. Diñu lui hlăm krĭng Gôsen knŏng phung anak điêt diñu, biăp, leh anăn êmô diñu. 9Mâo lu êdeh aseh leh anăn phung mgăt aseh nao mbĭt hŏng ñu mơh. Diñu jing sa phung lu snăk. 10Tơdah diñu truh ti anôk arăng prah mdiê ti Atat nah dih êa krông Yurdan, tinăn diñu čŏk hia hŏng klei ênguôt prŏng. Y-Yôsep brei arăng kơŭ kyăm kơ ama ñu kjuh hruê. 11Tơdah phung ƀuôn sang hlăm čar anăn phung Kanaan, ƀuh klei kơŭ kyăm anăn hlăm anôk prah mdiê ti Atat, diñu lač, “Klei anei jing klei kơŭ kyăm ênguôt prŏng kơ phung Êjip.” Kyuanăn arăng pia anôk anăn Aƀel-Misram, anôk anăn nah dih êa krông Yurdan. 12Snăn phung anak êkei Y-Yakôp ngă kơ ñu tui si ñu mtă leh. 13 Phung anak êkei ñu mdiăng ba ñu kơ čar Kanaan, leh anăn dơr ñu hlăm ƀăng čư̆ ti hma Makpêla tĭng ngŏ Mamrê, Y-Abraham blei leh mbĭt hŏng hma mơ̆ng Y-Êprôn mnuih Hitit, jing anôk msat. 14Leh Y-Yôsep dơr ama ñu, ñu lŏ wĭt kơ čar Êjip mbĭt hŏng phung ayŏng adei ñu leh anăn jih jang mnuih nao mbĭt hŏng ñu čiăng dơr ama ñu.

Y-Yôsep Bi Juh Phung Ayŏng Adei Ñu

15Tơdah phung ayŏng adei Y-Yôsep ƀuh ama diñu djiê leh, diñu lač, “Năng ai Y-Yôsep srăng bi êmut kơ drei leh anăn srăng bi wĭt kơ drei jih klei jhat drei ngă leh kơ ñu.” 16Snăn diñu tiŏ nao arăng lač “Ama ih mtă leh snei êlâo ñu djiê, 17‘Lač bĕ kơ Y-Yôsep, kâo akâo kơ ih pap brei klei phung ayŏng ih gao klei bhiăn leh anăn klei diñu soh, kyua klei ƀai diñu ngă kơ ih leh.’ Ară anei hmei akâo kơ ih pap brei klei phung dĭng buăl Aê Diê ama ih gao klei bhiăn.” Tơdah hmư̆ klei blŭ anăn Y-Yôsep hia. 18Phung ayŏng adei ñu hia, leh anăn buôn ti anăp ñu leh anăn lač, “Nĕ anei, hmei jing dĭng buăl ih.” 19Ƀiădah Y-Yôsep lač kơ diñu, “Đăm huĭ ôh, kyuadah djŏ mơ̆ kâo jing Aê Diê? 20Bi diih, diih mĭn ngă ƀai kơ kâo; ƀiădah Aê Diê brei klei anăn jing jăk, čiăng bi mtlaih klei hdĭp lu mnuih, msĕ si truh leh hruê anei. 21Snăn đăm huĭ ôh. Kâo srăng čiêm rông diih leh anăn phung anak điêt diih.” Snăn ñu bi juh digơ̆ leh anăn blŭ klei jăk hŏng digơ̆.

Y-Yôsep Djiê

22Y-Yôsep dôk hlăm čar Êjip, ñu leh anăn sang ama ñu. Y-Yôsep dôk hdĭp sa êtuh pluh thŭn. 23Y-Yôsep ƀuh phung anak Y-Êphraim truh ti ênuk tal tlâo. Phung anak Y-Makir mơh, anak êkei Y-Manasê, Y-Yôsep pŭ ti kơŭt ñu. 24Y-Yôsep lač kơ phung ayŏng adei ñu, “Kâo dơ̆ng djiê, ƀiădah Aê Diê srăng čhưn hŏng diih, leh anăn ñu srăng atăt diih kbiă mơ̆ng čar anei kơ čar ñu kat asei leh kơ Y-Abraham, kơ Y-Isăk, leh anăn kơ Y-Yakôp.” 25 Y-Yôsep brei phung anak Israel kat asei, lač, “Aê Diê srăng čhưn hŏng diih, leh anăn brei diih mdiăng ba klang kâo mơ̆ng anei.” 26Snăn Y-Yôsep djiê tơdah ñu mâo sa êtuh pluh thŭn. Arăng mkra asei mlei ñu kơ klei dơr, leh anăn dưm ñu hlăm bông hlăm čar Êjip.