5

Ataa caaj ceg

1Ntawm nuav moog yog has txug Ataa caaj ceg. Thaus Vaajtswv tswm tuabneeg, nwg tswm lawv le Vaajtswv tug yaam ntxwv. 2Nwg tswm kuas muaj txwvneej hab quaspuj, hab foom koob moov rua puab, hab nwg tis npe hu ua Tuabneeg rua nub kws nwg tswm puab. 3Thaus Ataa muaj ib puas peb caug xyoo, nwg muaj ib tug tub zoo le nwg hab lawv le nwg tug yaam ntxwv, hab tis npe hu ua Xej. 4Thaus Ataa muaj tug tub Xej lawm nwg nyob tau yim pua xyoo ntxwv, mas nwg tseed muaj tub muaj ntxhais ntxwv. 5Ataa le noob nyoog huvsw muaj cuaj pua peb caug xyoo nwg le tuag.
6Xej noob nyoog muaj ib puas tswb xyoo le muaj tug tub Enaus. 7Thaus Xej muaj tug tub Enaus lawm nwg tseed nyob tau yim pua xyaa xyoo, hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv. 8Xej le noob nyoog huvsw muaj cuaj pua kaum ob xyoos nwg le tuag.
9Enaus noob nyoog muaj cuaj caug xyoo le muaj tug tub Khenaa. 10Thaus Enaus muaj tug tub Khenaa lawm nwg tseed nyob tau yim pua kaum tswb xyoos, hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv. 11Enaus le noob nyoog huvsw muaj cuaj pua tswb xyoo nwg le tuag.
12Khenaa noob nyoog muaj xyaa caum xyoo le muaj tug tub Mahalalee. 13Thaus Khenaa muaj tug tub Mahalalee lawm nwg tseed nyob tau yim pua plaub caug xyoo, hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv. 14Khenaa le noob nyoog huvsw muaj cuaj pua kaum xyoo nwg le tuag.
15Mahalalee noob nyoog muaj rau caum tswb xyoos le muaj tug tub Yale. 16Thaus Mahalalee muaj tug tub Yale lawm nwg tseed nyob tau yim pua peb caug xyoo, hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv. 17Mahalalee le noob nyoog huvsw muaj yim pua cuaj caug tswb xyoos nwg le tuag.
18Yale noob nyoog muaj ib puas rau caum ob xyoos le muaj tug tub Enauj. 19Thaus Yale muaj tug tub Enauj lawm nwg tseed nyob tau yim pua xyoo, hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv. 20Yale le noob nyoog huvsw muaj cuaj pua rau caum ob xyoos nwg le tuag.
21Enauj noob nyoog muaj rau caum tswb xyoos le muaj tug tub Methuxela. 22Thaus Enauj muaj tug tub Methuxela lawm nwg tseed nrug nraim Vaajtswv tau peb puas xyoo, hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv. 23Enauj le noob nyoog huvsw muaj peb puas rau caum tswb xyoos. 24Enauj nrug nraim Vaajtswv mas ca le pluj plag lawm tsua qhov yog Vaajtswv coj nwg moog lawm.
25Methuxela noob nyoog muaj ib puas yim caum xyaa xyoo le muaj tug tub Lame. 26Thaus Methuxela muaj tug tub Lame lawm nwg tseed nyob tau xyaa pua yim caum ob xyoos, hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv. 27Methuxela le noob nyoog huvsw muaj cuaj pua rau caum cuaj xyoos nwg le tuag.
28Lame noob nyoog muaj ib puas yim caum ob xyoos le muaj ib tug tub. 29Nwg tis tug tub npe hu ua Nau‑a hab nwg has tas, “Tug nuav yuav coj txujkev tau su ntawm peb tej num hab tau su ntawm tej kws peb txhais teg ua khwv khwv le huv cov aav kws raug Yawmsaub foom tsw zoo lawm.” 30Thaus Lame muaj tug tub Nau‑a lawm nwg tseed nyob tau tswb puas cuaj caug tswb xyoos, hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv. 31Lame le noob nyoog huvsw muaj xyaa pua xyaa caum xyaa xyoo nwg le tuag.
32Nau‑a noob nyoog muaj tswb puas xyoo le muaj peb tug tub hu ua Xeeb hab Haa hab Yafe.