5

Kơnung Djuai Adam

(1 Hră Ruai 1:1-4)

1Anai yơh jing hră čih pioh ƀing kơnung djuai Adam. Hlak Ơi Adai hrih pơjing mơnuih, Ñu pơjing gơ̆ hrup hăng Ñu pô. 2Ñu hrih pơjing ƀing gơ̆ đah rơkơi laih anŭn đah kơmơi, bơni hiam kơ ƀing gơ̆, hăng pơanăn ƀing gơ̆ “Mơnuih Mơnam.” 3Hlak Adam sa-rơtuh klâopluh thŭn, ñu jing ama kơ sa čô ană đah rơkơi hrup hăng ñu pô, ñu pơanăn gơ̆ Set. 4Tơdơi kơ ñu hơmâo Set, Adam hơdip sapăn-rơtuh thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn dơ̆ng mơ̆n. 5Adam djai hlak ñu duapăn-rơtuh klâopluh thŭn.
6Hlak Set sa-rơtuh hăng rơma thŭn, ñu jing ama kơ Enôs. 7Tơdơi kơ ñu hơmâo Enôs ñu hơdip sapăn-rơtuh hăng tơjuh thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn dơ̆ng. 8Set djai hlak ñu duapăn-rơtuh pluh-dua thŭn.
9Hlak Enôs duapănpluh thŭn, ñu jing ama kơ Kênan. 10Tơdơi kơ ñu jing ama Kênan, ñu hơdip sapăn-rơtuh pluh-rơma thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn dơ̆ng. 11Enôs djai hlak ñu duapăn-rơtuh hăng rơma thŭn.
12Hlak Kênan tơjuhpluh thŭn, ñu jing ama kơ Mahalalel. 13Tơdơi kơ ñu hơmâo Mahalalel, ñu hơdip sapăn-rơtuh pă̱pluh thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn dơ̆ng. 14Kênan djai hlak ñu duapăn-rơtuh pluh thŭn.
15Hlak Mahalalel nămpluh-rơma thŭn, ñu jing ama kơ Yared. 16Tơdơi kơ ñu hơmâo Yared, ñu hơdip sapăn-rơtuh klâopluh thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn dơ̆ng. 17Mahalalel djai hlak ñu sapăn-rơtuh duapănpluh-rơma thŭn.
18Hlak Yared sa-rơtuh nămpluh-dua thŭn, ñu jing ama kơ Enôk. 19Tơdơi kơ ñu hơmâo Enôk, ñu hơdip sapăn-rơtuh thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn dơ̆ng. 20Yared djai hlak ñu duapăn-rơtuh nămpluh-dua thŭn.
21Hlak Enôk nămpluh-rơma thŭn, ñu jing ama kơ Methuselah. 22Tơdơi kơ ñu hơmâo Methuselah, Enôk hơdip pơgop pơlir hăng Ơi Adai amăng klâo-rơtuh thŭn laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn mơ̆n. 23Ñu hơdip hơmâo klâo-rơtuh nămpluh-rơma thŭn. 24Tơdang amăng khul thŭn anŭn Enôk rơbat pơgop pơlir hăng Ơi Adai laih anŭn ñu rơngiă hĭ thĕng, yuakơ Ơi Adai mă ba ñu laih.
25Hlak Methuselah sa-rơtuh sapănpluh-tơjuh thŭn, ñu jing ama kơ Lamek. 26Tơdơi kơ ñu hơmâo Lamek, ñu hơdip tơjuh-rơtuh sapănpluh-dua thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn dơ̆ng. 27Methuselah djai hlak ñu duapăn-rơtuh nămpluh-duapăn thŭn.
28Hlak Lamek sa-rơtuh sapănpluh-dua thŭn, ñu jing ama kơ sa čô ană đah rơkơi; 29ñu pơanăn gơ̆ Noah laih anŭn laĭ, “Čơdơ̆ng mơ̆ng anih lŏn Ơi Adai hơmâo hơtŏm păh laih, ană anai yơh či pơdjhôl hĭ abih bang bruă tơnap tap ƀing ta.” 30Tơdơi kơ Lamek hơmâo Noah, ñu hơdip rơma-rơtuh duapănpluh-rơma thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn dơ̆ng. 31Lamek djai hlak ñu tơjuh-rơtuh tơjuhpluh-tơjuh thŭn.
32Tơdơi kơ Noah hơmâo rơma-rơtuh thŭn, ñu jing ama kơ klâo čô ană đah rơkơi: Sem, Ham laih anŭn Yaphet.