5

Phung Anak Čô Y-Ađam

1 Anei jing klei čih djŏ kơ phung anak čô Y-Ađam. Tơdah Aê Diê hrih mnuih, Ñu mjing digơ̆ tui si rup Aê Diê pô. 2 Ñu hrih digơ̆ êkei mniê leh anăn hơêč hmưi kơ digơ̆. Ñu bi anăn digơ̆ “mnuih” hruê ñu hrih digơ̆. 3Tơdah Y-Ađam dôk hdĭp leh sa êtuh tlâo pluh thŭn, ñu mâo sa čô anak êkei msĕ si ñu, tui si rup ñu, leh anăn bi anăn gơ̆ Y-Set. 4Leh kkiêng kơ Y-Set, Y-Ađam dôk hdĭp sa păn êtuh thŭn leh anăn ñu lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. 5Jih jang hruê Y-Ađam dôk hdĭp mâo dua păn êtuh tlâo pluh thŭn, leh anăn ñu djiê.
6Tơdah Y-Set mâo leh sa êtuh êma thŭn, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Ênôs. 7Leh kkiêng kơ Y-Ênôs, Y-Set dôk hdĭp sa păn êtuh kjuh thŭn, leh anăn ñu lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. 8Jih jang hruê Y-Set dôk hdĭp mâo dua păn êtuh pluh dua thŭn, leh anăn ñu djiê.
9Tơdah Y-Ênôs mâo leh dua păn pluh thŭn, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Kênan. 10Leh kkiêng kơ Y-Kênan, Y-Ênôs dôk hdĭp sa păn êtuh pluh êma thŭn, leh anăn ñu lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. 11Jih jang hruê Y-Ênôs dôk hdĭp mâo dua păn êtuh êma thŭn, leh anăn ñu djiê.
12Tơdah Y-Kênan mâo leh kjuh pluh thŭn, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Mahalalel. 13Leh kkiêng kơ Y-Mahalalel, Y-Kênan dôk hdĭp sa păn êtuh pă pluh thŭn, leh anăn ñu lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. 14Jih jang hruê Y-Kênan dôk hdĭp mâo dua păn êtuh pluh thŭn, leh anăn ñu djiê.
15Tơdah Y-Mahalalel mâo leh năm pluh êma thŭn, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Jaret. 16Leh kkiêng kơ Y-Jaret, Y-Mahalalel dôk hdĭp sa păn êtuh tlâo pluh thŭn, leh anăn ñu lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. 17Jih jang hruê Y-Mahalalel dôk hdĭp mâo sa păn êtuh dua păn pluh êma thŭn, leh anăn ñu djiê.
18Tơdah Y-Jaret mâo leh sa êtuh năm pluh dua thŭn, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Ênŏk. 19Leh kkiêng kơ Y-Ênŏk, Y-Jaret dôk hdĭp sa păn êtuh thŭn, leh anăn ñu lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. 20Jih jang hruê Y-Jaret dôk hdĭp mâo dua păn êtuh năm pluh dua thŭn, leh anăn ñu djiê.
21Tơdah Y-Ênŏk mâo leh năm pluh êma thŭn, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Mêthusêla. 22Leh kkiêng kơ Y-Mêthusêla, Y-Ênŏk êbat mbĭt hŏng Aê Diê tlâo êtuh thŭn, leh anăn ñu lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. 23Jih jang hruê Y-Ênŏk dôk hdĭp mâo tlâo êtuh năm pluh êma thŭn. 24 Y-Ênŏk êbat mbĭt hŏng Aê Diê, êdei tinăn arăng amâo lŏ ƀuh ñu ôh, kyuadah Aê Diê mă ba ñu leh.
25Tơdah Y-Mêthusêla mâo leh sa êtuh sa păn pluh kjuh thŭn, ñu mâo anak, anăn gơ̆ Y-Lamek. 26Leh kkiêng kơ Y-Lamek, Y-Mêthusêla dôk hdĭp kjuh êtuh sa păn pluh dua thŭn, leh anăn ñu lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. 27Jih jang hruê Y-Mêthusêla dôk hdĭp mâo dua păn êtuh năm pluh dua păn thŭn, leh anăn ñu djiê.
28Tơdah Y-Lamek mâo leh sa êtuh sa păn pluh dua thŭn, ñu mâo anak êkei. 29Ñu bi anăn gơ̆ Y-Nôê leh anăn lač, “Pô anei srăng bi juh drei hlăm bruă drei leh anăn hlăm klei suăi kngan drei ngă kyuadah lăn Khua Yang tăm pah leh.” 30Leh kkiêng kơ Y-Nôê, Y-Lamek dôk hdĭp êma êtuh dua păn pluh êma thŭn, leh anăn ñu lŏ mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê. 31Jih jang hruê Y-Lamek dôk hdĭp mâo kjuh êtuh kjuh pluh kjuh thŭn, leh anăn ñu djiê.
32Tơdah Y-Nôê mâo leh êma êtuh thŭn, Y-Nôê mâo tlâo čô anak êkei, anăn digơ̆ Y-Sem, Y-Čam, leh anăn Y-Japhet.