6

Neeg tej kev phem kev qias

1Thaum neeg huaj vam coob rau hauv lub ntiajteb thiab muaj ntxhais, 2mas Vajtswv cov tub pom tias neeg tej ntxhais zoo nkauj heev lawv txawm tuaj yuav cov uas lawv nyiam ua pojniam. 3Yawmsaub thiaj hais tias, “Kuv tus ntsuj plig yuav tsis nyob hauv neeg mus ib txhis, rau qhov neeg yog nqaij tawv, lawv hnub nyoog yuav nyob ib puas nees nkaum xyoo xwb.” 4Thaum ntawd thiab yav tom qab muaj cov neeg Nefili nyob hauv lub ntiajteb, yog thaum Vajtswv cov tubm nrog neeg tej ntxhais pw es yug tau menyuam. Cov Nefili ntawd yog cov neeg siab loj siab tuab thiab muaj koob meej thaum ub.
5Yawmsaub pom tias neeg tej kev phem loj kawg rau hauv lub ntiajteb, thiab pom tias lawv tsuas yog pheej xav zaj phem rau hauv lub siab mus li xwb. 6Yawmsaub khuvxim qhov uas nws tau tsim neeg rau hauv lub ntiajteb, thiab nws tu siab heev. 7Yawmsaub thiaj hais tias, “Kuv yuav muab cov neeg uas kuv tau tsim los lawm ntxuav pov tseg hauv lub ntiajteb, tsis hais neeg thiab tsiaj txhu thiab tej tsiaj uas nkag hauv av thiab tej nas noog saum nruab ntug huvsi, rau qhov kuv tu siab qhov uas kuv tau tsim lawv los.” 8Tiamsis Nau‑a yog tus uas Yawmsaub txaus siab rau.

Nau‑a ua lub nkoj

9Ntawm no mus yog Nau‑a caj ces. Nau‑a yog tus uas ncaj ncees thiab hauv nws tiam neej nws tib leeg ua zoo. Nau‑a nrog nraim Vajtswv. 10Nau‑a muaj peb tug tub, Xeeb, Has thiab Yafe.
11Vajtswv pom tias tag nrho lub ntiajteb phem tag huvsi thiab ua limhiam ntais ntuj puv nkaus ntiajteb. 12Vajtswv ntsia ntsoov lub ntiajteb mas pom tias phem kawg li, vim yog ib tsoom neeg ua lawv lub neej phem tag rau hauv lub ntiajteb. 13Vajtswv thiaj hais rau Nau‑a tias, “Kuv txiav txim siab lawm tias kuv yuav ua rau tej neeg puam tsuaj tag huvsi, vim yog muaj kev limhiam ntais ntuj puv nkaus lub ntiajteb vim yog tim neeg. Saib maj, kuv yuav ua kom lawv thiab lub ntiajteb puam tsuaj ua ke. 14Koj cia li muab ntoo thuv kaufaw ua ib lub nkoj. Thiab muab kem ua tej chav thiab muab roj ntoo luam sab hauv sab nraud huvsi. 15Koj ua lub nkoj raws li no, yog ntev peb puas tshim, dav tsib caug tshim, siab peb caug tshim. 16Tseg qiag ib zaj saum lub npoo nkoj siab li ib tshim, ua lub qhov rooj nkoj rau ib sab, thiab ua peb txheej, ua txheej ib, txheej ob, txheej peb. 17Rau qhov kuv yuav tso dej los nyab lub ntiajteb, yuav ua kom txhua yam uas ciaj sia ua pa puam tsuaj tag nrho huvsi hauv lub qab ntuj. Txhua yam uas nyob hauv lub ntiajteb yuav tuag tag huvsi. 18Tiamsis kuv yuav cog lus ruaj rau koj. Koj thiab koj pojniam koj tej tub tej nyab huvsi yuav nkag rau hauv lub nkoj. 19Coj txhua yam uas muaj txojsia ib yam ib nkawg ib tug maum ib tug txiv nkag rau hauv lub nkoj kom thiaj dim txojsia nrog koj nyob. 20Txhua yam noog raws li nws yam thiab txhua yam tsiaj raws li nws yam thiab txhua yam tsiaj uas nkag hauv av raws li nws yam, ib yam ib nkawg yuav los cuag koj kom thiaj dim txojsia. 21Koj yuav sau qoob loo mov noj txhua yam khaws cia rau koj thiab rau tej tsiaj txhu nas noog noj.” 22Nau‑a ua txhua yam raws li Vajtswv kom nws ua.