8

Dej nqeg

1Vajtswv nco txog Nau‑a thiab tej tsiaj qus tsiaj nyeg huvsi uas nrog Nau‑a nyob hauv lub nkoj. Mas Vajtswv thiaj ua cua ntsawj rau saum lub ntiajteb dej thiaj nqeg. 2Tej qhov dej txhawv hauv nruab tiv txwv thiab tej rooj ntug kuj raug muab kaw, nag saum ntuj thiaj tu lawm. 3Dej thiaj nqeg saum lub ntiajteb zuj zus lawm. Thaum dhau ib puas tsib caug hnub lawm dej kuj nqeg lawm ntau. 4Hnub tim kaum xya lub xya hli lub nkoj los txawb rau saum tej roob Alalab. 5Dej nqeg zuj zus mus txog lub kaum hli. Hnub xiab ib lub kaum hli tej ncov roob kuj tshwm tuaj.
6Dhau plaub caug hnub lawm Nau‑a qheb lub qhov rais nkoj uas nws ua, 7nws tso ib tug uab lag tawm mus. Tus uab lag ntawd ya mus ya los mus txog thaum dej qhuav tag hauv lub ntiajteb. 8Nau‑a tso ib tug nquab taug ya mus, saib dej nqeg tag hauv lub ntiajteb los tsis tau. 9Tiamsis tus nquab taug nrhiav tsis tau chaw tsaws vim dej tseem nyab thoob ntiajteb, mas thiaj ya rov los rau ntawm Nau‑a hauv lub nkoj. Mas Nau‑a cev tes mus ntes tus nquab ntawd los rau hauv lub nkoj. 10Nau‑a tos dua xya hnub li tso tus nquab tawm hauv lub nkoj mus dua ib zaug. 11Thaum yuav tsaus ntuj tus nquab rov los rau ntawm Nau‑a, tus kaus ncauj kwv ib daim nplooj txiv aulib ntsuab ntsuab uas nyuam qhuav de los. Nau‑a thiaj paub tias dej nqeg tag hauv lub ntiajteb lawm. 12Nau‑a tos dua xya hnub li tso tus nquab tawm mus, mas tus nquab tsis rov los rau ntawm Nau‑a li lawm.
13Xyoo uas rau pua ib, lub ib hlis hnub xiab ib dej qhuav tag hauv lub ntiajteb, mas Nau‑a yaws tej vuas uas vov lub nkoj saib mas pom tias av qhuav lawm. 14Thaum txog hnub tim nees nkaum xya lub ob hlis lub ntiajteb qhuav tag lawm. 15Yawmsaub hais rau Nau‑a tias, 16“Koj thiab koj pojniam koj tej tub tej nyab huvsi cia li tawm hauv lub nkoj mus. 17Cia li coj txhua yam tsiaj ciaj sia uas nrog koj nyob tawm los, tsis hais nas noog tsiaj txhu thiab txhua yam tsiaj uas nkag hauv av, xwv thiaj tau yeej noob huaj vam coob rau hauv ntiajteb.” 18Nau‑a thiab nws tus pojniam thiab nws tej tub tej nyab txawm tawm los. 19Txhua yam tsiaj txhu thiab txhua yam tsiaj uas nkag hauv av thiab txhua yam noog, yog txhua yam tsiaj uas nkag thiab ya hauv lub ntiajteb, kuj tawm ib yam zuj zus hauv lub nkoj los.
20Nau‑a ua ib lub thaj rau Yawmsaub, mas muab tej tsiaj uas huv thiab tej noog uas huv qee tus los hlawv xyeem saum lub thaj ntawd. 21Thaum Yawmsaub hnov tej pa tsw qab uas hum nws lub siab mas nws hais hauv nws lub siab tias, “Kuv yuav tsis tsawm foom ntiajteb dua li lawm vim yog tim neeg, txawm yog neeg xav zaj phem rau hauv lub siab ib txwm thaum yau los kuj xij. Thiab kuv yuav tsis muab txhua yam uas ciaj sia ua kom puam tsuaj dua li lawm, ib yam li kuv tau ua los lawm. 22Thaum lub ntiajteb tseem muaj nyob, yuav muaj lub caij tseb lub caij sau, muaj lub caij txias lub caij sov, muaj lub caij ntuj no lub caij ntuj kub, muaj nruab hnub muaj hmo ntuj tsis tu ncua li.”