9

Vajtswv cog lus rau Nau‑a

1Vajtswv foom koob hmoov rau Nau‑a thiab nws cov tub thiab hais rau lawv tias, “Cia li muaj tub ki huaj vam coob puv ntiajteb. 2Txhua yam tsiaj hauv ntiajteb thiab txhua yam noog saum nruab ntug thiab txhua yam tsiaj uas nkag hauv av thiab txhua yam ntses hauv hiavtxwv yuav ntshai nej heev. Kuv muab tej tsiaj ntawd huvsi cob rau hauv nej txhais tes. 3Txhua yam ciaj sia uas nkag thiab ya yuav ua nej zaub noj. Kuv pub txhua yam rau nej noj ib yam li kuv pub zaub ntsuab rau nej noj lawd. 4Tiamsis tsis txhob noj cov nqaij nrog cov ntshav uas yog nws txojsia. 5Cov ntshav uas yog nej txojsia kuv yuav tsob. Kuv yuav tsob ntawm txhua tus tsiaj thiab yuav tsob ntawm tej neeg. Kuv yuav tsob neeg txojsia ntawm nws txhua tus kwvtij.
  6“Leejtwg tua neeg los ntshav,
   tus ntawd yuav raug neeg tua
   kom los ntshav ib yam nkaus,
  rau qhov Vajtswv tsim neeg
   zoo li nws tus yam ntxwv.
7Nej cia li muaj menyuam huaj vam coob, cia li muaj tub ki coob coob hauv lub ntiajteb thiab huaj vam coob.”
8Vajtswv hais rau Nau‑a thiab nws cov tub tias, 9“No 'ov, kuv cog lus ruaj rau nej thiab nej caj ces uas tshwm los rau yav tom qab 10thiab rau txhua yam ciaj sia uas nrog koj nyob hauv lub nkoj es tawm los rau hauv ntiajteb, tsis hais nas noog tsiaj nyeg tsiaj qus huvsi. 11Kuv cog lus ruaj rau nej tias kuv yuav tsis tso dej los nyab ua kom txhua yam uas ciaj sia puam tsuaj tag dua li lawm, thiab dej yuav tsis los nyab rhuav tshem lub ntiajteb dua li lawm.” 12Thiab Vajtswv hais tias, “No yog tus cim uas kuv cog lus rau nej thiab kuv, thiab txhua yam ciaj sia uas nrog nej nyob, mus rau txhua tiam. 13Kuv tsa kuv tus zaj sawv rau saum cov huab, mas tus zaj ntawd yuav ua tus cim uas kuv cog lus rau lub ntiajteb thiab kuv. 14Thaum kuv ua huab sawv rau saum lub ntiajteb thiab muaj tus zaj sawv hauv cov huab ntawd, 15kuv yuav nco txog tej lus cog tseg uas cog rau nej thiab kuv thiab txhua yam uas ciaj sia, mas dej yuav tsis los nyab ua kom txhua yam uas ciaj sia puam tsuaj dua li lawm 16Thaum tus zaj sawv saum cov huab, kuv yuav ntsia ntsoov tus zaj ntawd thiab nco txog tej lus cog tseg uas nyob ib txhis rau Vajtswv thiab txhua yam ciaj sia uas nyob hauv lub ntiajteb.” 17Vajtswv hais rau Nau‑a tias, “No lauj yog tus cim uas kuv cog lus cia rau kuv thiab txhua yam ciaj sia uas nyob hauv lub ntiajteb.”

Nau‑a thiab nws cov tub

18Nau‑a cov tub uas tawm hauv lub nkoj los yog Xeeb thiab Has thiab Yafe. Has yog Khana‑as li txiv. 19Peb tug no yog Nau‑a li tub. Neeg thiaj tshwm ntawm peb leeg no mus puv lub ntiajteb.
20Nau‑a yog neeg ua teb thiab nws yog thawj tug uas xub cog vaj txiv hmab. 21Nws haus cawv txiv hmab qaug mas mus pw liab qab hauv nws lub tsev ntaub. 22Mas Has uas yog Khana‑as txiv pom nws txiv liab qab tsuas txawm hais rau ob tug kwvtij uas nyob sab nraud. 23Ces Xeeb thiab Yafe thiaj muab ib daim pam tab khuam saum ob tug xub pwg, thaub qab mus npog leej txiv lub cev uas liab qab tsuas. Ob tug tsis tig xubntiag saib thiaj tsis pom leej txiv lub cev uas liab qab ntawd.
24Thaum Nau‑a zoo cawv tsim los thiab paub tias tus tub ntxawg ua li cas rau nws lawm, 25nws txawm hais tias,
  “Khana‑as raug foom tsis zoo,
   nws yuav ua nws cov kwvtij
   tus qhev uas qes kawg.”
26Nau‑a kuj hais tias,
  “Thov Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv
   foom koob hmoov rau Xeeb.
   Thiab cia Khana‑as ua Xeeb li qhev lauj.
  27Thov Vajtswv nthuav
   Yafe lub tebchaws kom dav
  thiab cia nws nyob hauv Xeeb tej tsev ntaub.
   Thiab cia Khana‑as ua Yafe qhev.”
28Txij thaum dej nyab ntiajteb los Nau‑a tseem nyob tau peb puas tsib caug xyoo. 29Nau‑a li hnub nyoog huvsi muaj cuaj pua tsib caug xyoo nws li tuag.