9

Ơi Adai Pơjing Sa Tơlơi Pơgop Hăng Noah Laih Anŭn Hăng Kơnung Djuai Gơ̆

1Ơi Adai bơni hiam kơ Noah laih anŭn kơ ƀing ană ñu tui anai, “Hơmâo brơi lu ană bă bĕ, tui anŭn kơnung djuai gih či lar hyu djŏp amăng lŏn tơnah. 2Abih bang hơdôm hlô mơnơ̆ng prŏng laih anŭn anet, čim brĭm laih anŭn mơnơ̆ng mơnuă amăng ia či huĭ hyưt kơ ƀing gih yơh. Abih bang gơñu anŭn Kâo hơmâo jao laih gah yŭ kơ tơlơi dưi gih. 3Rĭm hlô pơpư̆ hơdip anŭn či jing gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing gih laih anŭn kar hăng Kâo brơi laih kơ ƀing gih hơdôm añăm tăm; Kâo brơi kơ ƀing gih djŏp mơta. 4Kơnơ̆ng sa tơlơi ƀing gih ƀu dưi ƀơ̆ng ôh, anŭn jing añăm mơnơ̆ng ăt dŏ drah amăng anŭn, yuakơ drah anŭn jing tơlơi hơdip kơ hlô mơnơ̆ng anŭn yơh. 5Tơdah hlơi pô ƀôdah hlô mơnơ̆ng pă mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip sa čô mơnuih, ñu anŭn ƀôdah hlô mơnơ̆ng anŭn či tŭ tơlơi pơkơhma̱l yơh. Kâo či pơkơhma̱l hăng tơlơi djai yơh ƀơi hlô mơnơ̆ng pă mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip sa čô mơnuih; Kâo ăt či pơkơhma̱l hăng tơlơi djai mơ̆n ƀơi hlơi pô mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip mơnuih pơkŏn.
  6“Hlơi pô pơdjai hĭ sa čô mơnuih,
   ñu anŭn či djai hĭ yua mơ̆ng mơnuih mơ̆n;
  yuakơ hrup hăng Ñu pô yơh,
   Ơi Adai hơmâo hrih pơjing laih mơnuih mơnam.
7“Bơ kơ gih pô, ƀing gih hơmâo lu ană bă bĕ, tui anŭn kơnung djuai gih či hơdip ƀơi djŏp lŏn tơnah yơh.”
8Giŏng anŭn, Ơi Adai pơhiăp hăng Noah laih anŭn hăng ƀing ană gơ̆ tui anai, 9“Anai nê, Kâo pô či pơjing sa tơlơi pơgop hăng ƀing gih, hăng ƀing kơnung djuai gih, 10laih anŭn hăng abih bang djuai hơdip dŏ hăng ƀing gih, anŭn jing khul čim brĭm, hơdôm hlô mơnơ̆ng rong laih anŭn rĭm hlô mơnơ̆ng glai dŏ hăng ƀing gih, jing abih bang hlô mơnơ̆ng tơbiă laih mơ̆ng kŏmpăn anŭn. 11Kâo či pơjing tơlơi pơgop Kâo hăng ƀing gih, Kâo ƀu či pơrai hĭ abih bang djuai hơdip hăng ia li̱ng dơ̆ng tah; laih anŭn ia li̱ng ƀu či pơrai hĭ lŏn tơnah anai dơ̆ng tah.” 12Laih anŭn Yahweh Ơi Adai laĭ, “Anai jing sa gru kơnăl kơ tơlơi pơgop Kâo pơjing laih tŏng krah Kâo hăng ƀing gih laih anŭn hăng abih bang djuai hơdip dŏ hrŏm hăng ƀing gih kơ abih bang kơnung djuai gih pơanăp: 13Kâo pioh mrŏt Kâo amăng khul kơthul, jing sa gru kơnăl kơ tơlơi pơgop tŏng krah Kâo hăng lŏn tơnah yơh. 14Tơdah Kâo go̱m hĭ lŏn tơnah hăng khul kơthul laih anŭn mrŏt anŭn yơh či pơƀuh rai amăng khul kơthul, 15mrŏt anŭn či pơhơdơr glaĭ Kâo kơ tơlơi pơgop Kâo hơmâo pơjing laih tŏng krah Kâo hăng ƀing gih laih anŭn hăng rĭm hơdôm djuai hơdip hơmâo čơđeh asar yơh; tui anŭn ia ƀu či jing hĭ ia li̱ng kiăng kơ pơrai hĭ abih bang djuai hơdip dơ̆ng tah. 16Tơdang mrŏt anŭn pơƀuh rai amăng khul kơthul, Kâo či lăng ƀơi ñu laih anŭn hơdơr glaĭ tơlơi pơgop hlŏng lar tŏng krah Kâo hăng abih bang djuai hơdip hơmâo čơđeh asar ƀơi lŏn tơnah yơh.”
17Laih anŭn Ơi Adai pơhiăp hăng Noah, “Anai yơh jing sa gru kơnăl kơ tơlơi pơgop Kâo hơmâo pơjing laih tŏng krah Kâo hăng abih bang djuai hơdip ƀơi lŏn tơnah.”

Noah Hăng Ƀing Ană Đah Rơkơi Ñu

18Ƀing ană Noah tơbiă hrŏm hơbĭt mơ̆ng kŏmpăn jing Sem, Ham laih anŭn Yaphet. Ham jing ama kơ Kanaan. 19Klâo čô anai jing ƀing ană đah rơkơi Noah laih anŭn ăt jing ƀing ơi adon kơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah anai mơ̆n.
20Noah, jing pô ngă hơma, jing pô blung hlâo pla đang boh kơƀâo. 21Hơmâo sa wơ̆t ñu mơñum tơpai boh kơƀâo, ñu măt hĭ laih anŭn đih mơhlŭn amăng sang khăn ñu. 22Tơdang Ham, ama Kanaan, ƀuh ama ñu dŏ mơhlŭn, ñu nao ruai hăng dua čô ayŏng ñu gah rơngiao. 23Giŏng anŭn, Sem hăng Yaphet mă sa blah ao phyung laih anŭn djă̱ gah rŏng ƀơi bra gơñu. Ƀing gơñu rơbat kơdŭn klon mŭt nao amăng sang khăn hăng go̱m hĭ tơlơi ama gơñu dŏ mơhlŭn, samơ̆ ƀô̆ mơta gơñu wir hĭ gah pơkŏn kiăng kơ hoaĭ ƀuh ôh tơlơi ama ƀing gơ̆ dŏ mơhlŭn. 24Tơdang Noah suaih laih mơ̆ng măt laih anŭn ñu thâo hơget tơlơi ană tơluč ñu hơmâo ngă laih kơ ñu, 25ñu pơhiăp,
  Tơlơi hơtŏm păh dŏ ƀơi Kanaan!
   Ñu či jing hlŭn hlăt kơ ƀing ayŏng ñu.
26Noah ăt pơhiăp dơ̆ng mơ̆n tui anai,
   “Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, jing Ơi Adai Sem!
   Laih anŭn brơi Kanaan jing hĭ hlŭn kơ Sem bĕ.
  27Rơkâo kơ Ơi Adai pơlar đĭ Yaphet!
   Brơi kơ kơnung djuai Yaphet hơdip hăng ƀing kơnung djuai Sem!
   Laih anŭn brơi kơ Kanaan jing hĭ hlŭn kơ Yaphet.”
28Tơdơi kơ ia li̱ng, Noah hơdip klâo-rơtuh rơmapluh thŭn dơ̆ng, 29laih anŭn ñu djai hlak ñu duapăn-rơtuh rơmapluh thŭn.