1

Nar Yêhôva Ji Nuih

1Aơ jêng nau Yêhôva ngơi ma Y-Sôphôni, kon bu klâu Y-Kusi, sau Y-Gêdalia, se Y-Amaria săn Y-Hêsakia, tâm rnôk Y-Jôsia, kon bu klâu Y-Amôn, hađăch n' gor Yuda.
2"Gâp ma ƀư rai lơi lĕ rngôch ndơ tă bơh kalơ neh ntu," Yêhôva lah.
3"Gâp mra ƀư rai bunuyh jêh ri mpô mpa; gâp mra ƀư rai sĭm kalơ trôk jêh ri ka tâm dak mƀŭt. Gâp mra n'glưh lơi nau phung djơh nking, jêh ri gâp mra ƀư rai lơi phung bunuyh ta kalơ neh ntu," Yêhôva lah. 4"Gâp mra yơr ti gâp tâm rdâng đah phung Yuda, jêh ri ma lĕ rngôch phung gŭ ta ƀon Yêrusalem; jêh ri gâp mra rai lĕ tă bơh ntŭk aơ phung hôm e yơk mbah ma brah Baal jêh ri kôranh ƀư brah ma rup brah; 5Gâp mra ƀư rai phung chon mbah ma ndơ tâm trôk ta kalơ chor bôk pho; jêh ri phung yơk mbah jêh ri sơm săk đah Yêhôva jêh ri ăt sơm săk đŏng đah hađăch khân păng; 6phung lĕ chalơi jêh Yêhôva, phung mâu ŭch joi Yêhôva, mâu ôp ôh ma păng." ;7Gŭ klăk klêm hom ta năp Yêhôva Brah Ndu. Yorlah nar Yêhôva dăch tât, Yêhôva hŏ ndrăp nkra jêh ndơ nhhơr ƀư brah, prăp êng ma phung păng jă. 8Ta nar Yêhôva ƀư brah, gâp mra tâm rmal phung kôranh jêh ri phung kon hađăch jêh ri lĕ rngôch phung nsoh kho ao bu năch. 9Ta nar nây, gâp mra tâm rmal lĕ rngôch phung talô̆ ta kalơ mbong ngih, jêh ri phung ăn bêng ngih kôranh khân păng ma nau djơh mhĭk jêh ri nau ndơm.
10"Ta nar nây." Yêhôva lah, "Bu mra tăng bâr bu nter huy ngăn bơh ntŭk Mpông Pêr Ka, nau nhĭm nter bơh ntŭk Nkual Tal Bar, nter huy ngăn bơh kalơ yôk. 11Hơi phung gŭ tâm ƀon dêh tâm dâng Maktes! Nhĭm nter hom; yorlah lĕ rngôch phung tăch rgâl lĕ rai roh, jêh ri phung njing prăk lĕ rai jêh. 12Rnôk nây, gâp djôt ŭnh kađen sek uănh ƀon Yêrusalem, jêh ri gâp mra tâm rmal phung troch bêng thŭng ndrănh păng jêh ri lah tâm nuih n'hâm khân păng: 'Yêhôva mâu mra ăn nau ueh ôh, mâu lĕ ăn nau mhĭk.' 13Bu mra pit in drăp ndơ khân păng, ngih vâl khân păng lĕ bu ƀư rai lơi; khân păng mra ƀư ngih, ƀiălah mâu geh gŭ ôh tăm tơm play kriăk ƀâu, ƀiălah mâu geh nhêt dak păng."
14Nar toyh Yêhôva hŏ dăch tât, hŏ dăch ngăn jêh, păng mra tât gơnh ngăn, nar Yêhôva geh nau nteh n' găr katang, rnôk nây phung janh katang mra nhĭm nter hâu ngăn yơh. 15Nar nây jêng nar ji nuih, nar rêh ni jêh ri nar rngot klâng, nar bu ƀư rai jêh ri rai lôch, nar nau ngo jêh ri gui nkâm, nar geh ndâr tŭk jêh ri ngo klĕng, 16Nar geh bâr nŭng jêh ri nau nter tâm lơh đah ƀon toyh geh mpêr nâp jêh ri vâl tŭm pôih prêh ta njônh ƀon.
17Gâp mra leo nau rêh ni tât ma bunuyh, pôri khân păng mra chuat hăn nâm bu bunuyh chieh măt, yorlah khân păng ƀư tih jêh đah Yêhôva. Bu mra ƀư pling mham khân păng nâm bu njŏk ƀơ̆; 18Mâu lah prăk mâu lah miah khân păng, mâu dơi tâm rklaih khân păng ôh tâm nar Yêhôva ji nuih; ƀiălah lĕ rngôch bri dak aơ mra rai ma ŭnh nau păng ntôn, jêh ri Păng su ƀư rai lĕ rngôch bri dak; yorlah Păng mra ƀư rai ngăn yơh lĕ rngôch bri neh aơ ƀât lât mâu năn saơ.