1

1Cov lus no yog tus TSWV hais rau Xefaniyas tus uas cev Vajtswv lus, ntu uas Amoos tus tub Yauxiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas. (Xefaniyas yog xeebntxwv los ntawm Vajntxwv Hexekiyas, Amaliyas, Kedaliyas, thiab Kusis.)

Hnub uas Tus TSWV Txiav Txim

2Tus TSWV hais tias, “Kuv tabtom yuav rhuav kom ib puas tsav yam uas nyob hauv lub ntiajteb raug puastsuaj, 3tsis hais tej neeg, tej tsiaj txhu, tej noog thiab tej ntses huv tibsi. Kuv yuav muab cov neeg ua phem ua qias rhuav kom puastsuaj tas. Kuv yuav rhuav txhua haivneeg kom puastsuaj tas tsis tseg ib tug li. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.
4“Kuv yuav rau txim rau cov neeg hauv Yeluxalees thiab cov Yudas. Kuv yuav muab tej chaw uas luag pe Npa-as ua kom puastsuaj tas mus, thiab yuav tsis muaj leejtwg nco tau cov thawj uas coj npa-as kevcai li lawm. 5Kuv yuav muab txhua tus neeg uas nce mus rau saum rutsev thiab pe lub hnub, lub hli thiab tej hnubqub ua kom puastsuaj tas. Kuv tseem yuav muab cov neeg uas pehawm kuv thiab muab lub siab npuab kuv, tiamsis ho tuav tus vajtswv Maulej lub npe coglus ua kom puastsuaj huv tibsi. 6Kuv yuav muab txhua tus neeg uas tso kuv tseg, tsis raws kuv qab, thiab tsis los cuag kuv lossis tsis thov kuv ua tus coj lawv txoj haukev ua kom puastsuaj tas.”
7Hnub uas tus TSWV yuav zaum ntawm nws lub zwmtxwv txiav txim twb los ze lawm; yog li ntawd, nej cia li nyob twjywm ntawm nws xubntiag. Tus TSWV tabtom npaj nws haivneeg coj mus ua khoom fij thiab twb caw yeebncuab tuaj huab cov Yudas lawm. 8Tus TSWV hais tias, “Txog hnub uas tua cov Yudas, kuv yuav rau txim rau cov nomtswv, vajntxwv cov tub, thiab txhua tus uas mus xyaum coj lwm haivneeg tej kevcai. 9Kuv yuav rau txim rau cov neeg pe dab, ua tubsab, thiab tua neeg huab luag tej khoom nqa los tso puv nkaus hauv lawv tus tswv lub tsev.
10Tus TSWV hais tias, “Thaum txog hnub ntawd, nej yuav hnov lub suab quaj ntawm lub Roojvag Ntses hauv lub nroog Yeluxalees tuaj. Nej yuav hnov tej suab quaj ntsoog qees ntawm lub nroog txuas tshiab thiab hnov tej suab sib tsoo nrov qeeg nkaws saum tej pov roob tuaj. 11Nej cov uas nyob theem qis ntawm lub nroog, nej cia li quaj ntsuag thaum nej hnov tej no, rau qhov tej tub lag tub luam thiab lawv tej khoom muaj nqis puastsuaj tas lawm!
12“Thaum ntawd kuv yuav taws teeb mus tshawb lub nroog Yeluxalees. Kuv yuav rau txim rau cov neeg uas txaus siab thiab cia siab rau lawv xwb; cov uas lawv xav hauv lawv lub siab hais tias, ‘Tus TSWV yeej tsis ua zoo lossis ua phem li!’ 13Lawv tej nyiaj yuav raug luag huab thiab lawv tej vajtse yuav raug rhuav kom puastsuaj tas. Lawv yuav tsis tau nyob hauv tej tsev uas lawv tabtom ua lossis yuav tsis tau haus tej cawv txiv hmab uas lawv cog rau hauv lawv tej vaj.”
14Hnub tseemceeb uas yog tus TSWV hnub twb los ze lawm, hnub ntawd los ze zuj zus thiab los ceev heev li! Hnub ntawd yuav iab siab kawg, txawm yog tej tubrog uas siab tawv los yuav cia li tsa suab hlo quaj thiab tas kev cia siab! 15Hnub ntawd yuav yog ib hnub uas npautaws heev, yog hnub uas muaj kev txomnyem thiab ntxhov siab kawg, yog hnub uas muaj kev puastsuaj, yog hnub uas tsaus ntuj nti, yog hnub uas tsaus dub nciab thiab pos huab nti, 16yog hnub uas hnov tej suab raj suab xyu txhib tubrog thiab hnov tej suab sib ntaus sib tua quaj ntsoog qees hauv tej nroog uas txhim zeb khov kho thiab saum tej chaw tsomfaj tuaj.
17Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav tso sub tawg sub ntsha los rau neeg kom txhua tus mus kev ib yam li tus digmuag. Vim lawv tau ua txhaum tawmtsam kuv, mas nimno lawv cov ntshav yuav raug muab hliv tawm ib yam li hliv dej, thiab lawv tej cevtuag yuav lwj pawglug saum tej npoo av.”
18Thaum txog hnub ntawd, tus TSWV yuav qhia nws txojkev chim rau sawvdaws; txawm yog lawv tej nyiaj tej kub los yuav cawm tsis tau lawv dim. Lub ntiajteb yuav raug tus TSWV txojkev chim ib yam li hluavtaws kub; nws yuav ua kom txhua tus uas nyob hauv lub ntiajteb no puastsuaj tag.