2

Cov tebchaws kws nyob ib ncig yuav puam tsuaj

  1Tsoom zeej tuabneeg kws tsw paub txaaj muag 'e,
   ca le sau zog tuaj txoos ua ke,
  2ua ntej kws mej tsw tau raug muab lawv tswv moog
   yaam nkaus le tej npluag qoob
   kws cua ntsawj yaa taag,
  hab ua ntej kws Yawmsaub kev chim heev
   tsw tau lug txug mej,
  hab ua ntej kws tsw tau txug nub
   kws Yawmsaub npau tawg rua mej.
  3Txhua tug kws txu fwjchim huv lub tebchaws nuav
   hab ua lawv le Yawmsaub qha
   mas ca le nrhav Yawmsaub.
  Ca le nrhav txujkev ncaaj nceeg,
   ca le nrhav ncauj kev txu lub sab kuas qeg
  mas tej zag mej yuav tau chaw nraim cev
   rua nub kws Yawmsaub npau tawg.

Has txug cov Filixatee

  4Lub moos Kaxa yuav tsw muaj tuabneeg nyob huv lawm,
   lub moos Akheloo yuav nyob do cuas ca,
  lub moos Asantau yuav raug muab lawv tswv
   rua thaus taav su,
  hab lub moos Ekhoo
   yuav raug muab rhuav pov tseg.
  5Mej cov tuabneeg Khelethi
   kws nyob ntawm ntug havtxwv 'e,
  mej yuav raug puam tsuaj lauj!
   Yawmsaub cov lug tawm tsaam mej lauj!
  Cov tuabneeg Khana‑aa, tebchaws Filixatee 'e,
   kuv yuav ua rua mej puam tsuaj tsw tseg ib tug le.
  6Cov tebchaws kws nyob ntawm ntug havtxwv 'e,
   mej yuav ua tshaav zaub rua luas yug yaaj,
   ua nkuaj rua luas kaw yaaj kaw tshws.
  7Cov tebchaws kws nyob ntawm ntug havtxwv
   yuav poob ua cov Yuta kws tseed tshuav nyob le tug.
  Puab yuav yug yaaj hov ntawd
   hab thaus tsaus ntuj
   puab yuav pw huv Akheloo tej vaaj tse,
  tsua qhov Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv
   yuav mob sab puab
   yuav pub puab rov vaam meej le qub.

Has txug Mau‑a hab Amoo

  8“Kuv tub nov cov Mau‑a tshev,
   kuv tub nov cov Aamoo thuaj.
  Puab tshev kuv cov tuabneeg
   hab puab khaav quas ntxhas
   txug puab tej nrwm teb nrwm chaw.”
  9Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has tas,
  “Vem le nuav, kuv yeej muaj txujsa nyob,
   mas cov Mau‑a yuav zoo yaam le lub moos Xauntoo,
   cov Aamoo yuav zoo yaam le lub moos Kaumaula.
  Puab tebchaws yuav caj haav nroj zaub kis,
   caj qhov ntsev hab yuav caj quav poj ib txhws.
  Kuv haiv tuabneeg kws tseed tshuav nyob
   yuav moog lws puab,
  hab kuv cov tuabneeg kws tseed muaj nyob
   yuav txeeb tau tej tebchaws hov lug ua puab tug.”

  10Tej nuav yog pauj qhov kws puab khaav theeb,
   vem puab saib tsw taug
  hab thuaj Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   le tuabneeg lawm.
  11Yawmsaub yuav ua rua puab
   ntshai nwg kawg nkaus le,
  vem yog Yawmsaub ua rua txhua tug daab
   huv lub qaab ntuj nuav
   ntxaug ntxaug qhuav quas qhawv.
  Mas txhua lub tebchaws huv nplajteb
   yuav khoov ntshws pe hawm Yawmsaub
   rua huv nyag lub tebchaws.

Has txug Khuj hab Axilia

  12“Cov tuabneeg Khuj 'e,
   mej yuav raug kuv nav ntaaj tua taag hab.”
  13Yawmsaub yuav tsaa nwg txhais teg
   ntaus lub tebchaws kws nyob saab peg
   hab ua rua Axilia puam tsuaj,
  hab yuav ua rua lub nroog Ninave
   pob taag nyob do cuas ca,
  hab yuav qhuav quas qhawv
   yaam le ntuj nraag teb do.
  14Tej nam paab tsaj txhu
   hab ib puas tsaav yaam tsaj qus
   yuav pw huv plawv lub nroog hov.
  Loov nyuas hab loov nyuas qab
   yuav lug nyob sau tej hauv ncej tse.
  Plaas yuav lug quaj ntawm tej qhov rais,
   hab uab voj yuav quaj zum quas zawg
   ntawm tej paws rooj.
  Tej ntsaa tsev kws xuas ntoo cab ua
   nyob zab tshaav raug naag xwb.
  15Nuav yog lub nroog kws nyob khaav quas ntxhas
   hab tso sab quas lug,
  yog lub nroog kws xaav huv lub sab tas,
   “Tsuas yog kuv xwb,
   tsw muaj leejtwg zoo cuag kuv lawm.”
  Tub yog lub nroog kws nyob do cuas ca
   ua chaw rua tsaj qus pw.
  Txhua tug kws taug kev tuaj
   zwg ncauj nqug nrwg rua lub nroog Ninave.