2

Cov tebchaws uas nyob ib ncig yuav puam tsuaj

  1Tsoom zeej neeg uas tsis paub txaj muag 'e,
   cia li sau zog tuaj txoos ua ke,
  2ua ntej uas nej tsis tau raug muab
   ntiab khiav mus yam nkaus li tej npluag qoob
   uas cua ntsawj ya tag,
  thiab ua ntej uas Yawmsaub kev chim heev
   tsis tau los txog nej,
  thiab ua ntej uas tsis tau txog
   hnub uas Yawmsaub npau taws rau nej.
  3Txhua tus uas txo hwjchim
   hauv lub tebchaws no
  thiab ua raws li Yawmsaub qhia
   mas cia li nrhiav Yawmsaub.
  Cia li nrhiav txojkev ncaj ncees,
   cia li nrhiav ncauj kev txo lub siab kom qes
  mas tej zaum nej yuav tau chaw nraim cev
   rau hnub uas Yawmsaub npau taws.

Hais txog cov Filixatee

  4Lub moos Kaxa
   yuav tsis muaj neeg nyob hauv lawm,
   lub moos Akheloo yuav nyob do cuas cia,
  lub moos Asadau yuav raug muab
   ntiab khiav rau thaum tav su,
  thiab lub moos Ekhoo
   yuav raug muab rhuav pov tseg.
  5Nej cov neeg Khelethi
   uas nyob ntawm ntug hiavtxwv 'e,
  nej yuav raug puam tsuaj lauj!
   Yawmsaub cov lus tawm tsam nej lauj!
  Cov neeg Khana‑as, tebchaws Filixatee 'e,
   kuv yuav ua rau nej
   puam tsuaj tsis tseg ib tug li.
  6Cov tebchaws uas nyob ntawm ntug hiavtxwv 'e,
   nej yuav ua tshav zaub rau luag yug yaj,
   ua nkuaj rau luag kaw yaj kaw tshis.
  7Cov tebchaws uas nyob ntawm ntug hiavtxwv
   yuav poob ua cov Yuda
   uas tseem tshuav nyob li tug.
  Lawv yuav yug yaj qhov ntawd
   thiab thaum tsaus ntuj lawv yuav pw
   hauv Akheloo tej vaj tse,
  rau qhov Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv
   yuav mob siab lawv
   yuav pub lawv rov vam meej li qub.

Hais txog Mau‑a thiab Asmoo

  8“Kuv twb hnov cov Mau‑a cem,
   kuv twb hnov cov Asmoo thuam.
  Lawv cem kuv cov neeg
   thiab lawv khav ntxhias txog
   lawv tej ciam teb ciam chaw.”
  9Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais tias,
  “Vim li no, kuv yeej muaj txojsia nyob,
   mas cov Mau‑a yuav zoo yam li
   lub moos Xaudoo,
  cov Asmoo yuav zoo yam li
   lub moos Kaumaula.
  Lawv tebchaws yuav ciaj hav nroj zaub kig,
   ciaj qhov ntsev thiab yuav ciaj quav poj ib txhis.
  Kuv haiv neeg uas tseem tshuav nyob
   yuav mus lws lawv,
  thiab kuv cov neeg uas tseem muaj nyob
   yuav txeeb tau tej tebchaws ntawd
   los ua lawv tug.”

  10Tej no yog pauj qhov uas lawv khav theeb,
   vim lawv saib tsis taus thiab thuam Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus li neeg lawm.
  11Yawmsaub yuav ua rau lawv
   ntshai nws kawg nkaus li,
  vim yog Yawmsaub ua rau txhua tus dab
   hauv lub qab ntuj no yuag yuag qhuav qhawv.
  Mas txhua lub tebchaws hauv ntiajteb
   yuav khoov ntshis pe hawm Yawmsaub
   rau hauv nyias lub tebchaws.

Hais txog Khuj thiab Axilia

  12“Cov neeg Khuj 'e,
   nej yuav raug kuv hniav ntaj tua tag thiab.”
  13Yawmsaub yuav tsa nws txhais tes
   ntaus lub tebchaws uas nyob sab ped
   thiab ua rau Axilia puam tsuaj,
  thiab yuav ua rau lub nroog Ninave
   pob tag nyob do cuas cia,
  thiab yuav qhuav qhawv
   yam li ntuj nrag teb do.
  14Tej niag pab tsiaj txhu
   thiab ib puas tsav yam tsiaj qus
   yuav pw hauv nruab nrab lub nroog ntawd.
  Lib nyug me thiab lib nyug loj
   yuav los nyob saum tej hau ncej tse.
  Plas yuav los quaj ntawm tej qhov rais,
   thiab uab lag yuav quaj zom zaws
   ntawm tej taw rooj.
  Tej ntsa tsev uas xuas ntoo ciab ua
   nyob ziab tshav raug nag xwb.
  15No yog lub nroog uas nyob khav ntxhias
   thiab tso siab lug,
  yog lub nroog uas xav hauv lub siab tias,
   “Tsuas yog kuv xwb,
   tsis muaj leejtwg zoo cuag kuv lawm.”
  Twb yog lub nroog uas nyob do cuas cia
   ua chaw rau tsiaj qus pw.
  Txhua tus uas taug kev tuaj
   zij ncaug rub nrim rau lub nroog Ninave.