2

Thov Hloov Dua Siab Tshiab

1Haivneeg uas tsis paub txajmuag, nej cia li los sib sau ua ke 2ua ntej nej yuav ntsws thiab tuag ib yam li tej paj ntoos, ua ntej tus TSWV txojkev chim los kub nej thiab ua ntej hnub uas tus TSWV qhia nws txojkev npautaws rau nej. 3Cov neeg uas txo hwjchim nyob hauv lub tebchaws no thiab cov neeg uas mloog nws tej lus, nej txhua tus cia li tig los cuag tus TSWV. Cia li ua ncaj ncees thiab txo hwjchim tabmeeg tus TSWV. Tej zaum nej yuav khiav dim ntawm tus TSWV txojkev txiav txim, hnub uas tus TSWV qhia nws txojkev chim rau nej.

Txhua Haivneeg uas Nyob Puagncig Yixalayees Raug Puastsuaj

4Yuav tsis muaj ib tug neeg seem nyob hauv lub nroog Nkaxas li lawm. Asekeloos yuav ua suabpuam tas. Cov neeg hauv Asedaus yuav raug ntiab tawm khiav mus thaum tavsu, thiab cov neeg hauv Ekiloos yuav raug ntiab tawm khiav hauv lawv lub nroog mus. 5Nej cov Filitees uas nyob raws ntug hiavtxwv raug kev puastsuaj lawm lauj! Tus TSWV twb txiav txim rau nej lawm. Nws yuav ua kom nej puastsuaj tas thiab yuav tsis tseg nej ib tug seem hlo li. 6Nej tej av uas nyob raws ntug dej hiavtxwv yuav ua tshav zaub rau cov tub yug yaj tuaj ua tsev thiab ua nkuaj rau lawv tej yaj nyob. 7Cov Yudas uas seem yuav kav nej lub tebchaws. Lawv yuav coj lawv tej tsiaj tuaj noj zaub thiab pw hauv cov Akeseloos tej tsev. Tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv yuav nrog nraim lawv thiab pab kom lawv lub neej rov vammeej.
8Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv twb hnov cov Mau-am thiab cov Amoos tej lus thuam thiab tej lus uas hais saib tsis taus kuv haivneeg thiab khav hais tias lawv yuav tuaj txeeb kuv haivneeg lub tebchaws lawm. 9Kuv qhia tseeb rau nej hais tias kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj sia nyob, kuv coglus hais tias cov Mau-am thiab cov Amoos yuav raug muab rhuav kom puastsuaj tas ib yam li lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas. Lawv yuav ciaj ua qhov ntsev thiab puastsuaj mus ibtxhis, tej nroj tsuag yuav tuaj fab hnyo thoob plaws xwb. Kuv haivneeg uas seem yuav huab thiab txeeb lawv lub tebchaws.”
10Twb yog vim li ntawd, cov Mau-am thiab cov Amoos uas khavtheeb yuav raug txim, rau qhov lawv txob thuam tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus haivneeg. 11Tus TSWV yuav ua kom lawv ntshai heev; nws yuav muab tej vajtswv uas nyob hauv ntiajteb no txo kom tsis muaj qabhau, ces txhua haivneeg nyias thiaj yuav nyob hauv nyias lub tebchaws pehawm tus TSWV.
12Tus TSWV tseem yuav tua cov neeg Sudas kom tuag tas huv tibsi thiab.
13Tus TSWV yuav siv nws lub hwjchim rhuav lub tebchaws Axilias kom puastsuaj. Nws yuav muab lub nroog Nineves rhuav kom puastsuaj ua suabpuam tas nyob qhuav nquas cia. 14Ces Nineves yuav ua lub chaw rau tej yaj, tej tshis, thiab txhua yam tsiaj yuav los nyob los pw. Plas yuav los nyob hauv tej tsev uas puas tas ntawd thiab quaj ntawm tej qhovrai. Uablag yuav los quaj ntawm tej taw rooj. Tej ntoo ciab uas xov tej tsev hauv lub nroog yuav raug muab tsoo coj mus povtseg. 15Twb yog vim li ntawd, thiaj muaj tej no tshwmsim los raug lub nroog uas khavtheeb txog nws lub zog thiab xav hais tias nws tau zoo nyob kaj siab lug lawm. Thiab nws cov neeg xav hais tias lawv lub nroog yog lub uas loj tshaj plaws tej nroog hauv lub ntiajteb no. Lub nroog ntawd yuav nyob ntsiag to thiab yuav ua chaw rau tej tsiaj qus los nyob lawm xwb! Tej neeg uas dhau kev yuav ntshai yoob tas thiab thim rov qab.