2

Weih Gormx Nyei Mienh Zuqc Dingc Zuiz

  1Maiv hiuv duqv nyaiv nyei guoqv nyei baeqc fingx
   daaih gapv zunv, gapv zunv maah!
  2Daaih ndaangc meih mbuo zuqc zunc biaux
   hnangv nziaaux buonc mbieqv-cou nor.
  Daaih ndaangc meih mbuo zuqc Ziouv nyei ga'qiex baetv cuotv,
   daaih ndaangc meih mbuo zuqc Ziouv nouz mienh nyei hnoi.
  3Meih mbuo yietc zungv yiem deic-bung nyiemc ganh zoux faix nyei mienh,
   se dongh gan ninh nyei leiz-latc wuov deix,
   meih mbuo oix zuqc lorz Ziouv.
  Lorz zoux horpc nyei jauv,
   nyiemc ganh zoux faix,
  taux Ziouv qiex jiez nyei hnoi
   nziex meih mbuo haih bingx duqv jienv.

Fi^li^saa^die Zuqc Dingc Zuiz

  4Gaasaa oix zuqc guangc huaang,
   Atc^ke^lon oix zuqc baaic waaic,
  lungh ziangx aanx Atc^ndotc Mienh zungv zuqc zunc cuotv nzengc,
   E^ko^lon liemh gorn zuqc baeng cuotv.
  5O meih mbuo yiem koiv-hlen nyei Ke^le^ti Mienh aah!
   Meih mbuo oix zuqc kouv aqv.
  O Kaa^naa^an, Fi^li^saa^die Mienh nyei deic-bung aah!
   Ziouv nyei waac gorngv meih aqv.
  “Yie zungv oix mietc meih,
   taux maiv zengc yietc laanh mienh yiem.”
  6Koiv-hlen oix zuqc tiuv benx miev-ciangv,
   benx goux yungh mienh yiem nyei dorngx,
   yaac zoux yungh guanh nyei laanh.
  7Naaiv koiv-hlen nyei ndau ziouc benx
   Yu^ndaa nyei zeiv-fun zengc njiec nyei mienh duqv nyei buonc.
   Ninh mbuo ziouc yiem wuov bungx yungh.
  Lungh maanz-hmuangx ninh mbuo duqv bueix Atc^ke^lon Zingh nyei biauv,
   weic zuqc Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, oix goux ninh mbuo,
   oix bun ninh mbuo duqv longx hnangv loz wuov nor.

Mo^apc Caux Ammon Zuqc Dingc Zuiz

  8“Yie haiz Mo^apc Mienh gorngv doqc,
   yaac haiz Ammon Mienh gorngv huotv.
  Ninh mbuo gorngv doqc yie nyei baeqc fingx,
   bungx waac-maux gorngv oix nzaeng ninh mbuo nyei gapv-jaaix.”
  9Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh gorngv,
   “Yie ziangv jienv yie ganh, dongh ziangh jienv nyei Tin-Hungh, laengz waac,
  Mo^apc oix zuqc hnangv ⟨So^ndom,⟩
  Ammon yaac hnangv Go^mo^laa,
   ziouc benx cuotv njimv nyei miev caux nzauv-kuotv nyei dorngx,
   yietc liuz benx ndau-huaang.
  Yie zengc njiec nyei baeqc fingx oix luv ninh mbuo,
   yie nyei guoqv duqv maengc cuotv nyei mienh
   zungv duqv nzipc ninh mbuo nyei deic-bung.”
  10Naaiv deix sic oix zuqc winh bun ninh mbuo,
   laaix ninh mbuo maux, ninh mbuo ceng-hlo huotv
   Nernh Jiex nyei Ziouv nyei baeqc fingx.
  11Ziouv oix zoux bun ninh mbuo gamh nziex haic!
   Zungv bun lungh ndiev nyei zuangx zienh jaic jienv njiec.
  Norm-norm guoqv nyei baeqc fingx,
   gorqv-mienh oix yiem gorqv-mienh ganh nyei dorngx baaix Ziouv.

E^ti^o^bie Zuqc Dingc Zuiz

  12O E^ti^o^bie Mienh aah! Meih mbuo fih hnangv nyei
   oix zuqc yie nyei nzuqc ndaauv daix.

Atc^si^lie Zuqc Dingc Zuiz

  13Ziouv oix sung cuotv ninh nyei buoz mborqv baqv bung,
   yaac mietc Atc^si^lie.
  Ninh oix bun Ni^naa^we benx zingh huaang,
   hnangv norm nqaai haic nyei deic-bung-huaang,
  14benx ngongh guanh, yungh guanh
   caux nyungc-nyungc saeng-kuv bueix nyei dorngx.
  Norqc guv long ben caux norqc m'lomh
   oix yiem wuov ndiouh dueiv-mueiz zoux lauz.
  Yiem fong muonh maaih norqc heuc nyei qiex,
   norqc aa yiem gaengh ndaangc heuc.
   Longc zoux biauv nyei si^ndaa zongh ndiangx yaac oix zuqc caeqv nzengc.
  15Naaiv se njien-youh, orn-lorqc yiem nyei zingh,
   mienh baengh orn yiem nyei dorngx.
  Naaiv norm zingh yiem hnyouv hnamv,
   “Maaih yie ganh aqv.
   Cuotv liuz yie, maiv maaih ganh norm zingh aqv.”
  Ih zanc naaiv norm zingh zuqc baaic waaic,
   benx hieh ga'naaiv yiem nyei dorngx.
  Da'faanh jiex jauv nyei mienh huangx buoz-juonh
   yaac haav-haav nyei jatv.