2

Iâu Mơthưr Kiăng Kơ Kơhma̱l Tơlơi Soh

  1Ơ ƀing mơnuih ƀu thâo mlâo hơi,
   pơmĭn bĕ kơ tơlơi soh gih pô laih anŭn kơhma̱l bĕ
  2hlâo kơ arăng puh pơđuaĭ hĭ ƀing gih kar hăng angĭn pưh pơđuaĭ hĭ hơkam pơdai,
   hlâo kơ hrơi anŭn truh tơdang Yahweh pơrơđah tơlơi hil prŏng Ñu ƀơi ƀing gih,
   laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing gih hrup hăng apui čuh pơrai hĭ abih bang tơlơi mơnơ̆ng gah anăp ñu.
  3Ơ abih bang mơnuih amăng anih lŏn anai jing ƀing đaŏ kơnang kơ Yahweh
   laih anŭn tui gưt tơlơi Ñu pơđar,
   wơ̆t glaĭ kơkuh pơpŭ bĕ kơ Yahweh.
   Ngă bĕ tơlơi djơ̆ tơpă laih anŭn pơluă gŭ bĕ gih pô ƀơi anăp Yahweh.
  Tui anŭn, năng ai Ñu ƀu či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih ôh
   tơdang Ñu pơkơhma̱l abih bang mơnuih mơnam.

Yahweh Či Pơkơhma̱l Ƀing Lŏn Čar Tuai

  4Ƀu hơmâo hlơi pô či dŏ amăng plei prŏng Gaza dơ̆ng tah.
   Amăng plei prŏng Askelôn ƀu či hơmâo mơnuih dơ̆ng tah.
  Ƀing rŏh ayăt či puh pơđuaĭ hĭ ƀing ană plei mơ̆ng plei prŏng Asdôd ƀơi yang hrơi dơ̆ng,
   laih anŭn ƀing rŏh či puh pơđuaĭ hĭ ƀing ană plei mơ̆ng plei prŏng Ekrôn.
  5Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih, Ơ ƀing Keret,
   jing ƀing hơdip kơtuai ha̱ng ia rơsĭ.
  Yahweh hơmâo phat kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih laih yơh,
   Ơ Kanaan, jing anih lŏn ƀing Philistia.
   Ñu či pơrai hĭ ƀing gih yơh
   laih anŭn ƀu hơmâo ôh hlơi pô amăng ƀing gih či dŏ glaĭ pơ anih anŭn.
  6Anih lŏn ƀing gih jĕ ƀơi ha̱ng ia rơsĭ anŭn či jing hĭ ngol đang rơ̆k kơ hlô mơnơ̆ng,
   jing hĭ anih kơ ƀing wai triu đih đŏm laih anŭn jing war kơ khul triu dŏ yơh.
  7Ƀing dŏ so̱t mơ̆ng kơnung djuai Yudah yơh či mă tŭ anih lŏn gih.
   Ƀing gơñu či wai hlô mơnơ̆ng rong gơñu pơ anih anŭn
   laih anŭn đih đŏm amăng khul plei prŏng Askelôn anŭn.
  Yahweh Ơi Adai gơñu yơh či dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu
   laih anŭn Ñu ngă brơi kơ ƀing gơ̆ đĭ kơyar lar rai lu dơ̆ng.
  8Yahweh Dưi Kơtang laĭ tui anai,
   “Kâo hơmâo hơmư̆ laih ƀing Môab djik djak
   laih anŭn ƀing Ammôn pơmlâo hĭ ƀing ană plei Kâo,
   laih anŭn ƀing gơñu pơhiăp pơgao pơang
   kiăng sua mă hĭ anih lŏn ƀing gơ̆.”
  9Kâo yơh jing Yahweh hơdip,
   jing Ơi Adai Pô wai pơgang ƀing Israel.
  Tui anŭn, Kâo ƀuăn sĭt tui anai,
  “Kâo či pơdjai hĭ abih ƀing Môab laih anŭn ƀing Ammôn yơh,
   kar hăng Kâo hơmâo ngă laih kơ ƀing mơnuih amăng plei pơnăng Sedôm hăng Gomôrrah.
   Khul anih lŏn gơñu či jing hĭ anih hra tơba ƀu hơmâo hlơi pô dưi jŭ pla dơ̆ng tah.
   Kơnơ̆ng rơ̆k đôč či čăt đĭ pơ anih anŭn.
   Ƀing ană plei Kâo jing ƀing dŏ so̱t yơh
   či sua mă hĭ khul mŭk dram ƀing Môab hăng ƀing Ammôn,
   laih anŭn mă tŭ hĭ anih lŏn kŏng ngăn gơñu.”

  10Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang či pơkơhma̱l hĭ ƀing Môab hăng ƀing Ammôn,
   yuakơ ƀing gơñu jing ƀing pơgao pơang pô
   laih anŭn hơmâo pơmlâo hĭ laih ƀing ană plei Yahweh.
  11Yahweh či pơhuĭ pơbra̱l hĭ ƀing gơñu.
   Ñu či ngă kơ abih bang yang rơba̱ng amăng abih lŏn tơnah jing hĭ đôč đač,
   laih anŭn abih bang lŏn čar či kơkuh pơpŭ kơ Ñu,
   rĭm kơnung djuai amăng anih lŏn gơñu pô yơh.
  12Yahweh ăt ngă kơ ƀing rŏh ayăt pơdjai hĭ ƀing Kus.
  13Yahweh či yua tơlơi dưi kơtang Ñu yơh
   kiăng pơrai hĭ ƀing Assiria.
  Ñu či ngă kơ plei phŭn Nineweh jing hĭ răm rai ƀu hơmâo mơnuih dŏ ôh,
   jing anih thu krô hrup hăng tơdron ha̱r yơh.
  14Anih anŭn či jing hĭ anih kơ khul triu bơbe, rơmô
   laih anŭn djŏp mơta djuai hlô mơnơ̆ng či pun pơ anih anŭn.
   Khul čim tŏ či dŏ amăng anih răm rai anŭn laih anŭn mơñi mơ̆ng amăng phă̱ yơh.
   Khul čim ak či mơñi ƀơi bah amăng sang.
   Ƀing rŏh ayăt či ruh pơđuaĭ hĭ abih khul kơyâo sar mơ̆ng pưk sang anih anŭn yơh.
  15Anŭn yơh jing tơlơi či truh kơ khul pưk sang amăng plei prŏng anŭn,
   yuakơ ană plei anŭn pơgao pơang kơ tơlơi kơtang gơñu pô
   laih anŭn ƀing gơñu pơmĭn gơñu klaih hĭ laih mơ̆ng tơlơi hyưt huĭ.
  Ƀing gơñu pơmĭn plei prŏng gơñu jing sa boh plei prŏng hloh amăng lŏn tơnah anai,
   samơ̆ plei anŭn či jing hĭ răm rai abih laih anŭn jing hĭ anih dŏ kơ hlô mơnơ̆ng glai.
  Abih bang hlơi pô găn ƀơi anih anŭn, gơñu či klao mưč djik djak yơh
   laih anŭn gơñu hơƀak drak kơ plei anŭn yơh.