3

Giê-ru-sa-lem sẽ bị trừng phạt

  1Khốn cho thành Giê-ru-sa-lem
   độc ác, ương ngạnh,
  là thành tự hại dân cư mình.
  2Nó không chịu vâng lời ai;
   không ai dạy nó làm điều phải được.
  Nó không tin cậy CHÚA;
   cũng chẳng thờ phụng Thượng Đế mình.
  3Các viên chức nó như sư tử gầm thét.
  Các quan quyền nó như chó sói đói hung hăng
   tấn công vào chiều tà,
   và đến sáng hôm sau
   chẳng chừa lại món gì.
  4Các nhà tiên tri nó kiêu căng;
   họ là những kẻ không thể tin cậy được.
  Các thầy tế lễ nó không tôn kính
   những vật thánh;
  Cố tình xuyên tạc lời giáo huấn
   của Thượng-Đế.
  5Nhưng CHÚA là Đấng công bằng,
   Ngài đang ngự trong thành đó.
  Ngài không làm điều quấy.
   Mỗi sáng Ngài cai trị dân chúng
   một cách công minh;
  Ngày nào CHÚA cũng xét xử công bằng.
   Nhưng kẻ ác không biết xấu hổ
   về điều mình làm.
  6Ta đã tiêu diệt các dân;
   các tháp canh nó đã bị sụp đổ rồi.
  Ta khiến cho phố xá nó vắng tanh
   để không còn ai đi lại nơi đó nữa.
  Các thành phố của chúng nó điêu tàn;
   không còn ai ở.
  7Ta nói điều nầy để các ngươi
   kính nể ta và nghe lời dạy dỗ của ta.
  Nếu các ngươi học bài học ấy
   thì các ngươi sẽ không bị tiêu diệt.
  Nhưng chúng vẫn cứ hăm hở
   làm chuyện ác.
  8CHÚA phán, “Hãy chờ đó.
  Một ngày nào ta sẽ đứng lên
   làm nhân chứng.
  Ta đã quyết định thu gom các dân
   và tập họp các nước.
  Ta sẽ trút cơn giận ta trên chúng nó,
   trút hết cơn thịnh nộ ta.
  Cơn thịnh nộ ta sẽ như lửa đốt cháy cả thế gian.

Một ngày mới cho dân Chúa

  9Rồi ta sẽ khiến các dân tộc khác nói ngôn ngữ rõ ràng,
  và kêu cầu danh CHÚA.
   Chúng sẽ cùng nhau thờ phụng ta,
   vai sánh vai như một đoàn dân.
  10Dân chúng sẽ đổ về từ nguồn sông Nin;
   dân tản mác của ta
   sẽ mang lễ vật đến cho ta.
  11Hỡi Giê-ru-sa-lem,
   ngươi sẽ không còn bị xấu hổ
   về những điều ngươi làm nghịch lại ta,
  vì ta sẽ loại bỏ giữa ngươi
   những kẻ huênh hoang;
  sẽ chẳng còn có kẻ kiêu căng nữa
   trên núi thánh ta.
  12Nhưng ta sẽ để lại trong thành ngươi
   những kẻ hiền từ và khiêm nhường,
   tất cả đều sẽ tin cậy CHÚA.
  13Những kẻ còn sống sót trong Ít-ra-en
   sẽ không làm quấy và nói dối nữa;
  sẽ không dùng miệng mình gạt dân chúng.
  Họ sẽ ăn ngủ bình yên,
   Không còn ai làm cho họ sợ hãi.”

Bài ca hân hoan

  14Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy hát lên.
   Ít-ra-en ơi, hãy lớn tiếng reo vui!
  Giê-ru-sa-lem ơi, hãy hớn hở
   và hết lòng mừng rỡ.
  15CHÚA đã thôi trừng phạt ngươi;
   Ngài đã đuổi kẻ thù ngươi đi rồi.
  CHÚA là Vua của Ít-ra-en, ở cùng ngươi.
   Ngươi sẽ không còn lo sợ bị hãm hại nữa.
  16Trong ngày đó,
  Giê-ru-sa-lem sẽ được khuyên bảo,
   “Hỡi thành Giê-ru-sa-lem, đừng sợ.
   Đừng buông xuôi.
  17CHÚA là Thượng-Đế đang ở cùng ngươi;
   Đấng Toàn Năng sẽ giải cứu ngươi.
  Ngài sẽ vui về ngươi.
   Ngươi sẽ an nghỉ trong tình yêu Ngài;
  Ngài sẽ hát và hớn hở về ngươi.”
  18“Ta sẽ cất sự buồn rầu đã dành cho ngươi,
   là điều khiến ngươi xấu hổ.
  19Lúc đó ta sẽ trừng phạt
   những kẻ đã làm hại ngươi.
  Ta sẽ giải cứu dân ta là kẻ què quặt,
  và thu nhóm dân ta
   là kẻ đã bị ruồng rẫy.
  Ta sẽ ban cho họ lời ca ngợi
   và sự tôn trọng
  ở những nơi nào họ đã bị làm nhục.
  20Lúc đó ta sẽ triệu tập ngươi lại;
   và sẽ mang ngươi trở về nhà.
  Ta sẽ ban cho ngươi những lời ca tụng
   và sự tôn trọng từ khắp mọi dân
  khi ta khiến ngươi sung túc trở lại,
   trước mắt các dân,” CHÚA phán vậy.