3

Yeluxalees lub txim thiab Yawmsaub kev cawm

  1Lub nroog Yeluxalees uas fav xeeb rau Yawmsaub
   ua phem ua qias quab yuam nws cov neeg
   yuav raug txom nyem lauj!
  2Nws tsis mloog leejtwg hais,
   tsis yuav leejtwg nplawm thiab qhuab qhia.
  Nws tsis tso siab rau Yawmsaub
   thiab nws tsis txav los ze nws tus Vajtswv.
  3Cov nom tswv hauv lub nroog no
   yog cov tsov ntxhuav uas nyooj laws.
  Cov uas tu plaub kuj yog cov hma
   uas nrhiav noj hmo ntuj
   tsis kam tseg ib qho nqaij cia txog kaj ntug.
  4Nws cov xibhwb cev Yawmsaub lus
   yog neeg loj leeb neeg fav xeeb.
  Cov pov thawj kuj muab tej uas
   dawb huv rau Yawmsaub ua qias tsis huv,
  thiab lawv txhob txwm
   tsis ua raws li Yawmsaub kevcai.
  5Yawmsaub uas nyob hauv lub nroog no
   mas ncaj ncees,
   nws tsis ua ib qho txhaum li.
  Txhua tagkis Yawmsaub txiav cai ncaj,
   nws ua li ntawd rau txhua hnub kaj tsis tu li,
  tiamsis tej neeg uas ua tsis ncaj
   tsis paub txaj muag li.

  6“Kuv twb muab tej tebchaws rhuav tshem tag,
   ua rau lawv tej chaw zov khuav
   saum tej ntsa loog pob tag lawm.
  Kuv ua kom tej kev hauv lub nroog ntawd
   pob tag nyob do cuas tsis muaj neeg taug,
  thiab kuv twb ua rau lawv tej moos
   nyob do cuas tsis muaj neeg,
   tsis muaj ib tug nyob hauv lawv lawm.
  7Kuv hais tias ‘Lub nroog ntawd
   yeej yuav ntshai thiab hwm kuv xwb,
   thiab yuav mloog kuv tej lus qhuab ntuas.
  Nws yuav tsis muab kuv
   tej lus qhuab lus qhia pov tseg.’
  Tiamsis lawv yimhuab siv zog
   ua txhua yam kom phem kom qias.”
  8Yawmsaub hais tias,
   “Vim li no nej cia li nyob tos kuv,
   tos hnub uas kuv sawv tsees ua timkhawv.
  Kuv twb npaj siab cia lawm tias
   kuv yuav sau zog ib tsoom neeg
   thiab txhua lub tebchaws tuaj ua ke,
  kuv yuav nchuav kuv txojkev chim
   uas npau taws ceev kawg
   los rau saum lawv sawvdaws.
  Qhov uas kuv khib xeeb thiab npau taws
   yuav hlawv ib puas tsav yam
   hauv qab ntuj no huvsi pov tseg.

  9“Thaum ntawd kuv yuav muab
   ib tsoom neeg tus nplaig hloov
   kom lawv tau tus nplaig dawb nplaig huv,
  kom sawvdaws thiaj li txawj hu thov
   Yawmsaub lub npe
   thiab txawj ua ib lub siab ua koom tu nws.
  10Kuv cov neeg uas thov kuv,
   cov uas raug muab ntiab khiav
   ua sab ua sua lawm,
  lawv yuav coj qhov txhia chaw
   hla niag dej hauv Khuj tebchaws
   tuaj xyeem rau kuv.
  11Hnub ntawd nej yuav tsis raug txaj muag
   rau qhov uas nej ua phem fav xeeb rau kuv,
  vim lub sijhawm ntawd kuv yuav muab
   cov uas khav theeb tuam mom
   rho tawm hauv nej mus,
  mas nej yuav tsis tshoob hawb
   rau saum kuv lub roob dawb huv dua li lawm.
  12Kuv yuav tseg cov uas tsis muab hlob,
   cov uas txo lub siab rau hauv nej nruab nrab.
  Lawv yuav nrhiav chaw nraim cev
   rau hauv Yawmsaub lub npe.
  13Cov neeg uas tshuav nyob hauv cov Yixayee
   mas lawv yuav tsis ua txhaum
   thiab tsis hais tej lus dag,
  yuav nrhiav tsis tau ib tug nplaig dag
   hauv lawv tej qhov ncauj kiag li.
  Lawv yuav noj yuav haus pw tso siab lug,
   tsis muaj leejtwg yuav ua rau lawv ntshai.”

  14Xi‑oo tus ntxhais 'e, cia li hu nkauj.
   Cov Yixayee 'e, cia li qw nrov.
  Yeluxalees tus ntxhais 'e,
   cia li zoo siab xyiv fab hlo.
  15Yawmsaub twb tseg tsis rau txim rau nej lawm.
   Nws twb ntiab nej cov yeeb ncuab
   tawm khiav tag lawm.
  Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus vajntxwv
   nyob hauv nej nruab nrab
  mas nej yuav tsis ntshai
   tej xwm txheej phem dua li lawm.
  16Hnub ntawd luag yuav hais rau Yeluxalees
   tias, “Xi‑oo 'e, koj tsis txhob ntshai,
   koj tsis txhob cia koj txhais tes tsaug leeg li.
  17Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv
   twb nyob hauv nej nruab nrab,
  nws yog tus uas txawj ntaus rog
   pab tau nej kov yeej.
  Nws yuav zoo siab kawg li rau nej
   thiab nws yuav muab nej tsim dua tshiab
   vim yog nws hlub nej kawg li.
  Nws yuav hu nkauj
   zoo siab xyiv fab kawg li rau nej,
  18yam nkaus li thaum nej ua kevcai noj haus.”

  “Kuv yuav tshem tej vij sub vij sw
   ntawm nej mus
   kom nej thiaj tsis raug luag thuam.
  19Txog thaum ntawd kuv yuav rau txim
   rau txhua tus uas quab yuam nej.
  Kuv yuav cawm cov uas ceg tawv,
   thiab kuv yuav qaws cov neeg
   uas tawg khiav ua sab ua sua lawd rov los
  thiab kuv yuav muab
   lawv tej kev poob ntsej muag
   ntxeev ua kom luag qhuas
  thiab tau koob meej
   nrov nto moo thoob ntiajteb.
  20Thaum ntawd kuv yuav qaws nej
   sawvdaws los ua ke coj nej los nyob
   rau hauv nej qub vag qub tse.
  Kuv yuav ua kom nej rov tau koob meej
   thiab ib tsoom neeg hauv qab ntuj
   yuav qhuas nej,
  yog thaum uas kuv pub nej
   rov vam meej li qub.
  Nej qhov muag yeej yuav pom ntag.”
   Yawmsaub hais li no ntag.