100

Nkauj ua tsaug

Zaj nkauj ua tsaug.
  1Tag nrho lub ntiajteb,
   cia li tsa suab qw xyiv fab rau Yawmsaub.
  2Cia li zoo siab ua koom tu Yawmsaub.
   Cia li hu nkauj los rau ntawm nws xubntiag.
  3Cia li paub tias Yawmsaub yog Vajtswv,
   nws yog tus uas tsim peb, peb yog nws li,
  peb yog nws haiv neeg,
   thiab yog pab yaj hauv nws lub tshav zaub.
  4Cia li ua nws tsaug
   nkag nws lub rooj loog mus rau hauv,
  cia li hu nkauj qhuas nkag mus
   rau hauv nws tej tshav puam tuam tsev.
  Cia li ua nws tsaug,
   cia li qhuas nws lub npe.
  5Yawmsaub zoo kawg nkaus,
   nws txojkev hlub ruaj khov
   nyob mus ib txhis,
  thiab nws txojkev ncaj uas tso siab
   tau nyob mus rau txhua tiam.