100

Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv

  1Neeg thoob plaws ntiajteb
   cia li hu nkauj qhuas tus TSWV!
  2Cia li zoo siab thiab pehawm tus TSWV;
  cia li txav los nyob ntawm nws
   xubntiag thiab hu nkauj zoo siab.

  3Cia li lees hais tias tus TSWV
   yog Vajtswv.
  Nws tsim peb thiab peb yog nws tug;
  peb yog nws haivneeg thiab peb yog nws pab yaj.

  4Cia li mus hauv nws lub Tuamtsev
   thiab ua nws tsaug;
  cia li mus rau hauv tej chav tsev thiab qhuas nws.
  Cia li ua nws tsaug thiab qhuas nws lub npe.

  5Tus TSWV yog tus uas zoo kawg nkaus;
  nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis
   thiab nws txojkev ncaj ncees nyob mus ibtxhis tsis kawg.