100

Tác giả khuyên mọi người phải ca ngợi Đức Chúa Trời

Thi Thiên cảm tạ
  1Hỡi cả trái đất,
   Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!
  2Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va,
   Hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài.

  3Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.
   Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài;
   Chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài.

  4Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài,
   Hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài.
   Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.

  5Vì Đức Giê-hô-va là thiện,
   Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi
   Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.