101

Vajntxwv tej lus cog tseg

Zaj nkauj uas Tavi saum.
  1Kuv yuav hu nkauj txog qhov uas kuv hlub koj
   thiab qhov uas kuv txiav txim ncaj.
   Au Yawmsaub, kuv yuav hu nkauj rau koj.
  2Kuv yuav rau siab ntso
   ua kuv lub neej kom tsis muaj chaw thuam li.
   Thaum twg koj yuav los cuag kuv?
  Kuv yuav ua lub siab dawb paug
   rau hauv kuv lub tsev.
  3Kuv yuav tsis kheev ib yam phem twg
   tshwm los rau ntawm kuv lub qhov muag.

  Kuv ntxub cov neeg fav xeeb tej haujlwm,
   lawv tej haujlwm yuav tsis kis kuv kiag li.
  4Kuv yuav tsis ua siab nkhaus,
   kuv yuav tsis ntsig txog txojkev phem kiag li.
  5Tus uas pheej nyiag xyav kwvtij zej zog
   mas kuv yuav muab rhuav tshem.
  Tus uas muab hlob thiab siab khav theeb
   mas kuv tsis yuav kiag li.

  6Kuv yuav tsa muag zaj saib cov uas
   siab xib rau Vajtswv hauv lub tebchaws
   xwv lawv thiaj nrog kuv nyob tau.
  Tus uas ua lub neej tsis muaj chaw thuam
   thiaj tau los ua num rau kuv.
  7Tus uas dag ntxias
   yuav tsis tau nyob hauv kuv lub tsev.
  Tus uas rua ncauj hais lus dag
   yuav tsis nyob ruaj ntawm kuv xubntiag.
  8Txhua tagkis kuv yuav muab cov
   neeg limhiam sawvdaws hauv lub tebchaws
   ua kom puam tsuaj tag,
  thiab txiav cov neeg ua phem sawvdaws
   tawm ntawm Yawmsaub lub nroog.