102

Tej lus thov thaum txom nyem

Tus raug txom nyem tej lus thov rau thaum nws qaug zog thiab yws nws tej lus rau Yawmsaub.
  1Au Yawmsaub, thov mloog kuv tej lus thov,
   thov cia kuv lub suab quaj tuaj txog koj.
  2Thov tsis txhob fee plhu ntawm kuv
   rau hnub uas kuv raug kev nyuaj siab.
  Thov tig ntsej mloog kuv,
   thov teb kuv sai sai
   rau hnub uas kuv quaj thov koj.

  3Kuv hnub nyoog ploj yam li pa ncho,
   kuv tej pob txha kub yam li cub tawg.
  4Kuv lub siab raug muab nias
   thiab qhuav tag zoo li tej nroj tsuag,
   kuv tsis nco noj mov kiag li.
  5Vim yog kuv lub suab ntsaj laws,
  kuv tej daim tawv thiaj lo rau kuv tej pob txha.
  6Kuv zoo li ib tug liaj
   uas nyob hauv tebchaws moj sab qhua,
  thiab zoo li ib tug plas
   uas nyob hauv tej chaw do cuas.
  7Kuv pw tsis tsaug zog,
   kuv zoo li tus noog
   uas nyob twm kawv saum ruv tsev.
  8Kuv tej yeeb ncuab thuam luag kuv
   tas hnub tas hmo,
  cov uas tuam mom kuv
   tuav kuv lub npe tsawm foom.
  9Kuv noj tshauv ib yam li noj mov,
   kuv haus dej ntxuag kua muag,
  10vim yog koj txojkev chim kev npau taws.
   Koj muab kuv tsa sawv los
   thiab muab kuv laim pov tseg.
  11Kuv lub hnub nyoog zoo yam nkaus li
   tus duab ntxoov ntxoo
   rau thaum yuav tsaus ntuj,
  kuv qhuav zuj zus
   yam li tej nroj tsuag.

  12Au Yawmsaub, koj nyob
   saum lub zim txwv mus ib txhis,
   koj lub npe nyob mus rau txhua tiam.
  13Koj yuav sawv tsees khuvleej Xi‑oo,
   vim yog txog lub sijhawm uas yuav hlub nws,
   lub sijhawm uas teem cia los txog lawm.
  14Koj cov qhev nyiam nws tej pob zeb heev,
   thiab khuvleej nws tej hmoov av.
  15Ib tsoom tebchaws
   yuav ntshai Yawmsaub lub npe,
  thiab txhua tus vajntxwv hauv ntiajteb
   yuav ntshai koj lub hwjchim ci ntsa iab.
  16Rau qhov Yawmsaub
   yuav tsim Xi‑oo dua tshiab,
  nws yuav ua nws lub hwjchim ci ntsa iab
   tshwm rau sawvdaws pom.
  17Nws yuav saib hlob cov pluag
   uas tsis muaj ib yam dabtsi tej lus thov,
  thiab yuav tsis tso
   lawv tej lus taij thov pov tseg.

  18Cia li muab zaj no sau tseg cia
   rau tiam tom qab uas yuav los,
  kom tej neeg uas tseed tsis tau yug los
   thiaj tau qhuas Yawmsaub.
  19Nws nyob saum nws lub chaw siab
   uas dawb huv saib tuaj,
  Yawmsaub saib saum ntuj tuaj
   rau lub ntiajteb,
  20nws thiaj hnov tau tej neeg
   uas raug muab kaw lub suab ntsaj,
   thiab tso tau cov uas raug txim tuag kom dim.
  21Neeg thiaj piav Yawmsaub lub npe
   rau hauv Xi‑oo,
   thiab qhuas nws rau hauv Yeluxalees,
  22rau thaum ib tsoom neeg
   thiab ib tsoom tebchaws tuaj txoos ua ke
   pe hawm Yawmsaub.

  23Nws lov kuv lub zog ntawm ib tog kev,
   thiab txiav kuv lub hnub nyoog kom luv.
  24Kuv hais tias, “Au kuv tus Vajtswv,
   thov tsis txhob coj kuv mus rau thaum
   kuv hnub nyoog tseed nyob ib nrab neej.
  Koj lub hnub nyoog
   nyob ib tiam dhau ib tiam mus ib txhis.”
  25Thaum ub koj tiag taw rau lub ntiajteb,
   thiab lub ntuj yog koj txhais tes ua.
  26Tej ntawd yuav puam tsuaj tag,
   tiamsis koj nyob ruaj mus,
  tej ntawd yuav txawj qub
   yam li tej tsoos tsho.
  Koj muab tej ntawd hloov yam li tej tsoos tsho,
   mas tej ntawd yuav txawj ploj mus.
  27Tiamsis koj tseed zoo li qub,
   thiab koj lub niaj lub xyoo tsis txawj kawg.
  28Koj cov qhev tej tub ki yuav nyob ruaj,
   thiab koj yuav tsa lawv caj ces
   nyob rau ntawm koj xubntiag.