103

Vajtswv txojkev hlub

Tavi sau.
  1Kuv tus ntsuj plig 'e, cia li qhuas Yawmsaub,
   kuv lub siab lub ntsws,
   cia li qhuas nws lub npe uas dawb huv.
  2Kuv tus ntsuj plig 'e, cia li qhuas Yawmsaub,
   thiab pheej nco ntsoov
   nws tej txiaj ntsig huvsi.
  3Nws yog tus uas zam
   koj tej kev txhaum huvsi,
   thiab kho koj tej mob kom zoo huvsi.
  4Nws txhiv koj txojsia dim hauv qhov tuag,
   thiab muab txojkev hlub uas ruaj khov
   thiab txojkev khuvleej rau koj ntoo.
  5Nws pub tej yam zoo txaus nkaus koj lub siab
   mus tag koj sim neej,
  koj thiaj rov muaj lub neej hluas
   zoo li tus dav.

  6Yawmsaub tsa txhua tus
   uas raug quab yuam txojcai,
   thiab tu plaub ncaj rau lawv.
  7Nws qhia nws tej kev rau Mauxe paub,
   thiab qhia nws tej haujlwm
   rau cov Yixayee pom.
  8Yawmsaub muaj siab khuvleej
   thiab muaj kev hlub,
  nws tsis chim sai,
   nws muaj txojkev hlub ruaj khov nplua mias,
  9Nws yuav tsis cem mus li,
   nws yuav tsis chim mus ib txhis.
  10Nws tsis ua rau peb raws li peb lub txim,
   lossis ua pauj rau peb
   raws li peb tej kev txhaum.
  11Lub ntuj nyob siab saum lub ntiajteb
   npaum li cas,
  nws txojkev hlub ruaj khov
   muaj rau cov uas paub ntshai nws
   siab npaum li ntawd.
  12Hnub tuaj nyob deb hnub poob npaum li cas,
   nws daws peb tej kev fav xeeb pov tseg
   deb npaum li ntawd.
  13Leejtxiv khuvleej nws tej menyuam li cas,
   Yawmsaub khuvleej cov uas hwm
   thiab paub ntshai nws ib yam li ntawd.
  14Rau qhov nws paub tias
   peb raug tsim los li cas,
  nws nco ntsoov tias peb yog hmoov av xwb.
  15Neeg lub hnub nyoog
   zoo ib yam li tej nroj tsuag,
  uas tuaj hlob mos nyoos
   zoo li tej paj nroj hauv teb.
  16Cua ntsawj dhau lawm ces txawm ploj tag,
   nws lub chaw twb tsis paub nws lawm.
  17Tiamsis Yawmsaub txojkev hlub ruaj khov
   muaj nyob ib txhis thaum ub los tsis txawj kawg
   rau cov uas hwm thiab paub ntshai nws,
  thiab nws txojkev ncaj ncees
   muaj rau lawv tej xeeb ntxwv mus li,
  18yog cov uas tuav rawv nws tej lus cog tseg
   thiab nco ntsoov ua raws li nws tej lus nkaw.

  19Yawmsaub tsa nws lub zwm txwv
   nyob ruaj saum ntuj,
   nws ua vajntxwv kav txhua yam huvsi.
  20Nej cov uas yog
   nws cov tub txib saum ntuj 'e,
  nej cov uas saib loj siab tuab
   thiab ua raws li nws tej lus,
  thiab mloog nws lub suab uas nws hais,
   nej cia li qhuas Yawmsaub.
  21Nws cov neeg sawvdaws 'e,
   nej cov uas ua koom tu nws
  thiab ua raws li nws lub siab,
   cia li qhuas Yawmsaub.
  22Txhua yam uas nws tsim los lawd
   thoob txhua qhov uas nws kav,
   cia li qhuas Yawmsaub.
  Kuv tus ntsuj plig 'e,
   cia li qhuas Yawmsaub.