105

Những Việc Lạ Lùng CHÚA Ðã Làm cho Dân I-sơ-ra-ên

  1Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn danh Ngài;
  Hãy rao truyền cho các dân biết các công việc Ngài.
  2Hãy ca ngợi Ngài, hãy ca hát chúc tụng Ngài;
  Hãy kể ra tất cả việc lạ lùng của Ngài.
  3Vinh hiển thay cho ai được ở trong danh thánh của Ngài;
  Nguyện lòng những người tìm kiếm CHÚA được vui mừng.
  4Hãy tìm kiếm CHÚA và tìm kiếm quyền năng Ngài;
  Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.
  5Hãy nhớ mãi những việc lạ lùng Ngài làm,
  Tức những việc diệu kỳ và những phán quyết Ngài đã phán,
  6Hỡi dòng dõi của Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài,
  Hỡi con cháu của Gia-cốp, những người Ngài đã chọn.

  7Ngài là CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta;
  Các phán quyết của Ngài là định luật cho cả địa cầu.
  8Ngài ghi nhớ giao ước của Ngài mãi mãi;
  Lời Ngài đã truyền có hiệu lực đến ngàn thế hệ về sau;
  9Ấy là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham,
  Và lời thề Ngài đã thề cùng I-sác.
  10Sau đó Ngài đã xác nhận với Gia-cốp như một đạo luật,
  Với I-sơ-ra-ên như một giao ước đời đời,
  11Rằng, “Ta sẽ ban xứ Ca-na-an cho các ngươi để làm sản nghiệp”

  12Trong khi họ chỉ là một số ít người,
  Một nhóm thiểu số, và là những kiều dân trong xứ.
  13Họ đã đi lang thang từ nước nầy sang nước khác,
  Từ vương quốc nọ đến vương quốc kia.
  14Nhưng Ngài đã không cho phép ai hà hiếp họ;
  Vì cớ họ, Ngài đã quở trách các vua,
  15“Ðừng đụng đến những người được xức dầu của Ta,
  Chớ làm hại các tiên tri của Ta.”

  16Ngài đã sai nạn đói đến trong xứ;
  Ngài dẹp hết mọi nguồn lương thực của họ.
  17Nhưng Ngài đã sai một người ra đi trước họ,
  Ấy là Giô-sép, một người bị bán làm nô lệ.
  18Họ đã tra chân ông vào cùm, khiến ông bị đau đớn;
  Họ bắt cổ ông phải mang xích sắt nặng nề,
  19Cho đến khi lời ông nói được ứng nghiệm;
  Lời của CHÚA đã xác nhận rằng ông nói đúng hoàn toàn.
  20Do đó vua phải sai người đến thả ông ra;
  Kẻ cai trị các dân thời bấy giờ đã cho ông được tự do.
  21Rồi vua ấy lập ông làm tể tướng của vương quốc mình,
  Làm người cai trị trên tất cả cơ nghiệp của vua ấy,
  22Ðể ông chỉ huy những người quyền thế của vua ấy,
  Và để ông bày diệu kế cho các thượng quan của vua ấy.

  23Sau đó, I-sơ-ra-ên đã di cư vào Ai-cập;
  Gia-cốp đã đến kiều ngụ trong xứ của Ham.
  24Tại đó CHÚA đã làm cho dân Ngài gia tăng đông đúc,
  Khiến họ mạnh hơn những kẻ thù của họ.
  25Ngài để cho chúng thay lòng đổi dạ ghen ghét dân Ngài,
  Và lập mưu hãm hại các tôi tớ Ngài.

  26Ngài sai Mô-sê đầy tớ Ngài,
  Và A-rôn người Ngài đã chọn,
  27Ðể họ thực hiện những việc diệu kỳ của Ngài giữa chúng,
  Và tỏ những phép lạ của Ngài trong xứ của Ham.
  28Ngài đã giáng tối tăm, khiến cả xứ trở nên đen kịt,
  Ðể chúng không nghịch lại lời Ngài.
  29Ngài làm cho nước của chúng trở nên như máu,
  Và khiến cá trong xứ của chúng chết sạch.
  30Ếch nhái nhung nhúc tràn lan khắp xứ,
  Chúng đã tràn vào trong cung thất của nhà vua.
  31Ngài vừa phán, vô số ruồi mòng từ đâu bay đến;
  Muỗi vo ve tràn khắp cõi bờ.
  32Ngài lại biến nước mưa thành mưa đá;
  Rồi cho sấm sét nổ vang, gây hỏa hoạn khắp nơi.
  33Ngài quật ngã những cây nho và cây vả của chúng,
  Khiến cây cối của chúng ngã rạp khắp nơi trong xứ.
  34Ngài phán nữa, vô số cào cào từ đâu ập đến;
  Chấu chấu phủ tràn lan, không thể đếm được.
  35Chúng cắn phá mọi cỏ cây còn lại trong xứ;
  Chúng cắn ăn mọi cây cối còn sót trên đất.
  36Ngài cũng đánh hạ các con đầu lòng trong xứ của chúng,
  Những đứa con sinh ra khi sức lực của chúng còn dồi dào.

  37Rồi Ngài đem dân I-sơ-ra-ên ra đi với biết bao vàng bạc;
  Chẳng có ai yếu mệt trong các chi tộc của Ngài.
  38Dân Ai-cập vui mừng khi họ lìa khỏi xứ,
  Vì nỗi sợ hãi dân I-sơ-ra-ên đã bao trùm trên chúng khắp nơi.
  39Ngài đã giăng một đám mây che mát trên đầu họ;
  Ngài cũng ban một ánh lửa để họ có ánh sáng lúc đêm về.
  40Họ đòi thịt, Ngài ban cho họ chim cút nhiều vô số;
  Ngài đã cho họ được no nê bằng bánh từ trời.
  41Ngài mở vầng đá để nước ngọt tuôn ra lai láng;
  Nước trào phun như dòng sông giữa nơi hạn hán khô cằn,
  42Vì Ngài nhớ lại những lời thánh của Ngài,
  Những lời Ngài đã phán với Áp-ra-ham tôi tớ Ngài.

  43Ngài đã đem dân Ngài ra đi trong vui mừng hớn hở;
  Ðem những kẻ Ngài chọn xuất hành với tiếng reo hò vui vẻ.
  44Ngài đã ban xứ của các dân cho họ làm sản nghiệp;
  Ngài đã cho họ hưởng sức lao động của các dân,
  45Ðể họ vâng giữ các luật lệ Ngài,
  Và tuân theo các luật pháp Ngài.
  Hãy ca ngợi CHÚA!