105

Tình yêu Thượng Đế dành cho Ít-ra-en

  1Hãy cảm tạ Chúa và rao truyền danh Ngài.
   Hãy thuật cho các quốc gia những việc Ngài làm.
  2Hãy hát xướng; hãy ca ngợi Ngài.
   Hãy thuật lại các việc diệu kỳ của Ngài.
  3Hãy vui mừng trong sự kiêu hãnh;
   những người tìm kiếm Chúa hãy vui mừng.
  4Hãy tìm kiếm nơi Chúa và sức mạnh của Ngài;
   hãy luôn luôn đến cùng Ngài để xin cứu giúp.
  5Hãy nhớ lại các việc diệu kỳ Ngài đã làm;
   những việc lạ lùng và các phán quyết của miệng Ngài.
  6Các ngươi là dòng dõi của tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham,
   con cháu Gia-cốp, dân được
   lựa chọn của Ngài.
  7Chúa là Thượng Đế chúng ta.
   Ngài cai trị toàn thế giới.
  8Ngài sẽ mãi mãi tôn trọng giao ước Ngài,
   và luôn luôn giữ lời hứa.
  9Ngài giữ giao ước đã lập với Áp-ra-ham
   và lời hứa Ngài cùng Y-sác.
  10Ngài xác nhận giao ước cho Gia-cốp;
   lập thành giao ước với Ít-ra-en cho đến đời đời.
  11Chúa phán, “Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an,
   xứ đó sẽ thuộc về các ngươi.”
  12Khi Ngài tuyên bố những điều ấy thì dân cư của Ngài hãy còn ít oi.
   Họ là kiều dân trong xứ.
  13Họ lưu lạc từ nước nầy sang nước khác,
   từ vương quốc nầy đến vương quốc nọ.
  14Tuy nhiên Chúa không cho ai
   ức hiếp họ;
   Ngài cảnh cáo các vua không được làm hại họ.
  15Ngài bảo, “Chớ có đụng đến dân được chọn lựa của ta,
   không được làm hại các nhà tiên tri ta.”
  16Thượng Đế đưa thời kỳ đói kém đến trong xứ,
   Ngài tiêu hủy mọi nguồn thực phẩm.
  17Sau đó Ngài sai một người đi trước họ tức Giô-xép, bị bán làm nô lệ.
  18Chúng xiềng chân người
   và đeo gông vào cổ người.
  19Cho đến thời kỳ mà người đã tiên đoán xảy đến,
   lời của Chúa chứng tỏ Giô-xép nói đúng.
  20Vua Ai-cập cho gọi Giô-xép đến và thả người ra;
   nhà lãnh đạo quần chúng phóng thích người.
  21Vua đặt người cai quản cả cung vua;
   Giô-xép quản trị mọi tài sản vua.
  22Người có quyền sai khiến các hoàng thân.
   Người dạy khôn cho các bậc lão thành.
  23Sau đó cha người là Ít-ra-en đến Ai-cập;
   Gia-cốp trú ngụ tại xứ Cham.
  24Chúa khiến dân Ngài sinh sôi
   nẩy nở,
   làm cho họ lớn mạnh hơn kẻ thù họ.
  25Ngài làm cho người Ai-cập ghét dân Ngài
   để họ nghịch các tôi tớ Ngài.
  26Rồi Ngài sai tôi tớ Ngài là Mô-se,
   và A-rôn là người Ngài đã chọn.
  27Họ làm các dấu lạ giữa người Ai-cập
   và thực hiện các phép lạ trong xứ Cham.
  28Chúa sai bóng tối đến khiến xứ
   tối mịt,
   nhưng người Ai-cập chống nghịch lời Ngài.
  29Chúa liền biến nước ra máu khiến cá đều chết.
  30Rồi xứ bị ếch nhái tràn ngập,
   thậm chí tràn vào phòng ngủ của các quan cai trị.
  31Chúa phán thì ruồi nhặng bay đến,
   muỗi mòng tràn lan khắp xứ.
  32Ngài khiến mưa đá rơi xuống thay vì mưa
   và sai sấm vang chớp loè khắp xứ.
  33Ngài tàn phá các dây nho và cây vả họ,
   Ngài tiêu diệt cây cối khắp xứ.
  34Ngài phán thì cào cào liền bay tới ào ạt nhiều vô kể.
  35Chúng ăn sạch các cây xanh
   trong xứ
   cùng những gì do đất họ sinh ra.
  36Chúa cũng giết các con trai đầu lòng trong xứ,
   tức con trưởng nam của mỗi gia đình.
  37Sau đó Ngài dẫn dân Ngài ra khỏi Ai-cập,
   họ mang theo bạc và vàng,
   không một ai trong vòng họ vấp té hay bị bỏ lại.
  38Dân Ai-cập quá mừng khi dân sự Ngài ra đi,
   vì người Ai-cập rất sợ họ.
  39Chúa dùng đám mây làm bóng mát cho họ,
   và soi sáng bóng đêm bằng ánh lửa.
  40Họ xin, Ngài liền sai chim cút đến
   và cho họ ăn no nê bánh từ trời.
  41Chúa chẻ tảng đá, nước liền phun ra;
   chảy như sông giữa sa mạc.
  42Chúa nhớ lại lời hứa thánh mà Ngài lập với Áp-ra-ham tôi tớ Ngài.
  43Thượng Đế mang dân Ngài ra trong niềm hân hoan,
   là dân chọn lựa của Ngài trong tiếng ca hát.
  44Ngài cấp cho họ đất đai của các dân tộc khác,
   họ nhận lãnh công lao của kẻ khác.
  45Ngài làm như thế để họ giữ mệnh lệnh Ngài
   và vâng theo lời dạy của Ngài.
  Hãy ca ngợi Chúa!