105

Vajtswv Thiab Nws Haivneeg

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 16.8-22)

  1Cia li ua tus TSWV tsaug,
  cia li piav nws lub koob lub npe uas zoo
   kawg nkaus rau sawvdaws;
  cia li qhia kom txhua haivneeg paub
   tus TSWV tej haujlwm uas nws ua.
  2Cia li hu nkauj qhuas tus TSWV;
  cia li qhia kom txhua tus paub
   tus TSWV
   tej txujci tseemceeb uas nws ua.
  3Cia li zoo siab rau qhov peb yog
   Vajtswv tug;
  txhua tus uas pehawm nws cia li
   zoo siab.
  4Cia li mus cuag tus TSWV thiab thov nws pab,
   thiab niaj hnub pehawm nws.
  5-6Nej cov uas yog Anplahas uas yog
   tus TSWV tus tubtxib cov xeebntxwv,
  nej cov uas yog Yakhauj tus uas tus
   TSWV xaiv tseg cov xeebntxwv:
  nej yuav tsum nco ntsoov tej txujci
  tseemceeb uas tus TSWV ua thiab
   nws txojkev txiav txim.
  
  7Tus TSWV yog peb tus Vajtswv;
  nws yog tus uas txiav txim rau neeg ntiajteb txhua tus.
  8Nws yuav ceev nws tej lus cog tseg
   mus ibtxhis,
  nws tej lus cog tseg kav txog ib txhiab tiam neeg.
  9Tus TSWV yuav ceev tej lus uas nws
   tau cog tseg rau Anplahas
  thiab tej lus uas nws tau cog tseg rau
   Ixaj lawm.
  10Tus TSWV coglus nrog Yakhauj tib zaug xwb kav mus ibtxhis.
  11Nws hais tias, “Kuv yuav muab lub
  tebchaws Kana-as rau koj ua koj tug mus li.”

  12Thaum Vajtswv haivneeg tsis tau
   huam vam coob,
  mas lawv tsiv ib qho rau ib qho hauv
   lub tebchaws Kana-as.
  13Lawv tsiv ib haivneeg mus rau ib haivneeg,
  thiab lawv tsiv ib lub tebchaws mus rau ib lub tebchaws.
  14Tiamsis Vajtswv tsis pub leejtwg
   tsimtxom lawv li;
  nws tsomkwm lawv thiab txwv tej vajntxwv hais tias:
  15“Nej tsis txhob ua li cas rau cov
   tubtxib uas kuv xaiv lawm;
  nej tsis txhob kov kuv cov cevlus.”

  16Tus TSWV rho lawv tej zaub mov lawm,
  thiab tso kev tshaib nqhis rau lawv lub tebchaws.
  17Tiamsis nws tso ib tug txivneej ua
   lawv ntej mus,
  tus ntawd yog Yauxej, tus uas raug
   muab muag mus ua luag qhev.
  18Luag muab saw hlau khi nws ob txhais
  kotaw, thiab muab khawb hlau khawm nws cajdab,
  19mus txog thaum Yauxej tej lus tshwm muaj tseeb,
  tus TSWV tej lus ua timkhawv qhia hais tias Yauxej yog tus ncaj.
  20Ces tus vajntxwv uas kav tebchaws
   Iziv thiaj samhwm kom cov nomtswv uas saib
   pejxeem muab Yauxej tso.
  21Vajntxwv tsa Yauxej ua ib tug nom
  loj thiab ua tus tswj thoob plaws lub tebchaws,
  22Yauxej muaj hwjchim loj tshaj
   vajntxwv tsoom nomtswv txhua tus,
  thiab muaj hwjchim samhwm rau
   vajntxwv cov tuavxam txhua tus.
  23Ces Yakhauj thiaj tsiv mus rau nram
   tebchaws Iziv,
  thiab mus nyob hauv lub tebchaws ntawd lawm.
  24Tus TSWV pub nws haivneeg muaj tubki huamvam coob
  thiab ua rau lawv muaj zog tshaj lawv cov yeebncuab.
  25Nws ua kom cov neeg Iziv ntxub nws
  haivneeg thiab dag ntxias nws cov tubtxib.

  26Ces nws txib Mauxes uas yog nws tus tubtxib,
  thiab Aloos tus uas nws xaiv tseg lawm mus.
  27Mauxes thiab Aloos tau ua Vajtswv tes haujlwm loj,
  thiab ua tej txujci tseemceeb nram tebchaws Iziv.
  28Vajtswv tso kev tsaus ntuj los rau
   hauv tebchaws Iziv,
  tiamsis cov neeg Iziv tsis mloog
   nws tej lus samhwm.
  29Tus TSWV muab lawv tej dej hloov ua ntshav
  thiab ua rau lawv tej ntses tuag tas huv tibsi.
  30Muaj qav los puv nkaus hauv lawv
   lub tebchaws;
  thiab los puv nkaus rau hauv vajntxwv lub loog.
  31Vajtswv hais, ces txawm muaj yoov
   qaib thiab yoov ya los puv nkaus hauv lub tebchaws.
  32Vajtswv tso lawg hloov nag thiab ua
  xob laim cig liab vog los rau hauv lawv lub tebchaws;
  33Vajtswv ua rau lawv tej txiv hmab,
  txiv ncuavpias thiab tej ntoo lov tuag tas.
  34Vajtswv hais, ces txawm muaj kooj ya los,
  muaj ntau vam tus kooj yeej suav tsis txheeb li.
  35Cov kooj ntawd noj tej ntoo thiab
  tej qoobloo thoob plaws lub tebchaws tas dulug.
  36Vajtswv tua cov neeg Iziv txhua yim
   tus tub hlob tuag tas.

  37Ces tus TSWV thiaj coj cov
   Yixalayees khiav tawm;
  lawv coj nyiaj coj kub ntau heev
   nrog lawv mus,
  lawv txhua tus puavleej noj qab nyob
   zoo thiab muaj zog khov kho.
  38Cov Iziv ntshai cov Yixalayees kawg li,
  thiab zoo siab uas cov Yixalayees khiav mus lawm.
  39Vajtswv ua ib tauv huab los roos nws
   haivneeg,
  thiab ua tus nplaim hluavtaws rau lawv pom kev hmo ntuj.
  40Lawv thov, thiab nws tso noog
   ncuab los;
  nws tso manas saum ntuj los rau lawv noj nplua mias.
  41Nws rua pobzeb, ces txawm dej txhawv tawm los,
  thiab ntws mus rau hauv tiaj suabpuam cuag li ib tug dej.
  42Nws nco ntsoov nws tej lus tseemceeb
  uas nws tau cog tseg rau nws tus tubtxib Anplahas lawm.

  43Yog li ntawd, nws thiaj coj haivneeg
   uas nws xaiv tseg tawm mus,
  ces lawv hu nkauj zoo siab kawg li.
  44Nws muab lwm haivneeg tej tebchaws los
   ua nws haivneeg tug,
  thiab cia nws haivneeg tau kav luag tej tebchaws.
  45Yog li ntawd, nws haivneeg thiaj li
  ceev nws tej kevcai, thiab ua raws li
   nws tej lus samhwm.

  Cia li qhuas tus TSWV!