105

Ơi Adai Pơgang Ƀing Ană Plei Ñu

(1 Hră Ruai 16:8-22)

  1Hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh laih anŭn kơkuh pơpŭ bĕ kơ anăn Ñu;
   pơhaih bĕ amăng abih bang ƀing kơnung djuai hơdôm tơlơi bruă dưi mơyang Ñu hơmâo ngă laih.
  2Adoh bơni kơ Ñu, adoh bơni hơơč bĕ kơ Ñu;
   ră ruai bĕ abih bang tơlơi bruă yom pơphan Ñu hơmâo ngă laih.
  3Pơư pơang bĕ amăng anăn rơgoh hiam Ñu yuakơ hơdôm tơlơi bruă anŭn;
   brơi bĕ pran jua hlơi pô hơduah sem Yahweh hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai.
  4Kơnang bĕ kơ Yahweh kiăng kơ Ñu pha brơi tơlơi kơtang Ñu,
   laih anŭn kơkuh pơpŭ bĕ ƀơi anăp ƀô̆ mơta Ñu nanao.

  5Djă̱ hơdơr bĕ hơdôm tơlơi bruă dưi mơyang Ñu hơmâo ngă laih,
   hơdôm tơlơi mơsêh mơyang Ñu laih anŭn hơdôm tơlơi phat kơđi Ñu pơhaih laih ƀơi ƀing rŏh Ñu.
  6Ơ ƀing ană tơčô Abraham, jing ding kơna Ñu hơi,
   Ơ ƀing ană tơčô Yakôb anŭn, jing ƀing Ñu ruah mă laih ăh,
   djă̱ hơdơr bĕ abih tơlơi anŭn.
  7Ñu yơh jing Yahweh Ơi Adai ta;
   Ñu jing Pô phat kơđi kơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah yơh.

  8Yahweh či djă̱ pioh tơlơi pơgop Ñu hlŏng lar,
   laih anŭn khul tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih či dŏ truh kơ rơbâo rơbăn rơnŭk pơanăp yơh.
  9Ñu či djă̱ pioh tơlơi pơgop Ñu pơjing laih hăng Abraham,
   laih anŭn pơphrâo glaĭ dơ̆ng tơlơi pơgop anŭn hăng Isa̱k yơh tơdang Ñu ƀuăn rơ̆ng hăng gơ̆.
  10Ñu pơkơjăp laih tơlơi ƀuăn rơ̆ng anŭn hăng Yakôb jing ană Isa̱k,
   jing sa tơlơi pơgop hlŏng lar hăng Israel yơh tui anai:
  11“Kơ ih yơh Kâo či pha brơi anih lŏn Kanaan,
   jing hĭ lŏn kŏng ngăn kơ ih pô yơh.”

  12Hlak hlâo adih tơdang ƀing Yakôb kơnơ̆ng hơmâo ƀiă mơnuih đôč,
   ƀing gơñu jing ƀiă yơh laih anŭn jing kar hăng ƀing tuai yơh amăng anih lŏn anŭn.
  13Ƀing gơñu đuaĭ hyu mơ̆ng čar anai truh pơ čar adih,
   mơ̆ng dêh čar anai truh pơ dêh čar pơkŏn yơh.
  14Samơ̆ Ñu ƀu brơi hlơi pô kơtư̆ juă ƀing gơ̆ ôh;
   kiăng kơ pơgang ƀing gơ̆ yơh Ñu ƀuăh khă hĭ kơ ƀing pơtao tui anai:
  15“Anăm ngă sat kơ ƀing ding kơna Kâo hơmâo ruah laih ôh,
   anăm pơrăm hĭ ôh ƀing pô pơala Kâo.”

  16Yahweh brơi rai tơlơi ư̆ rơpa truh ƀơi lŏn čar ƀing Yakôb dŏ hơdip
   laih anŭn pơrai hĭ abih gơnam tăm gơñu.
  17Samơ̆ kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing gơ̆, Ñu pơkiaŏ nao sa čô nao hlâo kơ ƀing gơ̆,
   anŭn jing Yôsêp yơh, jing pô ƀing ayŏng ñu sĭ hĭ gơ̆ jing sa čô hlŭn.
  18Tơdơi kơ anŭn tơdang arăng mă krư̆ hĭ gơ̆ amăng sang mơnă,
   arăng anŭh pơrơka hĭ tơkai gơ̆ hăng čuăk,
   laih anŭn tơƀăk brơi guang pơsơi ƀơi tơkuai gơ̆.
  19Boh hiăp Yahweh pơhiăp laih hăng Yôsêp kiăng lông lăng gơ̆
   tơl tơlơi gơ̆ hơmâo laĭ lui hlâo laih pơkrĕp truh hĭ yơh.
  20Giŏng anŭn, pơtao Êjip pơkiaŏ arăng nao pơrơngai hĭ gơ̆;
   jing pô khua git gai lŏn čar anŭn pŏk phư hĭ gơ̆ laih.
  21Pơtao anŭn brơi gơ̆ jing pô khua git gai kơ kơnŭk kơna ñu,
   tui anŭn gơ̆ jing pô khua wai lăng abih bang dram gơnam lŏn čar ñu yơh.
  22Yôsêp dưi kơčrâo brơi ƀing khua moa pơtao anŭn tui hăng tơlơi ñu pô kiăng yơh
   laih anŭn pơtô tơlơi rơgơi kơ ƀing djru pơmĭn pơtao.

  23Tơdơi kơ anŭn, Israel jing ama Yôsêp ăt mŭt nao pơ lŏn čar Êjip mơ̆n;
   tui anŭn ƀing Yakôb anŭn dŏ hơdip amăng čar anŭn, jing čar ƀing ană tơčô Ham yơh.
  24Yahweh pha brơi kơ ană plei Ñu đĭ kơyar rai lu biă mă
   laih anŭn pơjing brơi ƀing gơ̆ lu hloh kơ ƀing Êjip, jing ƀing rŏh ayăt ƀing gơ̆ yơh.
  25Tui anŭn, Ñu ngă kơ pran jua ƀing Êjip pơrơmut kơ ană plei Ñu
   laih anŭn ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ding kơna Ñu anŭn.

  26Tơdơi kơ anŭn, Yahweh pơkiaŏ nao Môseh jing ding kơna Ñu,
   hrŏm hăng A̱rôn jing pô Ñu hơmâo ruah mă laih
   kiăng kơ dua čô anŭn nao pơ pơtao Êjip.
  27Ƀing gơñu ngă bruă gru kơnăl mơsêh mơyang Ñu amăng čar anŭn,
   jing ngă hơdôm tơlơi dưi mơyang amăng anih lŏn ƀing Ham yơh.
  28Ñu brơi rai tơlơi kơnăm mơmŏt laih anŭn ngă brơi kơ lŏn čar anŭn mơmŏt tĭt biă mă,
   samơ̆ ƀing Êjip hơngah ƀu kiăng gưt tui ôh tơlơi Ñu pơđar kiăng kơ ƀing Israel tơbiă nao rơngai.
  29Ñu pơplih hĭ khul ia gơñu jing hĭ drah,
   laih anŭn ngă brơi kơ khul akan amăng khul ia anŭn djai hĭ abih.
  30Amăng lŏn čar gơñu bă blai kơ ajĭk mŭt rai;
   ajĭk anŭn ăt mŭt nao truh pơ khul anih đih pĭt ƀing khua moa gơñu mơ̆n.
  31Yahweh pơtă, tui anŭn khul roai wăng ŭk ur rai mơtam
   wơ̆t hăng mơrui yui bă blai amăng lŏn čar gơñu.
  32Ñu pơplih hĭ ia hơjan jing ple̱r tơlŏ
   wơ̆t hăng kơmlă ƀlĭp ƀlăp amăng djŏp lŏn čar gơñu mơ̆n;
  33Tui anŭn yơh, Ñu pơrai hĭ khul phŭn boh kơƀâo hăng phŭn boh hra gơñu
   laih anŭn pơjŏh hĭ abih phŭn kơyâo pơkŏn amăng lŏn čar gơñu.
  34Yahweh pơtă tui anŭn hơmâo khul kơtop rai,
   jing khul kơtop kơplŏng lu ƀu thâo yap ôh.
  35Tui anŭn, khul kơtop anŭn ƀơ̆ng hĭ abih bang boh čroh amăng anih lŏn gơñu,
   laih anŭn ƀơ̆ng hĭ wơ̆t hăng abih bang gơnam tăm amăng đang hơma gơñu.
  36Giŏng anŭn, Ñu taih pơrai hĭ abih bang ană kơčoa amăng lŏn čar Êjip,
   anŭn jing boh bơnga blung hlâo kơ abih bang ană plei gơñu yơh.

  37Yahweh ba tơbiă đuaĭ hĭ ƀing Israel jing ƀing djă̱ ba wơ̆t lu gơnam pơhrôp hăng amrăk mah yơh,
   laih anŭn amăng ƀing kơnung djuai anŭn lŏm kơ Ñu kŏn hơmâo hlơi pô tơdu rơmơ̆n lơi.
  38Ƀing Êjip mơak mơai yơh tơdang ƀing Israel tơbiă đuaĭ hĭ laih,
   yuakơ ƀing gơñu huĭ bra̱l kơ ƀing Israel.
  39Ñu brơi kơthul go̱m kiăng dui ba ƀing ană plei Ñu,
   laih anŭn apui kiăng pơčrang bơngač kơ gơñu amăng mlam.
  40Ƀing gơñu rơkâo kơ añăm ƀơ̆ng, tui anŭn Yahweh brơi rai čim wăt,
   laih anŭn pơhrăp hĭ ƀing gơñu hăng gơnam ƀơ̆ng mơ̆ng adai adih yơh.
  41Ñu pŏk pơčơđang hĭ boh pơtâo laih anŭn ia ƀlĕ rai yơh,
   laih anŭn rô nao amăng tơdron ha̱r kar hăng sa krong ia.

  42Yahweh ngă tui anŭn yuakơ Ñu ƀu wơr hĭ ôh tơlơi pơgop rơgoh hiam Ñu
   jing tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih hăng ding kơna Ñu Abraham.
  43Tui anŭn, Ñu ba tơbiă đuaĭ hĭ ƀing ană plei Ñu hăng tơlơi mơak,
   sĭt hăng tơlơi ur dreo mơak mơai yơh ƀing mơnuih Ñu ruah mă anŭn tơbiă đuaĭ.
  44Ñu pha brơi kơ ƀing gơ̆ anih lŏn ƀing kơnung djuai tuai,
   laih anŭn brơi kơ ƀing gơ̆ mă tŭ khul đang hơma ƀing tuai anŭn hơmâo pơkra laih,
  45kiăng kơ ƀing ană plei Ñu či djă̱ pioh tơlơi pơtă pơtăn Ñu,
   laih anŭn gưt tui abih tơlơi juăt Ñu yơh.

  Bơni hơơč kơ Yahweh!