105

Đức Chúa Trời Và Dân Ngài

  1Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn Danh Ngài;
   Hãy truyền cho muôn dân biết các việc quyền năng Ngài.
  2Hãy ca hát cho Chúa, hãy ca ngợi Ngài;
   Hãy công bố tất cả những việc diệu kỳ của Ngài.
  3Thật vinh hạnh ở trong danh thánh Ngài;
   Nguyện lòng những người tìm kiếm CHÚA được vui vẻ.
  4Hãy tìm kiếm CHÚA và sức lực Ngài;
   Hãy luôn luôn tìm kiếm sự hiện diện Ngài.
  5Hãy ghi nhớ những việc diệu kỳ Ngài đã làm;
   Những phép lạ và những phán xét miệng Ngài đã phán.
  6Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài;
   Hỡi con cái Gia-cốp, những người Ngài chọn.
  7Chính Ngài, CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta;
   Các phán xét của Ngài là cho toàn trái đất.
  8Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi,
   Và nhớ lời Ngài đã truyền đến ngàn đời;
  9Giao ước mà Ngài đã lập với Áp-ra-ham,
   Lời thề mà Ngài đã thề cùng Y-sác;
  10Ngài cũng xác nhận nó với Gia-cốp như một quy luật;
   Với Y-sơ-ra-ên như một giao ước đời đời.
  11Ngài phán: Ta sẽ ban cho ngươi vùng đất Ca-na-an,
   Là sản nghiệp của các ngươi.
  12Lúc ấy họ là một nhóm nhỏ,
   Ít người, là kiều dân tạm trú trong xứ;
  13Đi từ nước này sang nước nọ;
   Từ vương quốc này đến dân tộc khác.
  14Ngài không để ai áp bức họ;
   Vì cớ họ, Ngài quở trách các vua;
  15Rằng: “Chớ đụng đến những người được ta xức dầu,
   Đừng làm hại các tiên tri của ta.”
  16Ngài đem đói kém đến trong xứ;
   Ngài hủy hoại nguồn lương thực của chúng.
  17Ngài sai một người đi trước họ,
   Là Giô-sép bị bán làm nô lệ.
  18Chân người bị cùm đau đớn;
   Cổ người phải đeo xiềng sắt,
  19Cho đến khi lời tiên đoán của người được ứng nghiệm.
   Lời của CHÚA chứng nghiệm người là đúng.
  20Vua sai tha Giô-sép;
   Đấng cai trị các dân phóng thích người.
  21Vua đặt người cai quản cung vua,
   Lập người quản trị mọi tài sản mình;
  22Để giáo huấn các quan theo ý mình
   Và dạy dỗ các trưởng lão của vua khôn ngoan.
  23Bấy giờ ông Y-sơ-ra-ên xuống Ai-cập,
   Tức là Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Cham.
  24Chúa làm cho dân Ngài tăng thêm nhiều
   Và mạnh hơn kẻ thù họ.
  25Ngài làm người Ai-cập trở lòng ghét dân Ngài;
   Chúng đối xử xảo trá với các tôi tớ Ngài.
  26Ngài sai Môi-se, tôi tớ Ngài
   Và A-rôn, người Ngài đã chọn.
  27Họ thực hiện những dấu lạ ở giữa chúng;
   Làm những phép lạ tại đất Cham.
  28Ngài sai tối tăm đến khiến xứ mù mịt;
   Để chúng không chống nghịch Ngài.
  29Ngài biến nước của chúng thành máu;
   Làm cho cá chết hết.
  30Đất đai chúng nó tràn ngập ếch nhái,
   Đầy cả trong cung thất của vua.
  31Ngài phán, hàng loạt ruồi mòng bay đến,
   Muỗi đến trên khắp bờ cõi chúng nó.
  32Thay vì mưa Ngài giáng mưa đá xuống trên chúng,
   Làm lửa cháy khắp trên đất.
  33Ngài phá hủy vườn nho lẫn cây vả;
   Bẻ gãy cây cối trong bờ cõi chúng.
  34Ngài phán bảo châu chấu kéo đến,
   Cào cào nhiều vô số kể;
  35Chúng ăn hết cây cỏ trên đất;
   Chúng ăn sạch mùa màng nơi đồng ruộng.
  36Ngài diệt tất cả các con trưởng nam tại Ai-cập,
   Là trái đầu mùa của nguồn sinh lực chúng.
  37Bấy giờ Ngài dẫn dân Ngài ra đi với đầy vàng lẫn bạc;
   Không một ai trong các chi tộc yếu đuối.
  38Ai-cập vui vẻ khi dân Ngài ra đi
   Vì chúng nó kinh hoàng về họ.
  39Ngài trải mây ra để che chở;
   Lửa để soi sáng ban đêm.
  40Dân Ngài cầu xin,
   Ngài ban cho họ chim cút và bánh từ trời ăn no nê.
  41Ngài chẻ đá, nước phun ra,
   Chảy trong sa mạc như dòng sông.
  42Vì Ngài nhớ lại lời hứa thánh
   Ngài đã ban cho Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài;
  43Nên Ngài dẫn dân Ngài ra đi với sự vui mừng,
   Tức là những người Ngài đã chọn ra đi trong tiếng ca hát khải hoàn.
  44Ngài ban cho họ đất đai của các nước,
   Thừa hưởng công lao của các dân.
  45Để cuối cùng họ vâng theo các quy luật
   Và gìn giữ kinh luật Ngài.
  Ha-lê-lu-gia!