107

Ntu 5

(Zaaj nkauj 107 - 150)

Vaajtswv cawm dim kev txom nyem

  1Ca le ua Yawmsaub tsaug, vem nwg zoo kawg,
   nwg txujkev hlub ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  2Ca cov kws Yawmsaub txhwv dim lawd
   has le ntawd,
  yog cov kws nwg txhwv dim
   huv yeeb ncuab txhais teg lug
  3hab sau tawm huv tej tebchaws
   saab nub tuaj saab nub poob,
   saab peg saab nraag huvsw lug ua ke.

  4Muaj ib txha moog moog lug lug
   huv ntuj nraag teb do,
  nrhav tsw tau kev moog
   rua huv lub moos twg kws puab nyob tau.
  5Puab tshaib plaab nqhes dej,
   puab tug ntsuj plig
   qaug zug taag rua huv puab.
  6Thaus puab raug ceblaaj
   puab quaj thov Yawmsaub,
  nwg kuj tso puab dim
   puab tej kev txom nyem nyuaj sab.
  7Nwg coj puab taug txujkev ncaaj,
   moog txug ib lub moos kws puab nyob tau.
  8Ca puab ua Yawmsaub tsaug
   vem nwg txujkev hlub ruaj khov
  hab nwg tej num phemfwj
   kws nwg ua paab ib tsoom tuabneeg.
  9Tug kws nqhes, nwg kuj pub kuas txaus,
   tug kws tshaib, nwg kuj pub
   tej yaam zoo kuas tsau.

  10Ib txha nyob huv qhov tsaus ntuj
   hab qhov tsaus dub ncab,
  yog cov kws raug kaw txom nyem
   hab raug saw hlau khi,
  11vem puab faav xeeb Vaajtswv tej lug,
   hab saib tsw taug
   tug kws Luj Dua Ndais tej lug qha.
  12Vaajtswv ua rua puab lub sab qaug zug
   vem ua num nyaav,
   puab qaug taag tsw muaj leejtwg paab.
  13Thaus puab raug ceblaaj
   puab quaj thov Yawmsaub,
  nwg kuj tso puab dim
   puab tej kev txom nyem nyuaj sab.
  14Nwg coj puab tawm huv qhov tsaus dub ncab
   hab qhov tsaus ntuj nti lug.
   hab muab tej saw kws khi puab tu pov tseg.
  15Ca puab ua Yawmsaub tsaug
   vem nwg txujkev hlub ruaj khov
  hab nwg tej num phemfwj
   kws nwg ua paab ib tsoom tuabneeg.
  16Nwg tsoo tej qhov rooj tooj lab,
   hab txav tej taab hlau pov tseg.

  17Ib txha kuj ruag vem puab tej kev txhum txem.
   Vem tim puab tej kev txhum
   puab txhad raug txom nyem.
  18Puab ntxub txhua yaam zaub mov,
   puab moog ze lub qhov rooj kev tuag.
  19Thaus puab raug ceblaaj
   puab quaj thov Yawmsaub,
  nwg kuj tso puab dim
   puab tej kev txom nyem nyuaj sab.
  20Nwg xaa nwg tej lug moog
   hab khu puab tej mob
   hab tso puab dim kev puam tsuaj.
  21Ca puab ua Yawmsaub tsaug
   vem nwg txujkev hlub ruaj khov
  hab nwg tej num phemfwj
   kws nwg ua paab ib tsoom tuabneeg.
  22Ca puab ua kevcai xyeem ua nwg tsaug,
   hab hu nkauj xyiv faab
   pav txug tej kws nwg ua lug lawd.

  23Ib txha kuj caij nkoj moog huv havtxwv,
   nrhav noj huv dej havtxwv kws luj.
  24Puab pum tej kws Yawmsaub ua
   yog nwg tej num phemfwj
   huv havtxwv kws tub.
  25Nwg has lug hab ua kuas muaj
   cua daaj cua dub ntsawj,
   ua rua dej havtxwv ndaas tej nam nthwv.
  26Cov tuabneeg hov nce moog nto ntuj
   hab poob rua huv qhov kws tub heev.
  Puab lub sab ntsws yaaj taag
   rua tej xwm txheej phem kws puab raug.
  27Puab qaug yoj quas yeeg ua pig ua poog
   yaam le qaug cawv,
   hab kawg tswvyim lawm.
  28Mas thaus puab raug ceblaaj
   puab quaj thov Yawmsaub,
  nwg kuj cawm puab dim
   puab tej kev txom nyem nyuaj sab.
  29Nwg ua rua cua daaj cua dub tu,
   hab tej nthwv dej havtxwv kuj tug lawm.
  30Puab txawm zoo sab
   vem yog puab nyob tug yeeg lawm,
  nwg kuj coj puab lug rua lub chaw
   kws puab xaav moog.
  31Ca puab ua Yawmsaub tsaug
   vem nwg txujkev hlub ruaj khov
  hab nwg tej num phemfwj
   kws nwg ua paab ib tsoom tuabneeg.
  32Ca puab qhuas ntxhas nwg rua huv
   ib tsoom tuabneeg kws tuaj txoos ua ke,
  hab qhuas nwg rua huv
   cov kev txwj quas laug kws tuaj sablaaj.

  33Nwg muab tej nam dej
   ntxeev ua ntuj nraag teb do,
  hab tej qhov dej txhawv
   ntxeev ua aav qhuav nkig nkuav,
  34hab muab lub tebchaws kws qoob loos zoo
   ntxeev ua chaw do cuas hab daw ntsev
  vem tim cov tuabneeg
   kws nyob lub tebchaws hov kev limham.
  35Nwg muab ntuj nraag teb do
   ntxeev ua paag dej,
  hab tebchaws qhuav nkig nkuav
   ntxeev ua qhov dej txhawv.
  36Nwg pub cov tuabneeg tshaib
   tau nyob hov ntawd,
  mas puab tswm tsaa lub moos
   ua puab lub chaw nyob.
  37Puab tseb noob rua huv teb
   hab cog vaaj txwv maab,
   mas tau qoob ntsu heev.
  38Nwg foom koob moov rua puab,
   puab txhad le fuam vaam coob,
  hab nwg tsw ca puab tej tsaj txhu
   tsawg quas zug.

  39Thaus puab raug luas muab rhuav
   tsawg zuj zug hab raug kev quab yuam,
  raug tej kev ceblaaj hab raug tej kev
   nyuaj sab ua rua puab poob qeg,
  40mas Vaajtswv saib tsw taug
   cov kws ua thawj,
  hab ua rua cov thawj hov moog moog lug lug
   huv tej chaw do cuas kws tsw muaj kev taug.
  41Tassws nwg tsaa cov pluag
   sawv huv qhov txom nyem lug,
  hab ua rua puab tej tub ki
   fuam vaam coob yaam le tej paab yaaj.
  42Cov tuabneeg ncaaj nceeg pum
   mas zoo sab,
  hab cov tuabneeg limham suavdawg
   kaw qhov ncauj.
  43Leejtwg txawj ntse,
   ca nwg ua tuab zoo noog tej nuav,
  ca tuabneeg xaav txug Yawmsaub
   txujkev hlub kws ruaj khov.