107

Ntu 5

(Zaj nkauj 107‑150)

Vajtswv cawm dim kev txom nyem

  1Cia li ua Yawmsaub tsaug,
   vim nws zoo kawg,
  nws txojkev hlub ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  2Cia cov uas Yawmsaub txhiv dim lawd
   hais li ntawd,
  yog cov uas nws txhiv dim
   hauv yeeb ncuab txhais tes los
  3thiab sau tawm hauv tej tebchaws
   sab hnub tuaj sab hnub poob,
   sab ped sab nrad huvsi los ua ke.

  4Muaj ib txhia mus mus los los
   hauv ntuj nrag teb do,
  nrhiav tsis tau kev mus
   rau hauv lub moos twg uas lawv nyob tau.
  5Lawv tshaib plab nqhis dej,
   lawv tus ntsuj plig
   qaug zog tag rau hauv lawv.
  6Thaum lawv raug ceeblaj
   lawv quaj thov Yawmsaub,
  nws kuj tso lawv dim
   lawv tej kev txom nyem nyuaj siab.
  7Nws coj lawv taug txojkev ncaj,
   mus txog ib lub moos uas lawv nyob tau.
  8Cia lawv ua Yawmsaub tsaug
   vim nws txojkev hlub ruaj khov
  thiab nws tej haujlwm phimhwj
   uas nws ua pab ib tsoom neeg.
  9Tus uas nqhis, nws kuj pub kom txaus,
   tus uas tshaib,
   nws kuj pub tej yam zoo kom tsau.

  10Ib txhia nyob hauv qhov tsaus ntuj
   thiab qhov tsaus dub nciab,
  yog cov uas raug kaw txom nyem
   thiab raug saw hlau khi,
  11vim lawv fav xeeb Vajtswv tej lus,
   thiab saib tsis taus
   tus uas Loj Dua Ntais tej lus qhia.
  12Vajtswv ua rau lawv lub siab qaug zog
   vim ua haujlwm hnyav,
   lawv ntog tag tsis muaj leejtwg pab.
  13Thaum lawv raug ceeblaj
   lawv quaj thov Yawmsaub,
  nws kuj tso lawv dim
   lawv tej kev txom nyem nyuaj siab.
  14Nws coj lawv tawm
   hauv qhov tsaus dub nciab
   thiab qhov tsaus ntuj nti los.
  thiab muab tej saw uas khi lawv
   tu pov tseg.
  15Cia lawv ua Yawmsaub tsaug
   vim nws txojkev hlub ruaj khov
  thiab nws tej haujlwm phimhwj
   uas nws ua pab ib tsoom neeg.
  16Nws tsoo tej qhov rooj tooj liab,
   thiab txiav tej las hlau pov tseg.

  17Ib txhia kuj ruam
   vim lawv tej kev txhaum txim.
  Vim tim lawv tej kev txhaum
   lawv thiaj raug txom nyem.
  18Lawv ntxub txhua yam zaub mov,
   lawv mus ze lub qhov rooj kev tuag.
  19Thaum lawv raug ceeblaj
   lawv quaj thov Yawmsaub,
  nws kuj tso lawv dim
   lawv tej kev txom nyem nyuaj siab.
  20Nws xa nws tej lus mus
   thiab kho lawv tej mob
   thiab tso lawv dim kev puam tsuaj.
  21Cia lawv ua Yawmsaub tsaug
   vim nws txojkev hlub ruaj khov
  thiab nws tej haujlwm phimhwj
   uas nws ua pab ib tsoom neeg.
  22Cia lawv ua kevcai xyeem ua nws tsaug,
   thiab hu nkauj xyiv fab
   piav txog tej uas nws ua los lawd.

  23Ib txhia kuj caij nkoj mus hauv hiavtxwv,
   nrhiav noj hauv dej hiavtxwv uas loj.
  24Lawv pom tej uas Yawmsaub ua
   yog nws tej haujlwm phimhwj
   hauv hiavtxwv uas tob.
  25Nws hais lus thiab ua kom muaj
   cua daj cua dub ntsawj,
   ua rau dej hiavtxwv ntas tej niag nthwv.
  26Cov neeg ntawd nce mus nto ntuj
   thiab poob rau hauv qhov uas tob heev.
  Lawv lub siab ntsws yaj tag
   rau tej xwm txheej phem uas lawv raug.
  27Lawv ntog yoj yuj yees ua pig ua poog
   yam li qaug cawv,
   thiab kawg tswvyim lawm.
  28Mas thaum lawv raug ceeblaj
   lawv quaj thov Yawmsaub,
  nws kuj cawm lawv dim
   lawv tej kev txom nyem nyuaj siab.
  29Nws ua rau cua daj cua dub tu,
   thiab tej nthwv dej hiavtxwv kuj tus lawm.
  30Lawv txawm zoo siab
   vim yog lawv nyob tus yees lawm,
  nws kuj coj lawv los rau lub chaw
   uas lawv xav mus.
  31Cia lawv ua Yawmsaub tsaug
   vim nws txojkev hlub ruaj khov
  thiab nws tej haujlwm phimhwj
   uas nws ua pab ib tsoom neeg.
  32Cia lawv qhuas ntxhias nws
   rau hauv ib tsoom neeg
   uas tuaj txoos ua ke,
  thiab qhuas nws rau hauv
   cov kev txwj laus uas tuaj sablaj.

  33Nws muab tej niag dej
   ntxeev ua ntuj nrag teb do,
  thiab tej qhov dej txhawv
   ntxeev ua av qhuav nkig nkuav,
  34thiab muab lub tebchaws uas qoob loo zoo
   ntxeev ua chaw do cuas thiab daw ntsev
  vim tim cov neeg
   uas nyob lub tebchaws ntawd kev limhiam.
  35Nws muab ntuj nrag teb do
   ntxeev ua pas dej,
  thiab tebchaws qhuav nkig nkuav
   ntxeev ua qhov dej txhawv.
  36Nws pub cov neeg tshaib
   tau nyob qhov ntawd,
  mas lawv tsim tsa lub moos
   ua lawv lub chaw nyob.
  37Lawv tseb noob rau hauv teb
   thiab cog vaj txiv hmab,
   mas tau qoob ntsu heev.
  38Nws foom koob hmoov rau lawv,
   lawv thiaj li huaj vam coob,
  thiab nws tsis cia lawv tej tsiaj txhu
   tsawg zuj zus.

  39Thaum lawv raug luag muab
   rhuav tsawg zuj zus
   thiab raug kev quab yuam,
  raug tej kev ceeblaj
   thiab raug tej kev nyuaj siab
   ua rau lawv poob qes,
  40mas Vajtswv saib tsis taus
   cov uas ua thawj,
  thiab ua rau cov thawj ntawd
   mus mus los los hauv tej chaw do cuas
   uas tsis muaj kev taug.
  41Tiamsis nws tsa cov pluag
   sawv hauv qhov txom nyem los,
  thiab ua rau lawv tej tub ki
   huaj vam coob yam li tej pab yaj.
  42Cov neeg ncaj ncees pom mas zoo siab,
   thiab cov neeg limhiam sawvdaws
   kaw qhov ncauj.
  43Leejtwg txawj ntse,
   cia nws ua tib zoo mloog tej no,
  cia neeg xav txog Yawmsaub txojkev hlub
   uas ruaj khov.