107

NTU TSIB

(Phau Ntawv Nkauj 107–150)

Qhuas Vajtswv Tus Muaj Siab Zoo

  1“Cia li ua tus TSWV tsaug, nws yog tus
  muaj lub siab zoo; nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis!”
  2Nej cov uas tus TSWV cawm dim lawm,
  cia li rov hais cov lus no txhua zaus uas nej qhuas tus TSWV.
  Nws tau cawm nej dim ntawm nej cov yeebncuab,
  3thiab coj nej tawm hauv lwm haivneeg tej tebchaws,
  tsis hais sab hnubtuaj, sab hnubpoob,
   sab qaumteb thiab sab qabteb rov los.

  4Muaj ib txhia mus mus los los tom tiaj suabpuam,
  vim lawv nrhiav tsis tau kev mus rau hauv
   lub nroog uas lawv yuav mus nyob.
  5Lawv tshaib plab thiab nqis dej heev,
  lawv tsis muaj chaw cia siab rau qhov twg li.
  6Thaum lawv raug kev nyuaj siab,
  lawv hu txog tus TSWV, nws cawm
   lawv dim kev txomnyem.
  7Nws coj lawv taug kev ncaj nraim
   mus rau hauv lub nroog uas lawv nyob.
  8Lawv yuav tsum ua tus TSWV tsaug
   vim nws txojkev hlub uas tsis paub kawg,
  thiab vim tej txujci tseemceeb uas
   nws tau ua pab lawv lawm.
  9Nws pub dej rau cov neeg nqhis dej
   haus kom txaus siab,
  thiab pub zaub mov zoo rau cov neeg
   tshaib plab noj tsau npo.

  10Muaj qee leej nyob hauv txojkev uas
  tsaus ntuj nti thiab nyuaj siab ntxhov plawv kawg li,
  lawv raug luag muab saw hlau khi rau txim
   txomnyem ntsuav;
  11vim lawv tawv nyom tus Vajtswv uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus
  tej lus samhwm thiab tsis mloog nws tej lus qhia.
  12Lawv qaug zog vim ua haujlwm hnyav heev;
   lawv ntog los tsis muaj leejtwg pab lawv.
  13Thaum lawv raug kev nyuaj siab,
  lawv hu tus TSWV, nws cawm lawv dim txojkev txomnyem.
  14Nws coj lawv tawm hauv txojkev
  nyuaj siab thiab ntxhov plawv uas tsaus ntuj nti los,
  thiab nws ua rau tej saw hlau uas khi lawv tu pes nrho.
  15Lawv yuav tsum ua tus TSWV tsaug
   vim nws txojkev hlub uas tsis paub kawg,
  thiab vim nws tej txujci tseemceeb
   uas nws tau ua pab lawv lawm.
  16Nws tsoo tej qhovrooj uas yog tooj povtseg,
  thiab tsoo tej nqaj hlau ntsoog mos nyoos.

  17Muaj qee leej ruam thiab raug txomnyem
  vim tej kev txhaum thiab kev phem kev qias uas lawv ua;
  18lawv dhuav zaub mov kawg li, lawv twb yuav tuag.
  19Thaum lawv raug kev nyuaj siab,
  lawv hu tus TSWV, nws cawm lawv
   dim tej kev txomnyem.
  20Tus TSWV hais xwb, ces lawv tej
  mob txawm zoo thiab nws cawm lawv dim txojkev tuag.
  21Lawv yuav tsum ua tus TSWV tsaug
   vim nws txojkev hlub uas tsis paub kawg,
  thiab vim tej txujci tseemceeb uas
   nws tau ua pab lawv lawm.
  22Lawv yuav tsum fij khoom ua nws
   tsaug thiab zoo siab luag ntxhi
  hu nkauj qhia txhua yam uas tus TSWV tau ua lawm
   rau sawvdaws mloog.

  23Muaj qee leej tsav nkoj mus los saum
   hiavtxwv, ua lag ua luam nrhiav noj.
  24Lawv pom tej haujlwm uas tus TSWV muaj
   tswvyim ua tau,
  yog nws tej txujci tseemceeb uas nyob hauv hiavtxwv.
  25Vajtswv hais xwb, ces txawm muaj
   tej nthwv cua ntsawj tuaj ua rau dej ntas nphau nphwv.
  26Tej nkoj tshoom pes plaws rau nruab ntug
   thiab poob rov los rau qhov tob.
  Tej xwm no ua rau neeg poob siab thiab ntshai kawg;
  27lawv ntog pujpoog ib yam li neeg
   qaug cawv,
  lawv tej kev txawj ntse pab tsis tau
   lawv lawm.
  28Thaum lawv raug kev nyuaj siab lawv hu tus TSWV,
  nws cawm lawv dim txojkev txomnyem.
  29Nws ua rau tej cua daj cua dub tu,
   thiab ua rau dej hiavtxwv nyob tus yees.
  30Lawv zoo siab heev vim cua daj cua
   dub tu thiab dej hiavtxwv tus lawm.
  Tus TSWV coj lawv los txog ntua lub chaw nres nkoj
  raws li lawv lub siab xav tsis raug kev nyuaj siab li cas.
  31Lawv yuav tsum ua tus TSWV tsaug
   vim nws txojkev hlub uas tsis paub kawg,
  thiab vim tej txujci tseemceeb uas
   nws tau ua pab lawv lawm.
  32Lawv yuav tsum piav tus TSWV
  lub hwjchim loj rau zej tsoom sawvdaws paub,
  thiab qhuas nws rau ib tsoom thawjcoj
   uas tuaj ua ke sablaj mloog.

  33Tus TSWV ua rau tej dej tu qhuav qhawv
  thiab ua rau tej dej cag tu nrho tsis
   ntws li lawm.
  34Nws ua rau tej av rog qab ntsev tsis
   zoo cog dabtsi,
  vim cov neeg uas nyob hauv thaj av ntawd ua phem ua qias.
  35Nws muab tej tiaj suabpuam hloov
   ua pasdej;
  thiab ua kom muaj qhovdej txhawv
   hauv tebchaws mojsab qhua.
  36Nws cia cov neeg tshaib nqhis los nyob rau hauv,
  ces lawv txawm rhawv nroog nyob rau qhov ntawd.
  37Lawv cog qoob thiab txiv hmab
  rau hauv tej teb thiab sau tau qoobloo ntau nplua mias.
  38Nws foom koob hmoov rau nws haivneeg
   muaj tubki huamvam coob;
  nws tsis pub lawv tej tsiaj txhu tus noob li.

  39Thaum Vajtswv haivneeg swb rog,
  vim raug luag tsimtxom thiab raug kev txomnyem,
  40thaum ntawd Vajtswv thuam thiab
   saib tsis taus cov nomtswv,
  thiab ua kom lawv mus mus los los
   tom tiaj suabpuam uas tsis muaj kev.
  41Tiamsis nws cawm cov neeg pluag
   kom dim txojkev txomnyem,
  thiab pub kom lawv tej tubki huamvam
   coob ib yam li tej pab yaj.
  42Thaum cov neeg ncaj ncees pom tej
   xwm no mas lawv zoo siab kawg li,
  tiamsis cov neeg ua phem nyob
   ntsiag to tsis hais ib lo lus li.

  43Thov kom cov neeg muaj tswvyim
   ras txog tej no;
  thov kom lawv lees paub hais tias tus TSWV
  yog tus uas muaj kev hlub uas tsis paub kawg.