108

Thov Vajtswv pab tiv cov yeeb ncuab

(Nt.Nk. 57:7-11, 60:5-12)

Davi zaj nkauj. Yog zaj nkauj hu.
  1Au Vajtswv, kuv lub siab nyob ruaj khov,
   kuv lub siab ruaj khov tiag.
  Kuv yuav hu nkauj,
   kuv lub siab yuav seev suab hu nkauj.
  2Nkauj nog ncas loj
   thiab nkauj nog ncas me 'e,
   cia li tsim dheev,
  kuv yuav tsa kom kaj ntug
   tsim dheev los.
  3Au Yawmsaub, kuv yuav ua koj tsaug
   rau hauv ib tsoom neeg,
  kuv yuav hu nkauj qhuas koj
   rau hauv ib tsoom tebchaws.
  4Vim yog koj txojkev hlub uas ruaj khov
   siab dhau qaum ntuj,
  thiab koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   siab mus txog cov huab.
  5Au Vajtswv thov cia koj raug txhawb nqa
   siab dhau lub ntuj,
  thov koj lub hwjchim uas ci ntsa iab
   nthuav thoob plaws ntiajteb.

  6Thov koj txhais tes xis pab
   thiab thov koj teb kuv
   xwv cov uas koj hlub thiaj li tau dim.
  7Vajtswv hais ntawm
   lub chaw pe hawm nws tias,
  “Kuv yuav zoo siab hlo muab
   lub moos Sekhee faib
   thiab muab lub hav Xukhau faib.
  8Kile‑a tebchaws yog kuv tug,
   Manaxe tebchaws yog kuv li,
  Efa‑i tebchaws yog kuv lub mom hlau,
   Yuda tebchaws yog kuv tus cwj nrig,
  9Mau‑a tebchaws yog lub phaj dej
   uas kuv ntxuav cev,
  kuv laim kuv txhais khau
   rau saum Edoo tebchaws,
  kuv qw lub suab uas kov yeej
   rau saum Filixatee tebchaws.”

  10Leejtwg yuav coj kuv mus rau hauv
   lub moos uas muaj ntsa loog thaiv?
   Leejtwg yuav coj kuv mus rau hauv Edoo?
  11Au Vajtswv, koj muab peb
   tso tseg lawm lov?
  Au Vajtswv, koj tsis nrog peb cov tub rog
   tawm mus lov?
  12Thov koj pab peb tiv cov tshawj chim,
   rau qhov neeg pab
   mas tsis tau qabhau kiag li.
  13Yog peb nrog Vajtswv
   mas peb yuav kov yeej,
  nws yog tus uas yuav tsuj pes ntiag
   peb cov tshawj chim.