112

Tus Neeg Siab Zoo Txojkev Zoo Siab

  1Cia li qhuas tus TSWV!

  Tus uas hwm tus TSWV yog tus uas tau koob hmoov,
  tus uas txaus siab mloog tus TSWV
   tej lus yog tus uas tau kev zoo siab.
  2Tus neeg siab zoo cajces yuav muaj hwjchim
  hauv lub tebchaws, nws cov xeebntxwv
   yuav tau koob hmoov.
  3Nws cajces yuav muaj txiag nplua
   nuj thiab yuav vammeej mus li.

  4Txawm yog cov neeg ncaj ncees nyob
   rau hauv qhov tsaus ntuj
  los qhov kaj yuav ci pom kev kaj nrig rau lawv,
  vim lawv muaj lub siab ncaj, hlub thiab tshua lwm tus.
  5Tus uas ua siab dawb paug qiv rau luag,
  thiab ua haujlwm ncaj ncees yog tus uas tau koob hmoov.
  6Tus uas ua ncaj ncees lub koob meej yuav tsis poob,
  luag yuav nco ntsoov nws mus ibtxhis.

  7Txawm yog hnov tej xov tsis zoo los
   nws yeej tsis ntshai;
  nws ntseeg ruaj thiab tso siab rau tus TSWV.
  8Nws tsis txhawj thiab tsis ntshai li;
   nws paub hais tias nws cov yeebncuab yuav swb.
  9Nws ua siab dawb paug pub rau
  cov pluag, thiab nws hlub luag tsis
   tu li;
  nws yuav tau koob meej thiab
   sawvdaws yuav hwm nws.
  10Cov neeg siab phem pom tej no mas
   lawv chim heev;
  lawv zawm hniav zog thiab ntxub
   nws heev los lawv kuj ploj tas;
  lawv tas kev cia siab mus ibtxhis li.