114

Tej kev phimhwj thaum cov Yixayee khiav

  1Thaum cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws,
   yog Yakhauj caj ces uas tawm
   hauv lwm haiv neeg uas hais lwm yam lus,
  2Yuda thiaj li ua lub chaw
   pe hawm Yawmsaub,
  thiab Yixayee yog lub tebchaws
   uas Yawmsaub kav.

  3Dej hiavtxwv pom mas cia li khiav,
   dej Yaladee cia li ntws rov qab.
  4Tej roob dhia paj paws yam li tej txiv yaj,
   thiab tej pov roob
   dhia paj paws li menyuam yaj.

  5Dej hiavtxwv 'e, ua cas koj cia li khiav?
   Dej Yaladee 'e,
   ua cas koj cia li ntws rov qab?
  6Tej roob 'e,
   ua cas nej dhia paj paws yam li tej txiv yaj?
  Tej pov roob 'e,
   ua cas nej dhia paj paws li menyuam yaj?

  7Lub ntiajteb 'e, cia li tshee hnyo
   rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag,
  tshee rau ntawm
   Yakhauj tus Vajtswv xubntiag,
  8yog tus uas muab tej pob zeb ua pas dej,
   thiab muab tej pob zeb tawv tawv
   ua dej txhawv.